Ciekawostki

Kolorowanki antystresowe dla dorosłych

Kolo­ro­wan­ki dla doro­słych to obec­nie praw­dzi­wy hit. Przo­du­je w nich dom wydaw­ni­czy Micha­el O’Ma­ra Books. Wyda­ją oni m.in. ksią­żecz­ki peł­ne wzor­nic­twa utwo­rzo­ne­go z egzo­tycz­nej roślin­no­ści i z inny­mi mister­ny­mi wzo­ra­mi. Co waż­ne – adre­su­ją je do doro­słe­go czytelnika!

W prze­cią­gu 20 lat pra­cy nie widzia­łem nicze­go podob­ne­go. Kocham w tym to, że jest to takie powszech­ne zja­wi­sko, we wszyst­kich dzie­dzi­nach życia i we wszyst­kich obsza­rach. (…) Wydaw­nic­two to przed­się­wzię­cie komer­cyj­ne, ale myślę, że robie­nie cze­goś, co może przy­nieść tro­chę ciszy i spo­ko­ju, a tak­że rado­ści do ludz­kie­go życia… jest cał­ko­wi­cie nowym doświad­cze­niem” – oznaj­mił przed­sta­wi­ciel fir­my, cie­sząc się suk­ce­sem kolo­ro­wa­nej. A miał czym – zda­rza się, że poło­wa topli­sty Ama­zo­na to wła­śnie ksią­żecz­ki do kolorowania.

kolorwanka2

Samą modę zaś stwo­rzy­ła Johan­na Bas­ford, publi­ku­jąc kolo­ro­wan­kę “Tajem­ni­czy ogród”. Po niej były kolej­ne, czy­li “Zacza­ro­wa­ny las” oraz “Zagi­nio­ny oce­an”. Docze­ka­ły się one licz­nych wydań na całym świecie.

sherlockholmes

Nagle oka­za­ło się, że skon­cen­tro­wa­nie się nad kolo­ro­wan­ką ma dzia­ła­nie anty­stre­so­we i jest wła­śnie tym, cze­go potrze­bo­wa­li zapra­co­wa­ni doro­śli. Szyb­ko oka­za­ło się jed­nak, że na skom­pli­ko­wa­nych man­da­lach świat się nie koń­czy i uka­zy­wać zaczę­ły się kolo­ro­wan­ki przed­sta­wia­ją­ce boha­te­rów uko­cha­nych serii. “Gra o tron”, “Har­ry Pot­ter”, “Doctor Who” czy “Sher­lock Hol­mes” – każ­da z tych gło­śnych serii ma swo­ją ksią­żecz­kę i pozwa­la fanom na nada­nie uko­cha­ne­mu uni­wer­sum zupeł­nie nowych barw. Co waż­ne, mimo gło­śnych tytu­łów, popkul­tu­ral­ne kolo­ro­wan­ki wca­le nie są droż­sze od ich “zwy­czaj­nych” odpo­wied­ni­ków. Zapew­nia­ją kil­ka­dzie­siąt stron tej rozrywki.

gra_o_tron_ksiazka_do_kolorowania_zdjecie_instagram_1

kolorowanka2

Nowo­ścią na pol­skim ryn­ku jest ksią­żecz­ka pre­zen­tu­ją­ca Świat Dys­ku stwo­rzo­ny przez sir Ter­ry­’e­go Prat­chet­ta. Jeśli więc jeste­ście fana­mi Śmier­ci, któ­ry mówi WIELKIMI LITERAMI, Nia­ni Ogg czy kapi­ta­na Mar­che­wy, wie­cie, co robić.

kolorowanka1swiatdyskukolorowanka

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy