Ciekawostki

Prawdopodobnie odnaleziono manuskrypty spisane ręką młodego Dantego Alighieri

We wrze­śniu minie dokład­nie sie­dem­set lat od śmier­ci słyn­ne­go wło­skie­go poety, filo­zo­fa i poli­ty­ka, Dan­te­go Ali­ghie­ri. Jego Boska kome­dia uwa­ża­na jest za arcy­dzie­ło lite­ra­tu­ry świa­to­wej i szczy­to­we osią­gnię­cie lite­ra­tu­ry śre­dnio­wiecz­nej. Każ­dy nowy szcze­gół jego życia emo­cjo­nu­je bada­czy, a pamiąt­ki z nim zwią­za­ne sta­no­wią praw­dzi­we skar­by dla kolek­cjo­ne­rów. We Wło­szech natra­fio­no na manu­skryp­ty, wśród któ­rych mogą być takie, któ­re zosta­ły spi­sa­ne przez Dan­te­go Alighieri.

Julia Bol­ton Hol­lo­way, sio­stra zakon­na, teo­loż­ka i badacz­ka zaj­mu­ją­ca się wie­lo­ma róż­ny­mi dzie­dzi­na­mi, mię­dzy inny­mi lite­ra­tu­rą śre­dnio­wiecz­ną, w biblio­te­kach we Flo­ren­cji i w Waty­ka­nie prze­glą­da­ła pra­ce stu­den­tów Bru­net­to Lati­nie­go. Wśród XIII-wiecz­nych manu­skryp­tów natra­fi­ła na kil­ka szcze­gól­nie inte­re­su­ją­cych. Spo­sób, w jaki zosta­ły zapi­sa­ne oraz to, co w nich zosta­ło zawar­te może suge­ro­wać, że ich auto­rem był sam Dan­te Ali­ghie­ri, któ­ry u Lati­nie­go pobie­rał nauki.

Manu­skryp­ty spi­sa­ne zosta­ły dość cha­rak­te­ry­stycz­nym kro­jem pisma, okre­śla­nym przez znaw­ców can­cel­la­re­scą. Praw­do­po­dob­nie tego spo­so­bu zapi­su nauczył Dan­te­go jego ojciec. Per­ga­min uży­ty przez auto­ra manu­skryp­tów jest gor­szej jako­ści od pozo­sta­łych zna­le­zio­nych w biblio­te­kach. Może to wska­zy­wać na stan mająt­ko­wy auto­ra, a Dan­te był rze­czy­wi­ście bied­niej­szy od swo­ich kole­gów stu­den­tów. Co wię­cej, na dwóch manu­skryp­tach wyry­so­wa­ny został sym­bol skła­da­ją­cy się z kwa­dra­tu i okrę­gu – dokład­nie taki sam poja­wia się w Boskiej kome­dii. W spi­sa­nych w dosko­na­łym toskań­skim tek­stach da się rów­nież doszu­kać tro­pów, któ­re póź­niej prze­wi­ja­ły się przez arcy­dzie­ło Dantego.

Nadal jed­nak żad­ne z powyż­szych nie wska­zu­je jed­no­znacz­nie na to, że auto­rem manu­skryp­tów był aku­rat Dan­te Ali­ghie­ri. Jest to jed­nak wiel­ce praw­do­po­dob­ne – bar­dzo dużo szcze­gó­łów się zga­dza. Nie­ste­ty nie zacho­wa­ły się żad­ne inne odręcz­ne tek­sty poety z tam­te­go okre­su, więc nie da się porów­nać pisma.

źró­dło lithub

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy