Aktualności

Wszystkie teksty braci Strugackich legalnie online i za darmo

Taką decy­zję pod­ję­li spad­ko­bier­cy twór­ców: Maria (cór­ka Arka­di­ja) oraz Andriej (syn Bori­sa). Toczy­li oni dłu­gą wal­kę z pira­ta­mi, ale pod­da­li się. “Nie­ste­ty, pira­ci wygra­li”, oświad­czył Andriej Stru­gac­ki na swo­im face­bo­oko­wym profilu.


Wal­ka trwa­ła od 2014 roku. Spad­ko­bier­cy Stru­gac­kich wyco­fa­li książ­ki z obie­gu w inter­ne­cie, aby utrud­nić dzia­ła­nia pira­tów, ale mimo to tysią­ce stron udo­stęp­nia­ły tek­sty – czę­sto odpłat­nie. Z tego powo­du 19 mar­ca na por­ta­lu “Rosyj­ska Fan­ta­sty­ka” zamiesz­czo­no całą twór­czość Arka­di­ja i Bori­sa: powie­ści, opo­wia­da­nia oraz nie­pu­bli­ko­wa­ne wcze­śniej tek­sty, w tym komen­ta­rze auto­rów i sce­na­riusz fil­mo­wy do “Stal­ke­ra” Andrie­ja Tar­kow­skie­go, wraz z arty­ku­ła­mi bio­gra­ficz­ny­mi o twórcach.

Dyrek­tor Fun­da­cji Bra­ci Stru­gac­kich zale­ca, aby fani ich twór­czo­ści korzy­sta­li wyłącz­nie z tego źró­dła – gdyż one jako jedy­ne daje moż­li­wość zapo­zna­nia się z tek­stem, któ­ry na 100% nie został przez niko­go zmo­dy­fi­ko­wa­ny czy znie­kształ­co­ny. Wszyst­ko oczy­wi­ście w języ­ku rosyj­skim. Całość znaj­dzie­cie TUTAJ.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy