Ekranizacje

To już pewne – będzie serialowy Władca Pierścieni! Za 250 mln dolarów Amazon nabył prawa do adaptacji.

Swo­ją ofer­tą prze­bił pro­po­zy­cje Net­flik­sa i HBO. Suma wyglą­da astro­no­micz­nie, cięż­ko więc sobie wyobra­zić budżet całe­go seria­lu. Nie pła­ci się wszak takich pie­nię­dzy, by następ­nie wypro­du­ko­wać nisko­bu­dże­to­wy serial dla kone­se­rów. Wspól­nie z Ama­zon Stu­dios nad pro­jek­tem pra­co­wać będą Tol­kien Esta­te and Trust, Har­per Col­lins oraz New Line Cinema.

Sha­ron Tal Ygu­ado z Ama­zon Stu­dios oznajmił:
“Wład­ca Pier­ście­ni” to kul­tu­ro­wy feno­men, któ­ry zapi­sał się w wyobraź­ni całych poko­leń fanów, zarów­no poprzez lite­ra­tu­rę, jak i fil­my. Jeste­śmy zaszczy­ce­ni współ­pra­cą z Tol­kien Esta­te and Trust, Har­per Col­lins i New Line przy two­rze­niu tego seria­lu, a tak­że pod­eks­cy­to­wa­ni moż­li­wo­ścią zabra­nia fanów Wład­cy Pier­ście­ni na nową, epic­ką przy­go­dę do Śródziemia.

- Sha­ron Tal Ygu­ado i cała eki­pa z Ama­zon Stu­dios ma wyjąt­ko­we pomy­sły, któ­re moż­na prze­nieść na ekran, opar­te o ory­gi­nal­ne pra­ce J.R.R. Tol­kie­na – przy­znał Matt Gal­sor repre­zen­tu­ją­cy Tol­kien Esta­te and Trust oraz Har­per Collins.

O fabu­le nie wie­my wie­le – prócz tego, że ma też zapre­zen­to­wać wyda­rze­nia roz­gry­wa­ją­ce się przed “Dru­ży­ną Pierścienia”.

Przy­po­mnij­my, że trzy peł­no­me­tra­żo­we fil­my Pete­ra Jack­so­na zaro­bi­ły nie­mal 3 mld dola­rów i zdo­by­ły 17 Osca­rów, więc poprzecz­ka zawie­szo­na jest wysoko.


Reklama

Może też zainteresują cię te tematy