Ekranizacje

Netfliksowa Ania z Zielonego Wzgórza coraz bliżej!

Ania z Zie­lo­ne­go Wzgó­rza” to już kla­sy­ka lite­ra­tu­ry. Opo­wieść o sie­ro­cie wycho­wa­nej przez rodzeń­stwo Mate­usza i Mary­lę pod­bi­ła ser­ca czy­tel­ni­ków na całym świe­cie. 12 maja odbę­dzie się pre­mie­ra nowe­go seria­lu Net­flik­sa zaty­tu­ło­wa­ne­go “Anne” będą­ce­go adap­ta­cją powie­ści Lucy Maud Mont­go­me­ry. Nad seria­lem pra­co­wa­li Moira Wal­ley-Bec­kett, Niki Caro, David Evans i Aman­da Tapping.

Nowy serial będzie na pod­sta­wie kla­sycz­nych powie­ści o Ani, peł­nej tem­pe­ra­men­tu, obda­rzo­nej buj­ną wyobraź­nią sie­ro­cie, i o tym, jak odmie­ni­ła życie swo­je­go miasteczka.

W roli Ani Shir­ley wystą­pi Amy­beth McNul­ty. W pozo­sta­łych rolach poja­wią się: Ayme­ric Jett Mon­taz (Jer­ry Bay­nard), Helen Johns (Eli­za Bar­ry), Chri­stian Mar­tyn (Bil­ly Andrews), Ryan Kie­ra Arm­strong (Min­nie May), Ella Jonas Far­lin­ger (Pris­sy Andrews), Ste­phen Tra­cey (pan Phil­lips) i Janet Por­ter (pani Andrews). Nad seria­lem pra­co­wa­li Moira Wal­ley-Bec­kett, Niki Caro, David Evans i Aman­da Tapping.

Pierw­sza seria będzie skła­da­ła się z ośmiu odcin­ków, któ­re tra­dy­cyj­nie uka­żą się jed­ne­go dnia. Net­flix opu­bli­ko­wał ofi­cjal­ny pla­kat i zwia­stun filmu.

źró­dło: Netflix

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy