Aktualności

Nie żyje Wanda Chotomska

Na jej wier­szy­kach wycho­wa­ły się poko­le­nia. “Gdy­by kóz­ka nie ska­ka­ła”, “Kram z lite­ra­mi” czy “Kacz­ka tłu­macz­ka” to tyl­ko jed­ne z wie­lu. Wymy­śli­ła “Jac­ka i Agat­kę”. W 1969 roku otrzy­ma­ła Order Uśmie­chu. Śmia­ła się, że jest pedia­trą w lite­ra­tu­rze, a na recep­tach wypi­su­je uśmiech. 

O śmier­ci Wan­dy Cho­tom­skiej poin­for­mo­wa­ła Mał­go­rza­ta Karo­li­na Pie­kar­ska, Pre­zes Oddzia­łu War­szaw­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Pisa­rzy Pol­skich. Poet­ka mia­ła 87 lat. Zmar­ła w śro­dę, w Warszawie.

Napi­sa­ła ponad 200 ksią­żek dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Do tego audy­cje radio­we i tele­wi­zyj­ne, sce­na­riu­sze do fil­mów krót­ko­me­tra­żo­wych, a tak­że sztuk teatralnych.

Wybra­ne twórczości:

Poezja
Wier­sze pod psem (1959), Sie­dem księ­ży­ców (1970), Tań­ce pol­skie (1981), Rema­nent (1985; 81 wier­szy­ków; wyda­nie ilu­stro­wa­ne przez Edwar­da Lut­czy­na), Kram z lite­ra­mi (1987), Wier­sze dla dzie­ci (1997), Wan­da Cho­tom­ska dla naj­młod­szych (2000), Dla każ­de­go coś śmiesz­ne­go (1971), Dla­cze­go cie­lę ogo­nem mie­le (1973), Dwu­na­stu panów (1960), Kacz­ka-tłu­macz­ka (1968)

Opo­wia­da­nia
Klu­cze do Jele­nia (1972), Drze­wo z czer­wo­nym żaglem (1976), Pię­ciop­siacz­ki (1985), Dzień dobry, córecz­ko i inne opo­wia­da­nia (1995), Od rze­czy do rze­czy (1969)

Sce­na­riu­sze bajek fil­mo­wych dla dzieci
Tadek Nie­ja­dek (1957), Wędrów­ki pana Księ­ży­ca (1959), Kan­gu­rek (1966), Czar­na kro­wa w krop­ki bor­do (1971), Pocz­ta (1973), Cza­ro­dziej­ski mły­nek (1977), Uciekł wałek ze stol­ni­cy (1978), Faj­ka (1988), Sza­lik (1988).

Wido­wi­ska
Gawę­da i detek­ty­wi, Gawę­da – Na deszcz i pogo­dę, Gawę­da – W 80 minut dooko­ła świa­ta, Gawę­da w cyrku

Nie­za­kla­sy­fi­ko­wa­ne
Abe­ca­dło kra­kow­skie (1962), Abe­ca­dło war­szaw­skie (1960), Baj­ki z 1001 dobra­no­cy (1972; na pod­sta­wie pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych Jacek i Agat­ka), Dzid­ka i kit­ka (1975), Dzie­ci pana Astro­no­ma (1971), Dzień dobry, kró­lu Zyg­mun­cie (1973), Dzień dobry! Książ­ka do domu, do szko­ły, na podwór­ko, na boisko i na waka­cje (1977), Dzie­sięć bał­wan­ków (1977), Gdy­by kóz­ka nie ska­ka­ła (1971), Gdy­by tygry­sy jadły iry­sy (1968), Jedzie­my nad morze (1962), Kozioł­ki pana Zegar­mi­strza (1971), Leonek i lew (1976), Muzy­ka pana Cho­pi­na (1978), Opo­wieść o arra­sach (1969), Pan­na Kle-Kle (1973), Przy­go­dy jeża spod mia­sta Zgie­rza (1964), Różo­wy balo­nik (1976), Śli­mak (1978), Trzy­maj się, Kamil (1981)

źró­dło wikipedia

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy