Sprawdzasz tag

wycieczka

Ciekawostki

Wycieczka śladami hrabiego Monte Christo

Ale­xan­dre Dumas, fran­cu­ski pisarz i dra­ma­turg, naj­bar­dziej jest zna­ny bodaj z Trzech musz­kie­te­rów i Hra­bie­go Mon­te Chri­sto. Pierw­sza powieść opo­wia­da peł­ne przy­gód pery­pe­tie czte­rech żoł­nie­rzy gwar­dii przy­bocz­nej kró­la Fran­cji Ludwi­ka XIII sta­ra­ją­cych się zni­we­czyć pla­ny pra­gną­ce­go wła­dzy pod­stęp­ne­go kar­dy­na­ła Riche­lieu. Dru­ga rów­nież obfi­tu­je w licz­ne awan­tu­ry, jest jed­nak książ­ką nie­co bar­dziej poważ­ną, doty­ka­ją­cą tema­tu zemsty za okrut­ne uczyn­ki. Czy­taj dalej

-->