Ekranizacje Zapowiedzi

TVN Player tworzy serial na motywach książki Skazane na potępienie Ewy Ornackiej

TVN Play­er moc­no w ostat­nim cza­sie inwe­stu­je w seria­lo­we pro­duk­cje opar­te na książ­kach pol­skich pisa­rzy. Mogli­śmy zoba­czyć na przy­kład tele­wi­zyj­ne adap­ta­cje powie­ści Remi­giu­sza Mro­za (Chył­ka), Kata­rzy­ny Bon­dy (Żywio­ły Saszy) czy Igo­ra Brej­dy­gan­ta (Szadź). Wkrót­ce do biblio­te­ki TVN Play­er dołą­czy serial, eks­plo­ru­ją­cy życie więź­nia­rek w zakła­dzie kar­nym dla kobiet w Gru­dzią­dzu. Sce­na­riusz pro­duk­cji powstał na moty­wach książ­ki Ewy Ornackiej.

Ska­za­ne na potę­pie­nie uka­za­ły się w 2018 nakła­dem wydaw­nic­twa Rebis. To pozy­cja fak­to­gra­ficz­na, któ­rej nar­ra­tor­ką i roz­mów­czy­nią Ewy Ornac­kiej jest ska­za­na praw­nicz­ka, któ­ra nie­gdyś wyda­wa­ła wyro­ki w imie­niu Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej, a potem sama tra­fi­ła do wię­zie­nia. Książ­ka daje nam szan­sę przyj­rzeć się z bli­ska warun­kom panu­ją­cym w zakła­dzie kar­nym w Gru­dzią­dzu oraz losom osa­dzo­nych z pierw­szych stron gazet.

Serial, zaty­tu­ło­wa­ny Ska­za­na, opo­wie o sędzi Ali­cji Mazur, któ­ra po oskar­że­niu o mor­der­stwo dosta­je wyrok kary wię­zie­nia. Teraz będzie musia­ła prze­trwać w nie­go­ścin­nym śro­do­wi­sku, wśród kobiet, któ­re sama wcze­śniej ska­za­ła. Twór­cy potwier­dzi­li, że wie­le posta­ci inspi­ro­wa­nych będzie praw­dzi­wy­mi przestępczyniami.

Ska­za­na to pierw­szy tego typu serial w Pol­sce, któ­re­go akcja dzie­je się w zamknię­tym zakła­dzie kar­nym dla kobiet. Wię­zie­nie to odle­gły i nie­bez­piecz­ny świat, w któ­ry tchnę­li­śmy bar­dzo emo­cjo­nal­ną histo­rię głów­nej boha­ter­ki i sze­reg posta­ci inspi­ro­wa­nych praw­dzi­wym życiem „za murem”. To opo­wieść o Ali­cji – sil­nej kobie­cie, któ­ra pew­ne­go dnia zna­la­zła się po dru­giej stro­nie lustra i zro­bi wszyst­ko, żeby prze­trwać, mówił ser­wi­so­wi Wir­tu­al­ne Media Tomasz Blach­nic­ki, pro­du­cent serialu.

Serial będzie skła­dał się z ośmiu odcin­ków. Wszyst­kie zade­biu­tu­ją na plat­for­mie TVN Play­er jesz­cze w tym roku. Reży­se­rem jest Bar­tosz Konop­ka, któ­ry dla Net­fli­xa zre­ali­zo­wał adap­ta­cję powie­ści W głę­bi lasu Har­la­na Cobe­na. Sce­na­riusz pod nad­zo­rem Kata­rzy­ny Śli­wiń­skiej-Kło­so­wicz napi­sa­ły we współ­pra­cy z Ewą Ornac­ką Karo­li­na Szym­czyk-Maj­chrzak i Ewa Popiołek.

W rolach głów­nych zoba­czy­my mię­dzy inny­mi: Aga­tę Kule­szę, Micha­ła Czer­nec­kie­go, Bar­tło­mie­ja Topę, Mar­ty­nę Bycz­kow­ską, Alek­san­drę Adam­ską, Toma­sza Schu­chard­ta, Mar­tę Mali­kow­ską, Mar­tę Ści­sło­wicz, Jana Jan­kow­skie­go, Joan­nę Gon­scho­rek i Nata­lię Sikorę.

źró­dło wir­tu­al­ne media

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy