Ciekawostki

W Gdańsku wystartuje mobilna biblioteka dla seniorów i chorych!

Star­tu­je Gdań­ska Biblio­te­ka Mobil­na. Dzia­łal­ność roz­pocz­nie 16 stycz­nia 2017. Ma ona zadbać o dowo­że­nie i odbie­ra­nie ksią­żek od osób, któ­re z powo­du cho­ro­by, nie­peł­no­spraw­no­ści lub wie­ku nie mogły­by sko­rzy­stać z ofer­ty biblio­te­ki samodzielnie.

Kata­rzy­na Lit­twin, dyrek­tor Gdań­skiej Spół­dziel­ni Socjal­nej, wyja­śnia, że oso­by uwię­zio­ne w domach są w szcze­gól­ne trud­nej sytu­acji, a sta­ły i bez­płat­ny dostęp do ksią­żek spra­wi, że ich codzien­ność sta­nie się bar­dziej atrak­cyj­na. Spół­dziel­nia na co dzień zaj­mu­je się akty­wi­za­cją zawo­do­wą osób zagro­żo­nych wyklu­cze­niem spo­łecz­nym. Człon­ko­wie przez cały czas zasta­na­wia­ją się, jak popra­wić jakość życia senio­rów czy osób niepełnosprawnych.

Książ­ki prze­cho­wy­wa­ne będą na co dzień w sie­dzi­bie GSS, jed­nak miej­sce to nie będzie peł­nić funk­cji biblio­te­ki sta­cjo­nar­nej. Już 16 stycz­nia pierw­si goń­cy z książ­ka­mi wyru­szą do potrze­bu­ją­cych. Z począt­ku ofer­ta skie­ro­wa­na będzie do oko­ło pię­ciu­set pod­opiecz­nych spół­dziel­ni, a z cza­sem tak­że do wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych gdańsz­czan. Auto­rzy pomy­słu liczą, że do koń­ca 2017 roku z usług biblio­te­ki będzie korzy­stać regu­lar­nie przy­naj­mniej 50 osób.

Aż 150 sztuk ksią­żek prze­ka­za­ła sama dyrek­tor, a 570 pra­cow­ni­cy Gru­py LOTOS S.A. Atrak­cyj­ne i nie­znisz­czo­ne pozy­cje może prze­ka­zać każ­dy zain­te­re­so­wa­ny, kon­tak­tu­jąc się pod adre­sem gdagss@wp.pl.

Zamó­wić książ­ki z biblio­te­ki moż­na za pośred­nic­twem stro­ny inter­ne­to­wej, zaś oso­by bez dostę­pu do inter­ne­tu otrzy­ma­ją od opie­ku­nów z GSS kata­lo­gi ksią­żek. Biblio­te­ka pla­nu­je nawią­zać współ­pra­cę m.in. z dzien­ny­mi klu­ba­mi oraz doma­mi pomo­cy, by sta­le roz­sze­rzać swo­ją działalność.

zró­dło: http://gss.org.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy