Aktualności

Parlament Europejski pozwolił obniżyć VAT na ebooki

Sytu­acja do tej pory nie była dla miło­śni­ków ksią­żek elek­tro­nicz­nych różo­wa – ebo­oki trak­to­wa­ne były jak usłu­ga, więc VAT na nie wyno­sił w UE przy­naj­mniej 15% z moż­li­wo­ścią regu­lo­wa­nia wyso­ko­ści sta­wek, w rezul­ta­cie cze­go VAT na ebo­oki w Pol­sce wyno­sił 23%. W porów­na­niu ze staw­ką na papie­ro­we książ­ki (5%) spra­wia­ło to, że ceny ebo­oków wyda­wa­ły się nie­ade­kwat­nie wysokie.

Wresz­cie jed­nak sytu­acja ule­gła zmia­nie! W czwar­tek Par­la­ment Euro­pej­ski w cza­sie sesji ple­nar­nej w Bruk­se­li zade­cy­do­wał (aż 590 gło­sów za), że pań­stwa nale­żą­ce do UE będą mogły nało­żyć na ebo­oki poda­tek VAT wyno­szą­cy 5%, a nawet 0%. Moż­li­wość więc jest, teraz osta­tecz­na decy­zja o wyso­ko­ści VAT‑u na ebo­oki będzie zale­ża­ła od kra­jów członkowskich.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy