Ciekawostki

Rozdział Harry’ego Pottera napisany przez sztuczną inteligencję wzbogacił się o ilustracje

Świat Harry’ego Pot­te­ra to wdzięcz­ny temat dla arty­stów – pełen magii, fan­ta­stycz­nych stwo­rzeń i nie­za­prze­czal­ne­go uro­ku jest świet­ną pożyw­ką dla niczym nie­skrę­po­wa­nej wyobraź­ni. Rów­nie wiel­ki poten­cjał moż­na zna­leźć w roz­dzia­le napi­sa­nym przez sztucz­ną inte­li­gen­cję wzo­ru­ją­cą się na ory­gi­nal­nej twór­czo­ści J.K. Row­ling. Udo­wod­ni­ła to Megan Nico­le Dong.

O Har­rym Pot­te­rze i por­tre­cie cze­goś, co wyglą­da jak wiel­ka kupa pyłu pisa­li­śmy ostat­nio. Jeśli nie wie­cie o co cho­dzi, sprawdź­cie tu.

Megan Nico­le Dong to sto­ry­bor­dzist­ka pra­cu­ją­ca dla stu­dia Nic­ke­lo­de­on Ani­ma­tion; wcze­śniej współ­two­rzy­ła rysun­ki do Jak wytre­so­wać smo­ka 2 czy seria­lu ani­mo­wa­ne­go Pac-Man i upior­ne przy­go­dy. Artyst­ka w zeszłym tygo­dniu na swo­im Twit­te­rze zamie­ści­ła kil­ka ilu­stra­cji do Harry’ego Pot­te­ra i por­tre­tu cze­goś, co wyglą­da jak wiel­ka kupa pyłu. Świet­nie odda­ją absur­dal­ność tek­stu. Zobacz­cie sami.

Autor: Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy