Ciekawostki

Grafik płakał, kiedy rysował – część piąta

Ist­nie­ją okład­ki tak brzyd­kie, że kocha­my je nie­na­wi­dzić. Pre­zen­to­wa­li­śmy już czte­ry odsło­ny gale­rii peł­nych fatal­nych okła­dek – dziś zapra­sza­my do podzi­wia­nia piątej.

Poprzed­nie odsło­ny “Gra­fik pła­kał, kie­dy ryso­wał” znaj­dzie­cie pod tymi lin­ka­mi pierw­szą, dru­gą, trze­ciączwar­tą.

Wię­cej okła­dek, przy któ­rych pła­kał gra­fik, na następ­nej stronie!

Wię­cej okła­dek, przy któ­rych pła­kał gra­fik, na następ­nej stronie!

Wię­cej okła­dek, przy któ­rych pła­kał gra­fik, na następ­nej stronie!

Wię­cej okła­dek, przy któ­rych pła­kał gra­fik, na następ­nej stronie!

Zdję­cie głow­ne Rhon­daK Nati­ve Flo­ri­da Folk Artist na licen­cji Unsplash

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy