Ekranizacje

Wkrótce poznacie historię Lorda Voldemorta

W listo­pa­dzie przy­szłe­go roku fani twór­czo­ści J.K. Row­ling dosta­ną dru­gi film z serii Fan­ta­stycz­nych zwie­rząt, któ­rej boha­te­rem jest Newt Sca­man­der, twór­ca zna­ne­go z ksią­żek o Har­rym Pot­te­rze pod­ręcz­ni­ka do opie­ki nad magicz­ny­mi stwo­rze­nia­mi. Wcze­śniej jed­nak cze­ka na nich jesz­cze jed­na fil­mo­wa atrak­cja. W ostat­niej fazie pro­duk­cji jest bowiem nie­za­leż­ny obraz Vol­de­mort: Ori­gins of the Heir opo­wia­da­ją­cy histo­rię z życia mło­de­go Toma Marvo­lo Riddle’a, a.k.a. Czar­ne­go Pana albo, jak kto woli, Tego-Któ­re­go-Imie­nia-Nie-Wol­no-Wyma­wiać. Zapra­sza­my do obej­rze­nia fina­ło­we­go trailera.

Dla nie­wta­jem­ni­czo­nych Vol­de­mort: Ori­gins of the Heir to fanow­ski anglo­ję­zycz­ny film wło­skiej pro­duk­cji będą­cy nie­ofi­cjal­nym pre­qu­elem kino­wej serii Harry’ego Pot­te­ra. Pierw­szy teaser został upu­blicz­nio­ny w czerw­cu tego roku. W cią­gu dwóch dni obej­rza­ło go 30 milio­nów osób! Wczo­raj w sie­ci poja­wił się final­ny tra­iler. Za pro­duk­cję odpo­wia­da nie­za­leż­ne stu­dio Try­an­gle Films.

Film miał się uka­zać jesz­cze w grud­niu bie­żą­ce­go roku. Uważ­ni widzo­wie zauwa­ży­li już pew­nie, że data pre­mie­ry zosta­ła prze­nie­sio­na. Film będzie moż­na obej­rzeć 13 stycz­nia 2018 w ser­wi­sie YouTu­be zupeł­nie za darmo.

Wie­lu z Was zauwa­ży­ło zmia­nę daty pre­mie­ry z grud­nia na sty­czeń. To dla­te­go, że chce­my cał­ko­wi­cie spro­stać waszym ocze­ki­wa­niom i chce­my wam dać coś, co na zawsze pozo­sta­nie w waszych ser­cach. Dla­te­go mamy nadzie­ję, że ten fina­ło­wy tra­iler zaspo­koi waszą cie­ka­wość na tyle, że pocze­ka­cie na cały film, piszą twór­cy na ofi­cjal­nym pro­fi­lu fil­mu na Facebooku.

Vol­de­mort: Ori­gins of the Heir opo­wie o wcze­snych latach mrocz­nej domi­na­cji jed­ne­go z naj­groź­niej­szych czar­no­księż­ni­ków z uni­wer­sum Row­ling. Głów­ną boha­ter­ką jest Gri­sha McLag­gen – wiedź­ma z Gryf­fin­do­ru, któ­ra sta­ra się roz­wi­kłać zagad­kę śmier­ci Che­fsi­by Smith i dowieść winy Toma Marvo­lo Riddle’a.

Co spra­wi­ło, że Tom Rid­dle stał się Vol­de­mor­tem? Co się dzia­ło w tych latach i co tak napraw­dę wyda­rzy­ło się w Hogwar­cie, kie­dy powró­cił? W książ­kach jest wie­le wska­zó­wek, któ­re w ogó­le nie zosta­ły prze­nie­sio­ne do fil­mów, ale rów­nie wie­le nigdy nie zosta­ło powie­dzia­ne. To jest histo­ria, któ­rą chcie­li­śmy opo­wie­dzieć: powsta­nie Czar­ne­go Pana jesz­cze przed erą Harry’go Pot­te­ra i jego [Vol­de­mor­ta] pierw­szym upad­kiem, czy­ta­my na stro­nie stu­dia Try­an­gle Films.


Autor: Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy