Zapowiedzi

Remigiusz Mróz zapowiedział nową książkę!

Remi­giusz Mróz, o któ­rym ostat­nio gło­śno, odkąd oka­za­ło się, że publi­ku­je tak­że pod skan­dy­naw­skim alter ego, zapo­wie­dział pre­mie­rę swo­jej naj­now­szej książ­ki. Wia­do­mo więc, że ta tra­fi do księ­garń 10 maja… Ale jaki będzie to tytuł? Nie wia­do­mo. Pozna­my go dopie­ro w pią­tek, w samo połu­dnie.

Remi­giusz Mróz to autor 18 powie­ści kry­mi­nal­nych wyda­nych pod wła­snym nazwi­skiem oraz trzech kolej­nych opu­bli­ko­wa­nych jako Ove Løg­mans­bø. Lau­re­at Nagro­dy Czy­tel­ni­ków Wiel­kie­go Kali­bru z 2016 roku za powieść “Kasa­cja”. Wyda­wał do tej pory w ofi­cy­nach: Wydaw­nic­two Dol­no­ślą­skie (pod pseu­do­ni­mem), Bel­lo­na, Insty­tut Wydaw­ni­czy Eri­ca, Wydaw­nic­two Czwar­ta Stro­na, Wydaw­nic­two Genius Cre­ations i Wydaw­nic­two Filia. To nakła­dem tej ostat­niej fir­my uka­że się jego naj­now­sza książ­ka.

Na Remi­giu­sza Mro­za moż­na też gło­so­wać w naj­now­szym odcin­ku bitwy pisa­rzy – mie­rzy się w nim z Kata­rzy­ną Bon­dą.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy