Aktualności

Zmarł Roman Bratny, autor powieści Kolumbowie. Rocznik 20 miał 96 lat

Miał 96 lat. Napi­sał powie­ści takie jak “Bru­lion” czy “Kolum­bo­wie. Rocz­nik 20”. W nie­dzie­lę zmarł Roman Brat­ny. O śmier­ci twór­cy poin­for­mo­wa­ła Julia Brat­ny, jego córka.


Roman Brat­ny (z d. Mular­czyk) uro­dził się 5 sierp­nia 1921 w Kra­ko­wie. Był poetą, pro­za­ikiem, publi­cy­stą i sce­na­rzy­stą. Był ofi­ce­rem AK, wal­czył w powsta­niu war­szaw­skim. To wła­śnie od jego powie­ści “Kolum­bo­wie. Rocz­nik 20” pocho­dzi nazwa tej gene­ra­cji twórców.

Zwa­ny był pol­skim Hemin­gway­em. Elek­trycz­ne Gita­ry śpie­wa­ły o nim “Nie bądź taki deli­kat­ny. Twar­dy bądź jak Roman Bratny”.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy