Ciekawostki

Grafik płakał, kiedy rysował – część czwarta

Zawsze, kie­dy myślę, że nie znaj­dę już gor­szych okła­dek, odkry­wam coś nowe­go… i zara­zem inspi­ra­cję do kolej­nej czę­ści “Gra­fik pła­kał, kie­dy ryso­wał”. Poprzed­nie odsło­ny “Gra­fik pła­kał, kie­dy ryso­wał” znaj­dzie­cie pod tymi lin­ka­mi pierw­szą, dru­gątrze­cią.

Wię­cej okła­dek, przy któ­rych pła­kał gra­fik, na następ­nej stronie!

Wię­cej okła­dek, przy któ­rych pła­kał gra­fik, na następ­nej stronie!

Wię­cej okła­dek, przy któ­rych pła­kał gra­fik, na następ­nej stronie!

]

Wię­cej okła­dek, przy któ­rych pła­kał gra­fik, na następ­nej stronie!

Wię­cej okła­dek, przy któ­rych pła­kał gra­fik, na następ­nej stronie!

Zdję­cie głow­ne Rhon­daK Nati­ve Flo­ri­da Folk Artist na licen­cji Unsplash

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy