Ciekawostki

Wskazówki dla początkujących pisarzy od twórców

Por­tal Buz­z­fe­ed zebrał 33 rady udzie­lo­ne przez doświad­czo­nych pisa­rzy adep­tom lite­ra­tu­ry. Zapra­sza­my do ich lek­tu­ry poni­żej. Kto wie, może wła­śnie jeden z tych cyta­tów odmie­ni Two­ją karierę?

pisarze_cytaty1

01. Jak rzekł Kan­din­sky, “wszyst­ko zaczy­na się od krop­ki”. Cza­sa­mi naj­trud­niej­sze w pisa­niu jest… zacząć. Nie musisz mieć świet­ne­go pomy­słu – po pro­stu potrzyj dłu­go­pi­sem o kart­kę. Zacznij ze złym pomy­słem, w złym kie­run­ku, z posta­cia­mi, któ­re ci się nie podo­ba­ją – coś dobre­go w koń­cu z tego wyjdzie.

Marion Deu­chars, ilu­stra­tor­ka i autor­ka “Let’s Make Some Gre­at Art”

pisarze_cytaty2
02. Igno­ruj każ­dy mod­ny nurt; nie zwra­caj uwa­gi na to, co jest teraz naj­bar­dziej podzi­wia­ne czy wyśmie­wa­ne; wystrze­gaj się zbyt żar­li­we­go podzi­wu dla jakie­go­kol­wiek pisa­rza, nie­waż­ne, jak świet­ny jest jego styl. Myśl tyl­ko o tym, jak możesz udo­sko­na­lić swój warsztat.

Sarah Per­ry, autor­ka “The Essex Serpent”

pisarze_cytaty3
03. Pamię­taj, że zapi­sa­nie słów czy­ni je praw­dziw­szy­mi; to pra­wie nie­moż­li­we, by nie­na­wi­dzić kogoś, kogo histo­rię znasz; i, przede wszyst­kim, nawet w naszym post-post­mo­der­ni­stycz­nym świe­cie, pisa­nie ma prze­sła­nie moral­ne. W 26 zna­kach uło­żo­nych w róż­ny spo­sób jeste­śmy w sta­nie zawrzeć każ­dą histo­rię zna­ną ludz­ko­ści i stwo­rzyć nowe – i może­my to zro­bić w więk­szo­ści języ­ków świata.

Andrew Solo­mon, uzna­ny psy­cho­log i autor “Za horyzontem”

pisarze_cytaty4
04. Pisz tak, jak­by sło­wa były powie­wem cie­pła wpa­da­ją­cym do mro­żą­co zim­ne­go poko­ju. Nie mar­nuj słów, tyl­ko pod­trzy­muj ogień.

Sir Tim Smit, pisarz i fun­da­tor Eden Project

pisarze_cytaty5
05. Jeże­li two­je posta­ci posta­no­wią się do cie­bie nie odzy­wać, weź je na spa­cer. Praw­do­po­dob­nie kie­dy wró­cisz, będą zno­wu do cie­bie mówić. Spa­ce­ro­wa­nie odświe­ża wszyst­ko i pra­wie bie­giem wra­casz do swo­jej opowieści.

Kate Hamer, autor­ka “The Doll Funeral”

pisarze_cytaty6
06. Wyznacz coty­go­dnio­wy cel, któ­ry będziesz chciał osią­gnąć swo­ją pra­cą. Budź się każ­de­go dnia i trak­tuj to jako pra­cę. Wszyst­ko jest kwe­stią regu­lar­no­ści. Prze­czy­taj ponow­nie to, co napi­sa­łeś i zapy­taj sam sie­bie: “Czy mi się to podo­ba? Czy to się spraw­dzi?”. Jeże­li nie jesteś z cze­goś zado­wo­lo­ny, pisz od nowa, od nowa, i od nowa.

Sha­ron Gren­ham-Thomp­son, autor­ka “Jail Bird”

pisarze_cytaty7
07. Pierw­sze szki­ce zawsze są strasz­ne i brzyd­kie. Nie przej­muj się tym – każ­dy tak ma. Pamię­taj, że pierw­szy wzór jest tak zły, jak cała książ­ka, któ­rą by roz­po­czął, a pew­ne­go dnia spoj­rzysz na te wszyst­kie złe książ­ki i zdasz sobie spra­wę, że prze­isto­czy­ły się w coś napraw­dę pięknego.

Robin Ste­vens, autor­ka  serii “Mur­der Most Unladylike”

pisarze_cytaty8
08. Czy­taj, czy­taj, czy­taj. To zdro­we, by tak wypeł­niać się kre­atyw­no­ścią. Przez czy­ta­nie ksią­żek innych nauczysz się, co dzia­ła a co nie, przy­swo­isz nowe sło­wa, pomy­sły. Pisarz, któ­ry nie czy­ta, nigdy nie będzie auto­rem! Naj­lep­sza wska­zów­ka: Prze­czy­taj­cie “Jak pisać. Pamięt­nik rze­mieśl­ni­ka” autor­stwa Ste­phe­na Kinga.

Chris Brad­ford, autor serii “Body­gu­ard” i  “Young Samurai”

pisarze_cytaty909. Myślę, że pisa­nie jest tro­chę jak aktor­stwo. Musisz stwo­rzyć śro­do­wi­sko, któ­re pozwo­li ci na dotar­cie do tej czę­ści mózgu. Może to wygod­ny fotel i muzy­ka, a może zapa­lo­na  świe­ca albo cokol­wiek – ale dobrą pra­cę wyko­nasz tyl­ko wte­dy, kie­dy pra­cu­jesz w oto­cze­niu, któ­re ci pomaga.
Naj­waż­niej­szym jest, byś pod­czas pisa­nia cza­sem kom­plet­nie nic nie napi­sał. Takie cli­ché może obej­mo­wać dłu­gie spa­ce­ry – któ­re z pew­no­ścią pomo­gą, ale tak samo, jak gra­nie w grę wideo czy oglą­da­nie głu­pie­go fil­mu. Twój mózg potrze­bu­je cza­su, by prze­ana­li­zo­wać to, o czym myślisz. Myślę, że naj­lep­sze frag­men­ty  “A Boy Made of Blocks” powsta­ły wła­śnie dzię­ki takim sta­nom bezwiedności.

Keith Stu­art, autor “A Boy Made of Blocks”

pisarze_cytaty1010. Pisz wszyst­ko, co przyj­dzie ci do gło­wy na adre­na­li­no­wym haju w środ­ku nocy i kie­dy się prze­bu­dzisz. Poło­wa z tego sta­nie się uży­tecz­na, i przy­go­tu­je cię do poran­nej pracy.
Napisz coś, cokol­wiek, przez pierw­sze kil­ka godzin przed lun­chem. Nawet jeśli nie będzie to per­fek­cyj­ne, to kamień milo­wy dla popo­łu­dnio­we­go wysi­le­nia mózgu.

Lau­ra Cum­ming, kry­tyk sztu­ki i autor­ka “The Vani­shing Man: In Pur­su­it of Velazquez”

pisarze_cytaty1111. Kie­dy znasz swo­je posta­ci na wylot, gdy wiesz co spra­wi, że będą czu­ły się kom­for­to­wo, zrób im dokład­ną prze­ciw­ność tej rze­czy i obser­wuj ich zacho­wa­nie. Zwy­kłe prze­szko­dy potra­fią być napraw­dę inte­re­su­ją­ce dzię­ki swo­je­mu pro­ste­mu i szcze­re­mu odwzo­ro­wa­niu rzeczywistości.

Tra­cey Cor­de­roy, autor­ka ksią­żek dla dzieci

pisarze_cytaty1212. Słu­chaj pio­se­nek. Nie­któ­re poema­ty się śpiewa.

Ali­son Brac­ken­bu­ry, poetka

pisarze_cytaty1313. Wypeł­nij swo­je życie miło­ścią, rado­ścią i bólem. Potem prze­lej te uczu­cia w swo­je książ­ki. Wszyst­kie akty kre­atyw­ne to akty miło­ści i vice-ver­sa. Wypeł­nij swo­je książ­ki miło­ścią, a akt kre­acji przyj­dzie ci z łatwością.
Nie pisz, dla­te­go że chcesz. Pisz, bo musisz.

Chri­sto­pher Jory, autor “The Art of Waiting”

pisarze_cytaty14
14. Wska­zów­ka, któ­rą sama chciał­bym dostać:
Spo­rządź konspekt.
Brzyd­ko skrę­ci­łem kost­kę dwa tygo­dnie przed tym, jak manu­skrypt był goto­wy do wyda­nia i leża­łam w szpi­ta­lu, cze­ka­jąc na ope­ra­cję. Ostro dopra­wi­li mnie mor­fi­ną i leżąc z nogą wykrzy­wio­ną w 45 stop­ni na łóż­ku wod­nym w szpi­ta­lu z kom­pu­te­rem na pozio­mie twa­rzy, pisa­łam. Nie­zbyt dogod­ne warun­ki, by two­rzyć konspekt.
Uwa­ga od moje­go męża:
Nie zakła­daj, że wszy­scy wie­dzą tyle co ty, ale nie prze­ry­so­wuj tła. Ludzie sami coś wymy­ślą. Wska­zów­ka od Ali­son Weir:
Napisz coś – cokol­wiek – każ­de­go dnia, i upew­nij się, że kie­dyś wyślesz to komuś innemu.
Wska­zów­ka ode mnie:
Miej pod ręką tro­chę cze­ko­la­do­wych cia­stek i nie przej­muj się dietą.

Neela Mann, autor­ka “Chel­ten­ham in the Gre­at War”

pisarze_cytaty1515. Zapisz to, co wiesz. Ale może waż­niej­szym jest zgłę­bie­nie nie­zna­nych obsza­rów świa­do­mo­ści. Nie­waż­ne czy to emo­cjo­nal­ny czy tech­nicz­ny aspekt. Pisa­nie, tak jak czy­ta­nie, to śledz­two dane­go świa­ta i two­ja reak­cja na nie.

Rachel Rooney, poetka

pisarze_cytaty16
16. Myśl o książ­kach war­stwo­wo. Pierw­sza powło­ka będzie szorst­ka – to tyl­ko szkic – nie bądź sfru­stro­wa­ny, jeże­li będzie ci się wyda­wać kiep­ski. Z bie­giem cza­su zwie­lo­krot­nisz akcję, two­je posta­ci nabio­rą cha­rak­te­ru, zagłę­bisz się w fabu­łę, stwo­rzysz lep­szy opis, zwro­ty akcji; i poma­lu­jesz ten świat na róż­ne kolory.

Abie Long­staff, autor­ka ksią­żek dla dzieci

pisarze_cytaty17
17. Nie pod­da­waj się, i przyj­muj twar­do cio­sy. Moja pierw­sza książ­ka z obraz­ka­mi – “There’s a Pig Up My Nose” – wyj­dzie w stycz­niu – cze­ka­ła pra­wie 21 lat na publi­ka­cję! Dwa wier­sze w mojej nowej kolek­cji, “Dino­saurs” i “Din­ner-Ladies” napi­sa­łem 30 lat temu, kie­dy jesz­cze byłem w szko­le. Jeden  z nich został odrzu­co­ny ze szkol­ne­go maga­zy­nu przez nauczy­cie­la za brak “lite­rac­kie­go meritum”.

John Dougher­ty, autor i poeta

pisarze_cytaty18
18. Dora­sta­jąc wie­rzy­łem, że tyl­ko kon­kret­ni ludzie powin­ni pisać książ­ki – wyszu­ka­ni auto­rzy, któ­rzy poszli do wła­ści­wych szkół i uni­wer­sy­te­tów. Nie tacy ludzie, jak ja. Ale oczy­wi­ście, każ­dy może napi­sać książ­kę. I kto­kol­wiek chce, powi­nien – dzię­ki temu otrzy­mu­je­my więk­szą róż­no­rod­ność na rynku. ,

Julie May­hew, autor­ka “Mother Ton­gue” i innych

pisarze_cytaty19
19. Jeże­li chcesz pisać dla dzie­ci, musisz pamię­tać – dokład­nie – jak to było, kie­dy mia­łeś 10 lat. Zanim doro­słeś i pozna­łeś świat. Jakie były wte­dy two­je sła­bo­ści? Jakie fobie? Powróć do swo­je­go gło­du przy­go­dy i zdol­no­ści ima­gi­na­cji, bo stąd wła­śnie wywo­dzi się naj­lep­sze pisar­stwo – od doro­słych, któ­rzy wciąż pamię­ta­ją, jak myślą dzieci.

Abi Elphin­sto­ne, autor “ The Sha­dow Keeper”

pisarze_cytaty20
20. Nie dziel się z inny­mi two­ją pra­cą zbyt czę­sto – dopó­ki jej nie skoń­czysz. Każ­da popraw­ka czy komen­tarz z ich stro­ny może wytrą­cić cię z two­jej kon­cep­cji – a kto powie­dział, że będą mie­li rację? Skup się i pisz (nie wra­ca­jąc wciąż do począt­ku). Kie­dy skoń­czysz, prze­czy­taj całość i bądź wobec sie­bie kry­tycz­ny. Póź­niej poproś innych o komen­ta­rze i wysłu­chaj ich uważnie.

Vic­to­ria Hislop, autor­ka “Car­tes Posta­les From Gre­ece” i innych

pisarze_cytaty21

21. Wyko­rzy­stuj gniew, by przeć naprzód, wypeł­niać i uspraw­niać swo­ją pra­cę. Każ­dy twój prze­śla­dow­ca czy ktoś powąt­pie­wa­ją­cy w two­je umie­jęt­no­ści tak napraw­dę napeł­nia cię gnie­wem, któ­ry jest two­im pisar­skim pali­wem. Udo­wod­nij im, że się mylili.

M.G. Leonard, autor “Beetle Boy”

pisarze_cytaty22
22. Pisz, bo kochasz to robić, a nie dla­te­go, że jakieś zewnętrz­ne czyn­ni­ki cię do tego pcha­ją. Więk­szość tego, co napi­szesz, zoba­czysz tyl­ko ty i musi to być wystar­cza­ją­co dobre dla cie­bie – ina­czej nigdy nie zro­bisz tego, co potrzeba.

Benet Bran­dreth, autor “ The Spy of Veni­ce” i innych

pisarze_cytaty23
23. Napisz książ­kę, któ­rą chciał­byś czy­tać. Zako­chaj się w two­ich posta­ciach. Zakończ dzień pisząc do momen­tu, w któ­rym chciał­byś dowie­dzieć się, co będzie dalej. I pisz codziennie.

Keren David, autor­ka “Cuc­koo” i innych

pisarze_cytaty24
24. Zapisz każ­dy pomysł, jaki kie­dy­kol­wiek przy­szedł ci do gło­wy – nie­za­leż­nie od jego jakości.
Zawsze możesz wró­cić do tej idei i roz­wa­żyć ją w póź­niej­szym ter­mi­nie. Może się to wyda­rzyć za jeden dzień, a może za rok, ale cza­sem dobry pomysł rzu­co­ny w środ­ku nocy może prze­kształ­cić się w ogrom­ny suk­ces. Musisz pasjo­no­wać się wszyst­kim, co robisz – pasja jest najważniejsza!

Kel­ly Hop­pen, MBE, desi­gner wnętrz  i autor­ka “House of Hoppen”

pisarze_cytaty25
25. Wciąż gene­ruj nowe two­ry i pomy­sły. Im wię­cej stwo­rzysz, tym lep­szy się sta­niesz. O, i pogódź się z tym, że to co stwo­rzysz, nigdy nie będzie w two­ich oczach per­fek­cyj­ne czy ukończone.

Michel­le Tho­mas, dziennikarka

pisarze_cytaty26
26. Zawsze trzy­maj przy sobie zeszyt i dłu­go­pis. Nie­waż­ne, jak bar­dzo spró­bu­jesz zapa­mię­tać świet­ny pomysł, któ­ry poja­wił się nad ranem, nie uda ci się. Zapisz go, bo sen lubi dawać pomy­sły, a potem zabie­rać je z powrotem.

Swap­na Had­dow, autor­ka serii “Dave Pigeon”

pisarze_cytaty27
27. Wybierz miej­sce, któ­re cię inspi­ru­je – oto­cze­nie może być klu­czo­we. Napi­sa­li­śmy “The Mice Who Sing for Sex: And Other Weird Tales From the World of Scien­ce” w Wel­l­co­me Col­lec­tion oto­cze­ni książ­ka­mi, sztu­ką i wyjąt­ko­wy­mi naukow­ca­mi. Nasza książ­ka mogła tym nasiąknąć!
Pisz o tym, co cię inte­re­su­je, miej pod ręką dużą por­cję cze­ko­la­do­wych cia­stek i zawsze, zawsze wyłą­czaj tele­fon i nie spraw­dzaj maila. Roz­pro­sze­nie to naj­gor­szy wróg pisarstwa.

Llia­na Bird, autor­ka i współ­za­ło­ży­ciel­ka Help Refu­ge­es, Radio X DJ

pisarze_cytaty28
28. To waż­ne, by czer­pać inspi­ra­cję od róż­nych pisa­rzy i z róż­nych źró­deł, ale naj­waż­niej­szym jest skon­cen­tro­wa­nie się na celu. Nie ist­nie­je nic poza tobą i two­im pomy­słem. Nie roz­pra­szaj się.

Emma Gan­non, autor­ka “Ctrl Alt Dele­te: How I Grew Up Online”

pisarze_cytaty29
29. Pisz regu­lar­nie. To jest naj­lep­sze: im wię­cej prak­ty­ku­jesz, tym lep­szy się stajesz.

Jen­ni­fer Gray, autor­ka serii “Atti­cus Claw” i “Chic­ken Mission”

pisarze_cytaty30
30. Pozwól sobie być kiep­skim. Nic nie para­li­żu­je bar­dziej niż pró­by napi­sa­nia per­fek­cyj­nej nowe­li za pierw­szym razem. Posta­raj się uci­szyć swo­je­go wewnętrz­ne­go edy­to­ra i po pro­stu pisz. Wszyst­ko możesz póź­niej naprawić!

Sarah Rubin, autor­ka “Ali­ce Jones: The Impos­si­ble Clue”

pisarze_cytaty31
31. Nie wierz niko­mu, kto mówi ci, że powi­nie­neś pisać tyl­ko wte­dy, gdy masz coś waż­ne­go do powie­dze­nia. Więk­szość pisa­rzy nie ma. Piszą, bo lubią to robić.

Sarah Naugh­ton, autor­ka “Tat­tle­ta­le”

pisarze_cytaty32
32. Z pew­no­ścią ktoś powie ci, że powi­nie­neś pisać tysiąc słów codzien­nie. Nie­praw­da, tak samo jak nie musisz cho­dzić codzien­nie na siłow­nię, czy pobie­gać. Tak jak w przy­pad­ku ćwi­czeń, przy pisa­niu musisz dać swo­im mię­śniom czas na odpo­czy­nek. To nie tyl­ko sie­dze­nie przy kla­wia­tu­rze i wyrzu­ca­nie z sie­bie słów. Nawet kie­dy nie stu­kasz w kla­wi­sze, wciąż piszesz, a cała pra­ca dzie­je się wewnątrz two­jej gło­wy. Kie­dy idziesz na spa­cer – piszesz, kie­dy oglą­dasz tele­wi­zję – piszesz. Wpa­try­wa­nie się w szklan­kę rumu to też pisanie.

David Bar­nett, dzien­ni­karz  i autor “Cal­ling Major Tom”

pisarze_cytaty33
33. Igno­ruj listy ze wska­zów­ka­mi doty­czą­cy­mi pisa­nia. Tę rów­nież. Ewen­tu­al­nie trak­tuj je z dystan­sem – nigdy nie spo­tka­łem dwóch pisa­rzy, któ­rzy two­rzy­li­by w ten sam spo­sób. Jed­ną z naj­trud­niej­szych, ale jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej war­to­ścio­wych rze­czy jest to, że musisz pra­co­wać dla sie­bie jako pisa­rza. Kie­dy zaczy­nasz, pro­stym jest przej­rze­nie wska­zó­wek od [tu wstaw imię swo­je­go ulu­bio­ne­go pisa­rza] i pomy­śle­nie sobie “jeże­li on tak robi, ja rów­nież powi­nie­nem”. Może to wręcz zaszko­dzić, i sądzę że każ­do­ra­zo­wo przy usły­sze­niu jakiejś wska­zów­ki powi­nie­neś zasta­no­wić się, czy ona współ­gra z two­im sty­lem i cokol­wiek dla cie­bie zna­czy. To two­ja książ­ka, ty musisz napi­sać ją po swo­je­mu. A teraz pro­szę, zigno­ruj tę wskazówkę.

Mar­cus Sed­gwick, autor “The Gho­sts of Heaven” i innych

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy