Ciekawostki

Muzyczna gratka dla fanów Harry‘ego Pottera

Nie­zwy­kła grat­ka dla fanów Harry’ego Pot­te­ra! Cze­ska Naro­do­wa Orkie­stra Sym­fo­nicz­na odwie­dzi Pol­skę w cza­sie tra­sy kon­cer­to­wej peł­nej ścież­ki muzycz­nej z fil­mu “Har­ry Pot­ter i Kamień Filo­zo­ficz­ny” skom­po­no­wa­nej przez Joh­na Wil­liam­sa. Jed­no­cze­śnie w cza­sie ich kon­cer­tu film będzie wyświe­tla­ny na 480 calo­wym ekra­nie HD. Bez wąt­pie­nia takie prze­ży­cie pozwo­li ponow­nie odczuć magię tej pro­duk­cji.

Kon­cer­ty w War­sza­wie, Gdań­sku, Wro­cła­wiu i Kra­ko­wie są czę­ścią świa­to­we­go tour­nee, któ­re zaczę­ło się w czerw­cu 2016 roku i za któ­re odpo­wia­da­ją Cine­Con­certs oraz War­ner Bros Con­su­mer Pro­ducts. To kolej­na po Pot­ter­mo­re, sztu­ce “Har­ry Pot­ter i Prze­klę­te Dziec­ko” oraz fil­mie “Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć” moż­li­wość powro­tu do świa­ta J.K. Row­ling.

For­ma odpo­wie­dzial­na za cykl “Har­ry Pot­ter in con­cert” zre­ali­zo­wa­ła wcze­śniej podob­ne wyda­rze­nia zwią­za­ne m.in. z “Gla­dia­to­rem”, “Ojcem chrzest­nym” czy “Star Tre­kiem”.

Daty i miej­sca kon­cer­tów w Pol­sce:

7.04 – War­sza­wa – Hala Tor­war
9.04 – Gdańsk – Ergo Are­na Gdańsk/Sopot
11.04 – Wro­cław – Hala Stu­le­cia
​12.04 – Kra­ków – Tau­ron Are­na Kra­ków

Bile­ty na wyda­rze­nie dostęp­ne są od 20 stycz­nia w cenie od 90 do 250 zło­tych tutaj.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy