Sprawdzasz tag

Dante Alighieri

Ciekawostki

Prawdopodobnie odnaleziono manuskrypty spisane ręką młodego Dantego Alighieri

We wrze­śniu minie dokład­nie sie­dem­set lat od śmier­ci słyn­ne­go wło­skie­go poety, filo­zo­fa i poli­ty­ka, Dan­te­go Ali­ghie­ri. Jego Boska kome­dia uwa­ża­na jest za arcy­dzie­ło lite­ra­tu­ry świa­to­wej i szczy­to­we osią­gnię­cie lite­ra­tu­ry śre­dnio­wiecz­nej. Każ­dy nowy szcze­gół jego życia emo­cjo­nu­je bada­czy, a pamiąt­ki z nim zwią­za­ne sta­no­wią praw­dzi­we skar­by dla kolek­cjo­ne­rów. We Wło­szech natra­fio­no na manu­skryp­ty, wśród któ­rych mogą być takie, któ­re zosta­ły spi­sa­ne przez Dan­te­go Ali­ghie­ri. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Potomek autora Boskiej komedii pragnie oczyścić jego imię

Dziś Dan­te Ali­ghie­ri zna­ny jest przede wszyst­kim jako autor Boskiej kome­dii, poema­tu o sta­tu­sie arcy­dzie­ła lite­ra­tu­ry świa­to­wej. War­to jed­nak wie­dzieć, że nie był tyl­ko poetą. Ali­ghie­ri ode­brał wykształ­ce­nie w dzie­dzi­nach reto­ry­ki, gra­ma­ty­ki, filo­zo­fii i teo­lo­gii, zaan­ga­żo­wa­ny był rów­nież poli­tycz­nie. To ostat­nie nie­ste­ty spro­wa­dzi­ło na nie­go całą masę pro­ble­mów. Czy­taj dalej

-->