Aktualności

Mariusz Czubaj z nagrodą główną Wielkiego Kalibru

Wrę­cze­nie Nagro­dy Wiel­kie­go Kali­bru było kul­mi­na­cyj­nym punk­tem Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Kry­mi­na­łu we Wro­cła­wiu 2017. Nagro­da głów­na (25 tys. zł) tra­fi­ła do Mariu­sza Czu­ba­ja za książ­kę “R.I.P” (Wydaw­nic­two Albatros).

Nagro­da czy­tel­ni­ków Wiel­kie­go Kali­bru tra­fi­ła do Ryszar­da Ćwir­le­ja za książ­kę “Śli­ski inte­res” (Wydaw­nic­two Muza). Nagro­da spe­cjal­na im. Jani­ny Paran­dow­skiej tra­fi­ła do Bar­to­sza Szczy­giel­skie­go za książ­kę “Aor­ta” (W.A.B.).

Pozo­sta­łe nomi­na­cje wyło­nio­ne przez jury pod prze­wod­nic­twem prof. Zbi­gnie­wa Miko­łej­ki to: “Pięć dni ze swa­sty­ką” Artu­ra Banie­wi­cza (Znak), “Osie­dle marzeń” Woj­cie­cha Chmie­la­rza (Czar­ne), “Chci­wość” Mar­ty Guzow­skiej (Bur­da), “Łaska” Anny Kań­toch (Czar­ne) oraz “Por­tret wisiel­ca” Mar­ci­na Wroń­skie­go (W.A.B.)

Ze wzglę­du na to, że mie­siąc po zeszło­rocz­nym festi­wa­lu zmar­ła Jani­na Paran­dow­ska, wie­lo­let­nia prze­wod­ni­czą­ca jury, gala pozba­wio­na była przepychu.

źró­dło: fan­pa­ge festi­wa­lu/wydawnictwo alba­tros

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy