Ekranizacje

Poznajcie historię Lorda Voldemorta

Na począt­ku grud­nia infor­mo­wa­li­śmy Was o naj­bliż­szym fil­mie uzu­peł­nia­ją­cym uni­wer­sum Harry’ego Pot­te­ra. Vol­de­mort: Ori­gins of the Heir jak sam tytuł wska­zu­je opo­wie o pierw­szych zbrod­niach Czar­ne­go Pana. I jeśli nie usta­wi­li­ście sobie przy­po­mnieć w tele­fo­nach, nie zazna­czy­li­ście daty w kalen­da­rzach, słu­ży­my pomo­cą i przy­po­mi­na­my, że pre­mie­ra fil­mu mia­ła miej­sce dzi­siaj (13 stycz­nia) o 21:00 pol­skie­go cza­su na ofi­cjal­nym kana­le YouTu­be stu­dia Try­an­gle Films!

Vol­de­mort: Ori­gins of the Heir to ama­tor­ski film nie­za­leż­ne­go stu­dia Try­an­gle Films. Twór­cy bar­dzo wyraź­nie pod­kre­śla­ją, że ich obraz w żaden spo­sób nie jest zwią­za­ny ze stu­diem War­ner Bros., w jego powsta­wa­niu nie uczest­ni­czy­ła rów­nież na żad­nym eta­pie J.K. Row­ling. Mimo to emi­to­wa­ne tra­ile­ry poka­zu­ją, że film został przy­go­to­wa­ny na pozio­mie nie­ustę­pu­ją­cym komer­cyj­nym pro­duk­cjom, pozwa­la­ją rów­nież mieć nadzie­ję na napraw­dę uda­ne widowisko.

Vol­de­mort: Ori­gins of the Heir poja­wił się na ofi­cjal­nym kana­le YouTu­be stu­dia Try­an­gle Films (https://www.youtube.com/user/FreshScreamProd/) o 21:00.  Twór­cy zapew­ni­li rów­nież, że film nie zosta­nie póki co usu­nię­ty z kana­łu, więc jeśli ktoś nie zdą­ży na pre­mie­rę, będzie mógł nadal go obej­rzeć w póź­niej­szym terminie.

Stu­dio Try­an­gle Films zapra­sza do dzie­le­nia się na Face­bo­oku zdję­cia­mi z domo­wych sean­sów. Jeśli zechce­cie przy­łą­czyć się do akcji, użyj­cie hasz­ta­ga #Wat­chin­gVol­de­mort.

Poni­żej film:

 


Wyjąt­ko­we skar­pet­ki z moty­wa­mi książ­ko­wy­mi znaj­dzie­cie na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy