Ciekawostki Ekranizacje

Oni bronią galaktyki – Strażnicy Galaktyki!

Na ekra­nach kin wcho­dzi dru­ga część entu­zja­stycz­nie przy­ję­tych przez publicz­ność „Straż­ni­ków Galak­ty­ki”. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy dla was tekst, w któ­rym oma­wia­my komik­so­we począt­ki tej gru­py. Zapra­sza­my do lektury!

Histo­ria Straż­ni­ków Galak­ty­ki się­ga koń­ca lat ‘60 – wte­dy powsta­ła pierw­sza dru­ży­na noszą­ca tą nazwę (i w niej zade­biu­to­wa­ła wcze­śniej­sza wer­sja nie­bie­sko­skó­re­go Yon­du). Dzia­ła­ła ona jed­nak w rze­czy­wi­sto­ści alter­na­tyw­nej do głów­ne­go uni­wer­sum Marve­la, a akcja mia­ła miej­sce w 31. stuleciu.

Skup­my się jed­nak na gru­pie, któ­ra sta­ła się pod­sta­wą dla fil­mów. Ten zespół został powo­ła­ny w 2008 roku i skła­dał się z posta­ci, któ­re już wcze­śniej były obec­ne w uni­wer­sum Marve­la. Za nowy cykl odpo­wia­da­ło dwóch Bry­tyj­czy­ków: sce­na­riu­sze pisał Dan Abnett (zna­ny m.in. z prac dla wydaw­nic­twa 2000 AD i nie­któ­rych odcin­ków „Autho­ri­ty”), stro­ną gra­ficz­ną zajął się czę­sto two­rzą­cy z nim Andy Lan­ning („Jud­ge Ander­son”, „The Puni­sher: Year One”). W póź­niej­szym cza­sie seria zosta­ła prze­ję­ta przez Bria­na Micha­ela Ben­di­sa – jed­ne­go z głów­nych archi­tek­tów uni­wer­sum Marvela.

Utwo­rze­nie gru­py sta­no­wi­ło kon­se­kwen­cję wyda­rzeń z komik­su „Anni­hi­la­tion. Conqu­est”. Ini­cja­to­rem powsta­nia zespo­łu był Peter Quill, czy­li Star Lord – uwa­żał, że wszech­świat potrze­bu­je spe­cjal­nej gru­py, któ­ra mogła­by zapo­bie­gać inter­ga­lak­tycz­nym konfliktom.

Straż­ni­cy Galak­ty­ki to dru­ży­na ope­ru­ją­ca w naj­dal­szych zakąt­kach kosmo­su, siłą rze­czy więc ich przy­go­dy mają odpo­wied­ni roz­mach. Boha­te­ro­wie mie­rzą się naj­więk­szy­mi zagro­że­nia­mi dla poko­ju w galak­ty­ce, podró­żu­ją w cza­sie i do stre­fy nega­tyw­nej, a tak­że odpie­ra­ją hor­dy najeźdź­ców – nie­daw­no pol­scy czy­tel­ni­cy mogli prze­czy­tać ich zma­ga­nia pod­czas olbrzy­mie­go even­tu, zaty­tu­ło­wa­ne­go „Nie­skoń­czo­ność”.

Dru­ży­na, któ­rą widzie­li­ście na ekra­nie to nie wszy­scy hero­si, któ­rzy byli człon­ka­mi Straż­ni­ków Galak­ty­ki. W jej skład wcho­dzi­li (bądź wcho­dzą) tak­że: Iron Man, Thing, Ange­la, Agent Venom (czy­li Flash Thomp­son), Kit­ty Pry­de, Adam War­lock i wie­lu innych. Część z nich poja­wi­ła się tyl­ko na chwi­lę, inni na dłu­żej zagrza­li miejsce.

Przed­sta­wi­my komik­so­we wer­sje tych, któ­rzy sil­niej zapi­sa­li się w histo­rii grupy.

Gro­ot, antro­po­mor­ficz­ne drze­wo poja­wił się naj­wcze­śniej ze wszyst­kich fil­mo­wych Straż­ni­ków – w listo­pa­dzie 1960 roku, w trzy­na­stym nume­rze „Tales of Asto­nish”. Jego ówcze­sny cha­rak­ter znacz­nie róż­nił się od obec­ne­go. Postać była wte­dy najeźdź­cą z kosmo­su (wład­ca Pla­ne­ty X), chcą­cym znie­wo­lić ludz­kość – jed­nak wygląd współ­cze­snej inkar­na­cji (tej bar­dziej boha­ter­skiej) nie odbie­ga zbyt­nio od wize­run­ku potwo­ra sprzed lat. Twór­ca­mi tej posta­ci byli Stan Lee, Jack Kir­by i Dick Ayers.

Jego naj­lep­szy kum­pel, Roc­ket Raco­on po raz pierw­szy wystą­pił w siód­mym nume­rze „Marvel Pre­views”, któ­ry uka­zał się w 1976 roku. Został wymy­ślo­ny przez Bil­la Man­tlo i Keitha Gif­fe­na (jed­ne­go z ojców Lobo). Nazwa boha­te­ra zosta­ła zaczerp­nię­ta z pio­sen­ki Beatle­sów „Roc­ky Raco­on”, a w komik­sach poja­wia­ły się też inne nawią­za­nia do twór­czo­ści zespo­łu. Roc­ket jest gene­tycz­nie zmo­dy­fi­ko­wa­nym szo­pem – obda­rzo­no go ludz­ką inte­li­gen­cją i umie­jęt­no­ścią poru­sza­nia się na dwóch nogach. Na począt­ku swo­ich przy­gód pra­co­wał w kolo­nii dla psy­chicz­nie cho­rych – słu­żył tam jako stróż pra­wa. Splot róż­nych wyda­rzeń spra­wił, że boha­ter mógł opu­ścić poste­ru­nek i ruszyć w kosmos na poszu­ki­wa­nie przy­gód. Przez pewien czas peł­nił funk­cję przy­wód­cy Straż­ni­ków Galaktyki.

Komik­so­wy Drax Nisz­czy­ciel był kie­dyś zwy­kłym czło­wie­kiem i nazy­wał się Arthur Douglas. Nie­ste­ty, pew­ne­go dnia sta­nął na dro­dze Tha­no­sa. Sza­lo­ny tytan zabił Arthu­ra i jego żonę, jed­nak duch męż­czy­zny został prze­chwy­co­ny przez Men­to­ra (ojca Tha­no­sa) i Kro­no­sa, a następ­nie umiesz­czo­ny w nowym, potęż­nym cie­le, obda­rzo­nym nad­ludz­ki­mi zdol­no­ścia­mi. Tak naro­dził się Drax, czem­pion, któ­ry miał zgła­dzić Tha­no­sa – dla­te­go wła­śnie posia­dał moc wyczu­wa­nia obec­no­ści tyta­na. Boha­ter zade­biu­to­wał w 1973 roku, w 55. nume­rze „Iron Mana”, pisa­nym przez Jima Starlina.
Rów­nież cór­ka Drak­sa, Heather nale­ża­ła do Straż­ni­ków Galak­ty­ki. Wyszko­lo­na przez Men­to­ra, wystę­pu­je pod pseu­do­ni­mem Moondragon.

Peter Quill, zna­ny też jako Star Lord. W komik­sach jego ojcem jest ksią­żę J’son z sys­te­mu Spar­tax, a mat­ką ziem­ska kobie­ta Mere­dith Quill. Po raz pierw­szy boha­ter poja­wił się w zeszy­cie „Marvel Pre­views #4” (rok 1976), jego twór­ca­mi byli Ste­ve Engle­hart i Ste­ve Gan. Począt­ko­wo nie zda­wał sobie spra­wy ze swo­je­go pocho­dze­nia – do cza­su, aż dom Quil­lów nie został zaata­ko­wa­ny przez najeźdź­ców z kosmo­su, chcą­cych wytę­pić wszyst­kich przed­sta­wi­cie­li ksią­żę­ce­go rodu. Póź­niej Peter wstą­pił do NASA i tak zaczę­ła się jego mię­dzy­ga­lak­tycz­na odyseja.

Rodo­wód Gamo­ry się­ga 1975 roku i serii „Stran­ge Tales”. Jej ojcem jest Jim Star­lin (jak widać nazwi­sko zobo­wią­zu­je do licz­nych kosmicz­nych kre­acji). To ostat­nia przed­sta­wi­ciel­ka swo­jej rasy. Zosta­ła zna­le­zio­na przez Tha­no­sa i wyszko­lo­na przez nie­go na per­fek­cyj­ną wojowniczkę.

Ange­la zosta­ła wymy­ślo­na przez Neila Gaima­na i debiu­to­wa­ła w dzie­wią­tym nume­rze serii… „Spawn” (nale­żą­cej do kom­plet­nie inne­go uni­wer­sum komik­so­we­go). Była obiek­tem bata­lii sądo­wej o pra­wa autor­skie to tej posta­ci. Osta­tecz­nie wygrał Gaiman i bar­dzo szyb­ko sprze­dał ją Marve­lo­wi. Pier­wot­nie Ange­la była anie­li­cą, łow­czy­nią demo­nów, po trans­fe­rze do uni­wer­sum Domu Pomy­słów wyszło na jaw, że tak napraw­dę jest sio­strą Tho­ra. Pierw­szy raz poja­wi­ła się tam pod­czas even­tu „Era Ultro­na”, póź­niej dołą­czy­ła do Straż­ni­ków Galaktyki.

Adam War­lock to kolej­na postać z lat ‘60. Wpraw­dzie po raz pierw­szy poja­wił się w 1967 roku na łamach „Fan­ta­stycz­nej Czwór­ki” Sta­na Lee i Jac­ka Kirby’ego, jed­nak był tam boha­te­rem bar­dzo epi­zo­dycz­nym i wła­ści­wy kształt nada­li mu póź­niej Jim Star­lin i Roy Tho­mas. Stwo­rzo­ny przez ziem­skich naukow­ców jako per­fek­cyj­ny czło­wiek, Adam zbun­to­wał się i odle­ciał w kosmos. Postać wzo­ro­wa­na jest czę­ścio­wo na Jezu­sie , a w komik­sach o nim moż­na dostrzec nawią­za­nia do wąt­ków biblijnych.

Yon­du Udon­tu w pier­wot­nej wer­sji był jed­nym z zało­ży­cie­li Straż­ni­ków Galak­ty­ki. Został wymy­ślo­ny przez Gene’a Cola­na i Arnol­da Drake’a. Po raz pierw­szy wystą­pił w „Marvel Super-Hero­es” #18 ze stycz­nia 1969 roku. Aktu­al­na inkar­na­cja tego boha­te­ra zawi­ta­ła do głów­ne­go uni­wer­sum Marve­la dopie­ro po suk­ce­sie fil­mu. Podob­nie jak na srebr­nym ekra­nie, w komik­sach jest teraz przy­wód­cą gru­py kosmicz­nych pira­tów. Pocho­dzi z rasy Cen­tau­rian i posia­da ogra­ni­czo­ne zdol­no­ści mistycz­ne, nad­na­tu­ral­ną empa­tię oraz umie­jęt­ność kon­tro­lo­wa­nia strza­ły za pomo­cą gwizdu.

Obec­nie na naszym ryn­ku wycho­dzi seria „Straż­ni­cy Galak­ty­ki” z linii Marvel NOW!, pisa­na przez Ben­di­sa. Uka­za­ły się na razie czte­ry tomy, ostat­ni łączy się z cyklem „All-New X‑Men”. Nie­któ­re posta­cie moż­na też zna­leźć w serii „Anni­hi­la­cja” (m.in. Star Lor­da, Gamo­rę i Drak­sa) – dotych­czas wyszła u nas pierw­sza część (pla­no­wa­ne są jesz­cze dwie). O wie­le więk­szy wybór mają czy­tel­ni­cy ope­ru­ją­cy języ­kiem angiel­skim – mogą się­gnąć m.in. po cykl pisa­ny przez Abnet­ta, a tak­że solo­we serie o Gro­ocie i Roc­ket­cie. Człon­ko­wie Straż­ni­ków poja­wia­li się też oczy­wi­ście w wie­lu innych marve­lo­wych komik­sach, m.in. w „Aven­gers”, „Kaczo­rze Howar­dzie” czy też w „Spi­der-Manie”.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy