Ekranizacje

The Man Who Killed Don Quixote trafi do kin

W 2018 roku będzie mia­ła pre­mie­ra fil­mu „The Man Who Kil­led Don Quixo­te”. Reży­ser Ter­ry Gil­liam oznaj­mił, że ofi­cjal­nie zakoń­czo­no zdję­cia do pro­duk­cji. Film na reali­za­cję cze­kał aż kil­ka­na­ście lat.

Fabu­ła opo­wia­da o Tobym (Adam Dri­ver) – aro­ganc­kim publi­cy­ście, któ­ry w mło­do­ści był kino­ma­nem i ide­ali­stą. Przy­pad­kiem odnaj­du­je on film, któ­ry nakrę­cił w cza­sie stu­diów, opar­ty na “Don Kicho­cie” Cervan­te­sa. Odkry­wa, że pro­duk­cja ta mia­ła ogrom­ny wpływ na wio­skę, w któ­rej powsta­ła. Męż­czy­zna jest przerażony.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy