Zapowiedzi

Stephen King i jego syn napisali razem Sleeping Beauties

Przy oka­zji pane­lu Book ad Author Bre­ak­fast na BookE­xpo Ame­ri­ca Ste­phen King wraz z synem Owe­nem Kin­giem zapo­wie­dział nowy, wspól­ny tekst “Sle­eping Beau­ties” (Śpią­ce królewny).

Owen King roz­po­czął panel mówiąc, że jeśli cho­dzi o książ­kę, pew­ne­go dnia w jego gło­wie zro­dził się pomysł: “Co by było, gdy­by wszyst­kie kobie­ty w powie­ści spa­ły?”. Świat bez kobiet był­by “okrop­ny” i “moż­li­wy do zapre­zen­to­wa­nia tyl­ko w nowe­li Ste­phe­na Kin­ga”. Owen pod­po­wie­dział ojcu ideę powie­ści, przez co wkrót­ce doszli do poro­zu­mie­nia i posta­no­wi­li zająć się nią wspólnie.
Ste­phen King potwier­dził sło­wa syna i dodał, że pomysł Owe­na to “per­fek­cyj­na sytuacja”:

Pierw­szym, co przy­szło mi do gło­wy, były sło­wa mojej mat­ki. Sama wycho­wa­ła mnie i moje­go bra­ta. Mawia­ła, że jeśli wej­dzie się do domu i uży­je toa­le­ty, któ­ra nie będzie zasy­fio­na, ozna­cza to, że gdzieś nie­da­le­ko krę­ci się kobie­ta – bo męż­czy­zna nie był­by w sta­nie zro­bić cze­goś takiego.” 

Fabu­ła książ­ki “Sle­eping Beau­ties” roze­gra się w małym mia­stecz­ku w Zachod­niej Vir­gi­nii, a dokład­niej w kobie­cym wię­zie­niu, w któ­rym więź­niar­ki owi­ja się w swe­go rodza­ju koko­ny – jeśli te zosta­ną prze­rwa­ne, kobie­ty sta­ną się peł­ne przemocy.

King nazwał doświad­cze­nie współ­pra­cy z synem “eks­cy­tu­ją­cym”, a tak­że dodał: “książ­ka będzie napraw­dę dobra, i mogę to powie­dzieć, bo napi­sa­łem tyl­ko jej poło­wę”. Pre­mie­ra jest pla­no­wa­na na wrze­sień 2017 roku!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy