Sprawdzasz tag

piraci

Ciekawostki

Piraci mogli spędzać wolne chwile przy lekturze. O tym świadczy najnowsze odkrycie z flagowego okrętu Czarnobrodego.

Kul­tu­ra popu­lar­na nie zosta­wia naszej wyobraź­ni zbyt sze­ro­kie­go pola do popi­su jeśli cho­dzi o przed­sta­wie­nie syl­wet­ki XVIII-wiecz­ne­go pira­ta. Widzi­my ich naj­czę­ściej jako mor­skich bar­ba­rzyń­ców, nie­okieł­zna­nych, bru­tal­nych, żąd­nych krwi i skar­bów, dla któ­rych książ­ka to rzecz nie­zna­na. Oka­zu­je się, że w rze­czy­wi­sto­ści wyję­ci spod pra­wa żegla­rze nie dość, że na okrę­tach prze­cho­wy­wa­li książ­ki, to kto wie, może nawet czer­pa­li przy­jem­ność z ich lek­tu­ry. Czy­taj dalej

-->