Ciekawostki

Wycieczka śladami hrabiego Monte Christo

Ale­xan­dre Dumas, fran­cu­ski pisarz i dra­ma­turg, naj­bar­dziej jest zna­ny bodaj z Trzech musz­kie­te­rów i Hra­bie­go Mon­te Chri­sto. Pierw­sza powieść opo­wia­da peł­ne przy­gód pery­pe­tie czte­rech żoł­nie­rzy gwar­dii przy­bocz­nej kró­la Fran­cji Ludwi­ka XIII sta­ra­ją­cych się zni­we­czyć pla­ny pra­gną­ce­go wła­dzy pod­stęp­ne­go kar­dy­na­ła Riche­lieu. Dru­ga rów­nież obfi­tu­je w licz­ne awan­tu­ry, jest jed­nak książ­ką nie­co bar­dziej poważ­ną, doty­ka­ją­cą tema­tu zemsty za okrut­ne uczyn­ki. Redak­tor por­ta­lu Bookstr przy­go­to­wał mapę z cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi dla powie­ści Hra­bia Mon­te Chri­sto punk­ta­mi. Jeśli chciał­by się ktoś wybrać w podróż inspi­ro­wa­ną książ­ką, teraz ma wszyst­ko w jed­nym miejscu.

Akcja Hra­bie­go Mon­te Chri­sto toczy się we Fran­cji i we Wło­szech. Wszyst­kie miej­sca zosta­ły przez auto­ra odma­lo­wa­ne ze sta­ran­no­ścią o naj­drob­niej­sze deta­le. Książ­ka tak porwa­ła jed­ne­go z redak­to­rów bookstr.com, że posta­no­wił wybrać się na wyciecz­kę do Euro­py i odwie­dzić naj­waż­niej­sze miej­sca, w któ­rych prze­by­wał hra­bia. Podróż jesz­cze do skut­ku nie doszła, ale Chris Eder udo­stęp­nił mapę z zazna­czo­ny­mi kon­kret­ny­mi punk­ta­mi z wyja­śnie­niem do jakie­go frag­men­tu fabu­ły się odnoszą.

Nie pozo­sta­je nic inne­go, jak spa­ko­wać tor­bę i ruszyć w dro­gę. Nie zapo­mnij­cie przy tym swo­je­go egzem­pla­rza Hra­bie­go Mon­te Christo.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy