Ciekawostki

Najpopularniejsze książki dziecięce w Europie

Dla wie­lu z nas przy­go­da z lite­ra­tu­rą roz­po­czę­ła się w dzie­ciń­stwie czy to za spra­wą słu­cha­nia czy­ta­ją­cych nam rodzi­ców, czy podej­mo­wa­nia wła­snych nie­zdar­nych jesz­cze prób skła­da­nia liter. Nie­odmien­nie nie­zwy­kle istot­ny jest dobór odpo­wied­niej lek­tu­ry – takiej, któ­ra zafa­scy­nu­je, nie znu­dzi, a zain­spi­ru­je do dal­szych lite­rac­kich wypraw. Pew­nie każ­dy z nas ma co naj­mniej jeden tytuł, z któ­rym koja­rzy mu się dzie­ciń­stwo. Zobacz­cie, jakie są naj­po­pu­lar­niej­sze książ­ki dla dzie­ci w Euro­pie według euro­pej­skie­go pro­gra­mu dla szkół eTwin­ning.

Pro­jekt eTwin­ning dzia­ła od 2005 roku i jego celem jest pro­mo­wa­nie współ­pra­cy mię­dzy euro­pej­ski­mi szko­ła­mi oraz zapew­nie­nie odpo­wied­nich narzę­dzi i roz­wią­zań uspraw­nia­ją­cych dzia­ła­nie zrze­szo­nych pla­có­wek, a tak­że umac­nia­nie wię­zi mię­dzy nimi. Opie­ra się na part­ner­stwie trzy­dzie­stu jeden mini­sterstw edukacji.

Nie­daw­ną ini­cja­ty­wą zrze­szo­nych szkół było przy­go­to­wa­nie mapy Euro­py z zazna­czo­ny­mi na niej naj­waż­niej­szy­mi książ­ka­mi dzie­cię­cy­mi dla każ­de­go kra­ju. W reali­za­cji pro­jek­tu klu­czo­wa oka­za­ła się pomoc przy­ja­ciół, rodzin i sym­pa­ty­ków pro­gra­mu z całe­go kon­ty­nen­tu, któ­rzy dostar­cza­li nie­zbęd­nych infor­ma­cji. Efekt może­cie podzi­wiać poni­żej.

A o to tytu­ły ksią­żek zawar­tych na mapie:

Yan Bibiy­an – Elin Pelin – Bułgaria
Keva­de – Oskar Luts – Estonia
Har­ry Pot­ter i Kamień Filo­zo­ficz­ny – J.K. Row­ling – Wiel­ka Brytania
Pip­pi Poń­czo­szan­ka – Astrid Lind­gren – Szwecja
Pino­kio – Car­lo Col­lo­di – Włochy
Mały Ksią­żę – Anto­ine de Saint-Exu­péry – Francja
Nie­koń­czą­ca się histo­ria – Micha­el Ende – Niemcy
Heidi – Johan­na Spy­ri – Szwajcaria
Orlo­vi Rano Lete – Bran­ko Ćopić – Serbia
Tore­adors from Vasy­uki­vka – Vse­vo­lod Nestay­ko – Ukraina
Przy­go­dy Tin Tina – Her­gé – Belgia
Fada Oria­na – Sophia de Mel­lo Brey­ner Andre­sen – Portugalia
Sre­brzy­nek i ja – Juan Ramón Jiménez – Hiszpania
Man­gas – Pene­lo­pe Del­ta – Grecja
Kake Make – Lina Zutau­te – Litwa
Baj­ka o carze Sał­ta­nie – Ale­xan­der Ser­ge­evich Push­kin – Rosja
Tüske­vár – István Feke­te – Węgry
Amin­ti­ri din Copi­la­rie – Ion Cre­an­ga – Rumunia
Cufo­ja dhe Bubi Kacur­rel – Gaqo Busha­ka – Albania
Pab­bi Pro­fes­sor – Gun­nar Hel­ga­son – Islandia
Jip en Jan­ne­ke – Annie MG Schmidt – Holandia
Mumin­ki – Tove Jans­son – Finlandia
Aka­de­mia Pana Klek­sa – Jan Brze­chwa – Polska
Slo­ven­ské Roz­právky – Pavol Dobšin­ský – Słowacja
Arte­mis Fowl – Eoin Col­fer – Irlandia
Baśnie – Hans Chri­stian Ander­sen – Dania
Teskje­kjer­rin­ga – Alf Prøy­sen – Norwegia
Čud­no­va­te zgo­de šegr­ta Hla­pi­ća – Iva­na Brlić Mažu­ra­nić – Chorwacja
Geschich­ten vom Franz – Chri­sti­ne Nöstlin­ger – Austria
Povídání o pej­sko­vi a koči­čce – Josef Čapek – Czechy
Міхасёвы прыгоды – Jakub Kołas – Białoruś

Cie­ka­wost­ką jest też przy­go­to­wa­na mapa sło­wa książ­ka przez pro­jekt eTwinning.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy