Ekranizacje

Nadchodzą Amerykańscy bogowie!

Pla­ka­ty pro­mo­cyj­ne “Ame­ry­kań­skich bogów”, czy­li powsta­ją­ce­go wła­śnie seria­lu Bry­ana Ful­le­ra i sta­cji STARZ, zosta­ły wła­śnie opu­bli­ko­wa­ne. Ich moty­wem prze­wod­nim jest hasło OMG! (skrót od “Oh My God”, czy­li “O mój Boże!”.

Histo­ria opo­wia­da o woj­nie pomię­dzy boga­mi zna­ny­mi z mito­lo­gii czy Biblii a boga­mi nowy­mi – media­mi, nar­ko­ty­ka­mi, sła­wą. Całość powsta­ła na pod­sta­wie best­sel­le­ru Neila Gaima­na. Co cie­ka­we, spe­cjal­nie na potrze­by seria­lu autor dopi­sał postać boga Wul­ka­na – któ­ry zasi­li daw­ny panteon.

Książ­ka “Ame­ry­kań­scy bogo­wie” to naj­słyn­niej­sza powieść Neila Gaima­na, któ­ra zdo­by­ła ser­ca czy­tel­ni­ków na całym świe­cie. „Ame­ry­kań­scy bogo­wie” to opo­wieść o współ­cze­snym świe­cie, o prze­mi­ja­niu war­to­ści, kon­flik­cie pomię­dzy tym co nowe a tra­dy­cja­mi, któ­re powsta­wa­ły przez wie­ki. Opo­wia­da o pasji, miło­ści, nie­na­wi­ści i śmier­ci, o codzien­nych pro­ble­mach i roz­ter­kach tra­pią­cych nas ludzi na począt­ku nowe­go tysiąc­le­cia. Po trzech latach spę­dzo­nych w wię­zie­niu Cień ma wyjść na wol­ność. Ale w mia­rę jak do koń­ca odsiad­ki pozo­sta­ją tygo­dnie, godzi­ny, minu­ty, sekun­dy, czu­je nara­sta­ją­cy nie­po­kój. Na dwa dni przed zakoń­cze­niem wyro­ku, jego żona, Lau­ra, ginie wypad­ku samo­cho­do­wym w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach – wszyst­ko wska­zu­je na zdra­dę mał­żeń­ską. Oszo­ło­mio­ny Cień powra­ca do domu, gdzie spo­ty­ka tajem­ni­cze­go Pana Wednes­day, twier­dzą­ce­go, iż jest uchodź­cą wojen­nym, byłym bogiem i kró­lem Ame­ry­ki. Razem wyru­sza­ją oni w nie­sa­mo­wi­tą podróż przez Sta­ny, roz­wią­zu­jąc zagad­kę mor­derstw, któ­re co zimę są doko­ny­wa­ne w małym ame­ry­kań­skim mia­stecz­ku. Jed­nak podą­ża za nimi ktoś, z kim Cień musi zawrzeć pokój…

Pre­mie­ra seria­lu zapla­no­wa­na jest już na 30 kwiet­nia. W obsa­dzie: Ric­ky Ric­ky Whit­tle, Ian McSha­ne, Emi­ly Brow­ning, Pablo Schre­iber, Bru­ce Lan­gley, Yeti­de Bada­ki, Jona­than Tuc­ker, Demo­re Bar­nes, Dane Cook, Clo­ris Leach­man i Gil­lian Ander­son. Za serial odpo­wia­da­ją Bry­an Ful­ler i Micha­el Gre­en, a Neil Gaiman przy­go­to­wał sce­na­riu­sze do kil­ku odcinków.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy