Ciekawostki

Autor Kubusia Puchatka chciał uciec przed swoim misiem

Kubuś Pucha­tek tra­fił do serc dzie­ci na całym świe­cie, uczy­nił rów­nież swo­je­go stwór­cę milio­ne­rem. Każ­dy medal ma jed­nak dru­gą stro­nę. Naj­bar­dziej zna­ne dzie­ło Ala­na Ale­xan­dra Mil­ne­go oka­za­ło się być jed­no­cze­śnie jego naj­więk­szą klą­twą. Przy­go­dy Kubu­sia Puchat­ka pod­wa­ży­ły jego repu­ta­cję jako poważ­ne­go pisa­rza. Uwa­żał, że Kubuś Pucha­tek nie­od­wra­cal­nie znisz­czył mu karie­rę, bo prze­cież nikt nie brał­by na serio auto­ra dzie­cię­cych książeczek.

W 1924 roku zosta­ła wyda­ny zbio­rek When We Were Very Young zawie­ra­ją­cy dwa­dzie­ścia czte­ry wier­sze. W dwa mie­sią­ce sprze­da­ło się pięć­dzie­siąt tysię­cy egzem­pla­rzy. Dwa lata póź­niej powstał pierw­szy tom przy­gód Kubu­sia Puchat­ka. Książ­ka oka­za­łą się mię­dzy­na­ro­do­wym hitem. W samych Sta­nach Zjed­no­czo­nych do koń­ca roku sprze­da­ło się sto pięć­dzie­siąt tysię­cy egzem­pla­rzy! W ten spo­sób do Mil­ne­go przy­war­ła łat­ka twór­cy ksią­żek dla dzie­ci, a tym samym zosta­ła pogrze­ba­na karie­ra pisa­rza dla dorosłych.

Przed erą Puchat­ka Alan Ale­xan­der Mil­ne napi­sał osiem­na­ście doce­nio­nych przez kry­ty­kę sztuk, trzy powie­ści oraz licz­ne opo­wia­da­nia. Regu­lar­nie pisy­wał do maga­zy­nu saty­rycz­ne­go „Punch”, a póź­niej objął w nim posa­dę zastęp­cy redak­to­ra naczel­ne­go. Jego powieść Tajem­ni­ca czer­wo­ne­go domu z 1922 roku zosta­ła przez ówcze­snych kry­ty­ków okrzyk­nię­ta jed­nym z naj­lep­szych kry­mi­na­łów wszech czasów.

Po suk­ce­sie ksią­żek dla dzie­ci uda­ło mu się stwo­rzyć trzy sztu­ki i dwie książ­ki, w tym swo­ją auto­bio­gra­fię It’s too late now.

Chcia­łem uciec od ksią­żek dla dzie­ci, tak jak kie­dyś chcia­łem uciec od maga­zy­nu „Punch”. Tak jak zawsze gdzieś chcia­łem ucie­kać. Na próż­no. Anglia ocze­ku­je, że pisarz podob­nie jak szewc będzie do koń­ca robił jed­no, pisał w swo­jej autobiografii.

Autor: Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy