Zapowiedzi

Prezent dla fanów Harry’ego Pottera – nowe książki!

Wydaw­nic­two Blo­oms­bu­ry przy­go­to­wa­ło nie­zwy­kły pre­zent dla fanów twór­czo­ści J.K. Row­ling z oka­zji 20. “uro­dzin” książ­ki “Har­ry Pot­ter i Kamień Filo­zo­ficz­ny”. 20 listo­pa­da uka­żą się aż dwie nowe książ­ki zwią­za­ne z magicz­nym światem.

Obie książ­ki zwią­za­ne będą z wysta­wą “A Histo­ry Of Magic” przy­go­to­wa­ną przez Biblio­te­kę Bry­tyj­ską. Pierw­sza, czy­li “Har­ry Pot­ter: A Histo­ry of Magic, The Book of the Exhi­bi­tion”, ma być podró­żą przez przed­mio­ty, któ­rych mło­dzi cza­ro­dzie­je uczy­li się w Szko­le Magii i Cza­ro­dziej­stwa w Hogwar­cie. Będzie to album, w któ­rym znaj­dą się szki­ce J.K. Row­ling oraz ese­je autor­stwa bry­tyj­skich pisa­rzy. Dru­ga książ­ka to “Har­ry Pot­ter, A Jour­ney Thro­ugh a Histo­ry of Magic” któ­ra ma opo­wia­dać o zaklę­ciach, magicz­nych stwo­rze­niach oraz miesz­kań­cach magicz­ne­go świata.

Samą wysta­wę będzie moż­na zwie­dzać w gale­rii PACCAR Biblio­te­ki Bry­tyj­skiej od 20 listo­pa­da 2017 do 28 lute­go 2018.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy