Ekranizacje

Canal+ bierze się za Vincenta Severskiego

Jesz­cze w paź­dzier­ni­ku Canal+ rusza z pro­duk­cją nowe­go pol­skie­go seria­lu kry­mi­nal­ne­go zaty­tu­ło­wa­ne­go Nie­le­gal­ni. W 2011 roku uka­za­ła się powieść Vin­cen­ta Sever­skie­go pod tym samym tytu­łem. Zbież­ność nie jest przy­pad­ko­wa. Serial będzie bazo­wał na gło­śnym cyklu książ­ko­wym ofi­ce­ra pol­skie­go wywia­du pra­cu­ją­ce­go przez wie­le lat poza gra­ni­ca­mi kra­ju pod przy­bra­ną tożsamością.

Nie­le­gal­ni to moc­no osa­dzo­ny we współ­cze­snych realiach obraz pol­skich służb spe­cjal­nych, w któ­rym oso­bi­ste pora­chun­ki, zadaw­nio­ne rany i poli­tycz­ne ambi­cje spla­ta­ją się w peł­nej napię­cia akcji toczą­cej się w War­sza­wie, Stam­bu­le, Sztok­hol­mie oraz Mińsku.

Vin­cent Sever­ski pod­czas Poznań­skie­go Festi­wa­lu Kry­mi­na­łu Gran­da mówił o seria­lu i współ­pra­cy ze sce­na­rzy­sta­mi: Będzie raczej opar­ty na moty­wach z powie­ści. Nie mam z tym pro­ble­mu, nie jestem pisa­rzem, któ­ry będzie się bił o każ­dy prze­ci­nek. Wręcz prze­ciw­nie: podzi­wiam sce­na­rzy­stów, że tak cie­ka­wie, choć cza­sem ina­czej, popro­wa­dzi­li wąt­ki, twór­czo wyko­rzy­stu­jąc to, co ja sam napi­sa­łem. O pisa­niu sce­na­riu­sza seria­lu nie mam poję­cia. Odda­łem to w ręce fachow­ców. Cie­szy mnie, że oni uważ­nie słu­cha­ją moich opi­nii i to nie tyl­ko tych zwią­za­nych z tech­nicz­ny­mi aspek­ta­mi zawo­du szpie­ga. Chcą ode mnie otrzy­mać nie tyl­ko wie­dzę, ale i poznać moje dozna­nia, towa­rzy­szą­ce kon­kret­nym wyda­rze­niom opi­sa­nym w powieści.

Gwiaz­dą seria­lu będzie nie­wąt­pli­wie Grze­gorz Damięc­ki, któ­ry zna­ko­mi­cie zagrał Grze­go­rza Molen­dę w pierw­szym sezo­nie Bel­fra. W Nie­le­gal­nych wcie­li się w rolę głów­ne­go boha­te­ra – Kon­ra­da Wol­skie­go. Na ekra­nie towa­rzy­szyć mu będą mię­dzy inny­mi: Andrzej Sewe­ryn, Syl­wia Jusz­czak, Filip Pła­wiak, Agniesz­ka Gro­chow­ska, Adam Woro­no­wicz i Tomasz Schu­chardt. Za kame­rą sta­nie Leszek Dawid, a za sce­na­riusz odpo­wia­da­ją Doro­ta Jan­kojć-Pod­dęb­niak, Maciej Kubic­ki oraz Bar­tosz Staszczyszyn.

Póki co nie jest zna­na dokład­na data pre­mie­ry Nielegalnych.

Nie­le­gal­ni to nie jedy­ny pol­ski serial kry­mi­nal­ny pro­du­ko­wa­ny przez Canal+. Naj­wy­raź­niej po suk­ce­sie Bel­fra sta­cja posta­no­wi­ła pójść za cio­sem i przy­go­to­wu­je kolej­ne wido­wi­ska osa­dzo­ne w pol­skiej rze­czy­wi­sto­ści. 22 paź­dzier­ni­ka pre­mie­rę będzie miał dru­gi sezon Bel­fra. Wkrót­ce rusza­ją tak­że pra­ce nad Krukiem.

Kruk. Szep­ty sły­chać po zmro­ku to serial kry­mi­nal­ny, któ­ry zabie­rze widzów na Pod­la­sie. Akcja roz­po­czy­na się, gdy w Bia­łym­sto­ku docho­dzi wła­śnie do porwa­nia nasto­let­nie­go chłop­ca. Adam Kruk – bły­sko­tli­wy inspek­tor z wydzia­łu kry­mi­nal­ne­go – zosta­je w związ­ku z tą spra­wą odde­le­go­wa­ny z Łodzi. Po latach wra­ca do mia­sta, w któ­rym spę­dził swo­je dzie­ciń­stwo i dora­stał. Na miej­scu oka­że się, że Kruk będzie musiał się zmie­rzyć nie tyl­ko ze spra­wą porwa­nia, ale tak­że z ciem­ną stro­ną swo­jej prze­szło­ści. Serial zoba­czy­my wio­sną 2018 roku.

Autor Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy