Aktualności

Co nowego w księgarniach #3

W nowy rok z nową książ­ką! 10 stycz­nia wie­lu z nas obcho­dzi świec­kie świę­to “Mat­ki Boskiej Pie­nięż­nej”, czy­li inny­mi sło­wy inka­su­je wypła­tę. To zna­ko­mi­ty moment na pierw­sze zaku­py książ­ko­we w roku 2017. Poni­żej parę pro­po­zy­cji, za któ­ry­mi war­to rozej­rzeć się w księ­gar­niach. Koniecz­nie daj­cie znać, czy się­gnę­li­ście po któ­rąś z nich i czy speł­ni­ła Wasze oczekiwania.

Wisłoc­ka – Kon­rad Szo­łaj­ski (Świat Książ­ki) PATRONAT NIESTATYSTYCZNY!

Powieść Szo­łaj­skie­go, choć opar­ta na fak­tach, jest fan­ta­zją auto­ra na temat Micha­li­ny Wisłoc­kiej i jej słyn­nej książ­ki. Autor ubie­ra tę nie­zwy­kłą bio­gra­fię w atrak­cyj­ną for­mę kry­mi­nal­no-szpie­gow­ską osa­dzo­ną w Pol­sce cza­sów Gier­ka. Ale przede wszyst­kim jest to fascy­nu­ją­ca histo­ria życia kobie­ty, któ­ra potra­fi­ła doświad­cze­nia wła­sne­go, nie­uda­ne­go mał­żeń­stwa wyko­rzy­stać w pod­ręcz­ni­ku dla par. Sztu­ka kocha­nia pomo­gła milio­nom Pola­ków i Polek nie tyl­ko w łóż­ku, ale rów­nież w miłości.

Kon­rad Szo­łaj­ski –reży­ser i sce­na­rzy­sta fil­mo­wy, autor wie­lu gło­śnych utwo­rów fabu­lar­nych i doku­men­tal­nych, m.in.: Czło­wie­ka z…, I Bóg stwo­rzył seks, Wal­ka z sza­ta­nem. Pry­wat­nie przy­ja­ciel Micha­li­ny Wisłoc­kiej. W 2001 roku nakrę­cił film doku­men­tal­ny “Sztu­ka kocha­nia według Wisłoc­kiej”, w któ­rym jego boha­ter­ka opo­wie­dzia­ła o swo­im barw­nym życiu. Dzię­ki temu mogła powstać ta książka.


W ciem­nym mrocz­nym lesie – Ruth Ware (Pró­szyń­ski) PATRONAT NIESTATYSTYCZNY!

Nora jest autor­ką kry­mi­na­łów, któ­ra nie­chęt­nie opusz­cza swo­je lon­dyń­skie miesz­kan­ko. Gdy nie­ocze­ki­wa­nie otrzy­mu­je zapro­sze­nie na wie­czór panień­ski przy­ja­ciół­ki, z któ­rą nie mia­ła kon­tak­tu od dzie­się­ciu lat, z opo­ra­mi godzi się na spę­dze­nie week­en­du na wsi. Tam jed­nak wpa­da w szpo­ny prze­szło­ści, przed któ­rą pró­bo­wa­ła uciec przez ostat­nią deka­dę. Uwię­zio­na na odlu­dziu, w zło­wiesz­czym szkla­nym domu, osa­czo­nym przez upior­ną widow­nię mrocz­ne­go lasu, tra­fia w sam śro­dek śmier­tel­nie nie­bez­piecz­nej intry­gi. Wstrzą­sa­ją­ce wyda­rze­nia spra­wią, że będzie musia­ła sta­wić czo­ło nie tyl­ko mor­der­cy, ale i wła­snej przeszłości.

W ciem­nym, mrocz­nym lesie” to elek­try­zu­ją­cy, trzy­ma­ją­cy w napię­ciu thril­ler psy­cho­lo­gicz­ny, przez kry­ty­ków wymie­nia­ny jed­nym tchem z taki­mi best­sel­le­ra­mi, jak “Zagi­nio­na dziew­czy­na” Gil­lian Flynn czy “Dziew­czy­na z pocią­gu” Pau­li Hawkins.

Ruth Ware napi­sał eks­cy­tu­ją­cą, nie­sa­mo­wi­tą książ­kę, któ­ra na dłu­go zapad­nie w pamię­ci czytelników.
Peter Straub, autor best­sel­le­rów z list “New York Timesa”


Prze­trwać Beli­ze – Naval (Bel­lo­na) PATRONAT NIESTATYSTYCZNY

NAVAL – słu­żył w GROM-ie przez czter­na­ście lat jako ope­ra­tor w zespo­le bojo­wym. Poło­wę tego cza­su spę­dził na licz­nych misjach zagra­nicz­nych. Za swo­ją służ­bę był wie­lo­krot­nie odzna­cza­ny, w tym naj­wyż­szy­mi odzna­cze­nia­mi woj­sko­wy­mi, jakie moż­na otrzy­mać w Pol­sce za czy­ny bojo­we poza gra­ni­ca­mi kra­ju Krzy­żem Kawa­ler­skim Orde­ru Krzy­ża Woj­sko­we­go przy­zna­wa­nym wybit­nie zasłu­żo­nym w bojach i Krzy­żem Koman­dor­skim Orde­ru Krzy­ża Woj­sko­we­go przy­zna­wa­nym za czyn wybit­ne­go męstwa połą­czo­ny z nara­że­niem życia, a tak­że odzna­czo­ny Zło­tą Odzna­kę GROM‑u, któ­rej to otrzy­ma­nie dla żoł­nie­rzy JW. GROM jest naj­wyż­szym zaszczytem.

Zanim prze­szedł selek­cję do naj­bar­dziej eli­tar­ne­go oddzia­łu wojsk spe­cjal­nych w Pol­sce, był ślu­sa­rzem-spa­wa­czem, już w GRO­Mie obro­nił pra­cę magi­ster­ską na temat służb spe­cjal­nych. By dostać się do GRO­Mu prze­szedł dłu­ga dro­gę, był żoł­nie­rzem 1 Puł­ku Spe­cjal­ne­go, słu­żył w Liba­nie w misji poko­jo­wej ONZ. W 2012 roku usły­sze­li on nim wszy­scy, gdy do skle­pów tra­fi­ła gra kom­pu­te­ro­wa Medal of Honor. War­fi­gh­ter – Naval był dla jej twór­ców jed­nym z dwóch pier­wo­wzo­rów posta­ci GROM-owca, w któ­rą może wcie­lić się gracz.

Po zakoń­cze­niu czyn­nej służ­by woj­sko­wej Naval wspie­ra swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem insty­tu­cje cha­ry­ta­tyw­ne i poza­rzą­do­we (m.in. PAH) oraz służ­by mun­du­ro­we. Dzia­ła spo­łecz­nie (jest wolon­ta­riu­sze Muzeum Powsta­nia War­szaw­skie­go)) i pro­wa­dzi wła­sną fir­mę – Naval Polska.


Mar­go – Tar­ryn Fisher (Sine Qua Non) PATRONAT NIESTATYSTYCZNY

W Bone jest dom.

W domu miesz­ka dziewczyna.

W dziew­czy­nie miesz­ka ciemność…

Mar­go nie jest jak inne nasto­lat­ki. Żyje w ponu­rym mia­stecz­ku Bone, któ­re prze­jezd­ni omi­ja­ją sze­ro­kim łukiem. Swój dom nazy­wa „poże­ra­czem”. Jej cier­pią­ca na depre­sję mat­ka nie odzy­wa się do niej i trak­tu­je ją niczym służącą.

Dziew­czy­na trzy­ma się na ubo­czu, dni spę­dza w samot­no­ści. Wszyst­ko nie­ocze­ki­wa­nie się zmie­nia, kie­dy pozna­je Juda­ha – star­sze­go chło­pa­ka z sąsiedz­twa. Spa­ra­li­żo­wa­ny, na wóz­ku inwa­lidz­kim, odkry­wa przed Mar­go świat, jakie­go dotąd nie znała.

Kie­dy w oko­li­cy ginie sied­mio­let­nia dziew­czyn­ka, dwój­ka oso­bli­wych przy­ja­ciół roz­po­czy­na pry­wat­ne śledz­two. W gło­wie Mar­go poja­wia się despe­rac­kie pra­gnie­nie, aby wytro­pić mor­der­ców. I przy­kład­nie uka­rać… „Oko za oko. Krzyw­da za krzyw­dę. Ból za ból”. Roz­po­czy­na­jąc bez­li­to­sne polo­wa­nie na zło, dziew­czy­na nie zda­je sobie spra­wy, jaką cenę przyj­dzie jej za to zapłacić.

Mar­go to nie tyl­ko mrocz­ny thril­ler, ale przede wszyst­kim nie­zwy­kła histo­ria nie­prze­cięt­nej dziew­czy­ny. Nie­sza­blo­no­wy spo­sób nar­ra­cji w połą­cze­niu ze wstrzą­sa­ją­cą fabu­łą spra­wia, że od książ­ki nie moż­na się ode­rwać. Radzę przy­go­to­wać duże ilo­ści cie­płej her­ba­ty na bez­sen­ne noce…

- Olga Kalic­ka, aktorka


Sio­strzycz­ka musi umrzeć – Fre­da Wolff (Świat Książ­ki) PATRONAT NIESTATYSTYCZNY

Dresz­czo­wiec, któ­ry spra­wi, że każ­da mat­ka zacznie się lękać o swo­ją cór­kę –i każ­da cór­ka o swo­ją matkę.

Nor­we­gia, Ber­gen. Meret­te Schul­man uwiel­bia swój zawód psy­cho­lo­ga – do momen­tu, kie­dy spo­ty­ka mło­dzień­ca o wyraź­nie socjo­pa­tycz­nym zabu­rze­niu oso­bo­wo­ści. Aksel nie tyl­ko wyzna­je jej, że już jako czter­na­sto­la­tek zabił swo­ją przy­bra­ną sio­strę, ale wyglą­da też na to, że zaczy­na krę­cić się przy cór­ce Meret­te, Julii. Gdy zni­ka bez śla­du przy­ja­ciół­ka Julii, Marie, a Meret­te dowia­du­je się o zagad­ko­wych wypad­kach uto­nięć mło­dych kobiet, ogar­nia ją panika …

Fre­da Wolff to pseu­do­nim pary pisa­rzy: Ulri­ke Gerold i Wol­fra­ma Häne­la. Uro­dze­ni w 1956 roku, stu­dio­wa­li w Ber­li­nie ger­ma­ni­sty­kę i dzia­ła­li w kil­ku teatrach, a następ­nie zaję­li się pisar­stwem. Obec­nie miesz­ka­ją i pra­cu­ją głów­nie w Hano­we­rze, a od ponad 20 lat piszą w jed­nym miesz­ka­niu i przy jed­nym sto­le, nie tocząc przy tym bojów czę­ściej, niż jest to niezbędne.


Ostat­nich gry­zą psy – Naval (Bel­lo­na) PATRONAT NIESTATYSTYCZNY

Praw­dzi­we wspo­mnie­nia GROM-owca o szczę­ściu, jakie trze­ba w życiu mieć, bo nie zawsze chę­ci i umie­jęt­no­ści pozwa­la­ją, by osią­gnąć obra­ny cel. Ale to też obraz deter­mi­na­cji i cięż­kiej pra­cy, dzię­ki któ­rej, począt­ko­we nie­po­wo­dze­nie prze­ku­wa się w sukces.

Na stro­nach tej książ­ki znaj­dzie­cie fizycz­ny wysi­łek do bólu po krew, nie znaj­dzie­cie jed­nak chwi­li zwąt­pie­nia i pod­da­nia się. W książ­ce nie ma goto­wej recep­ty na suk­ces, jak autor czę­sto powa­ża, każ­dy ma inna dro­gę do celu, ale jest w niej nadzie­ja, że jak on dał radę, to cze­mu wy macie nie dać!

Naval nie zawsze był ope­ra­to­rem GRO­Mu. By nim się stać w jego przy­pad­ku trze­ba było być wcze­śniej deka­rzem, ślu­sa­rzem, spa­wa­czem, kel­ne­rem, a i drob­nym prze­myt­ni­kiem. Taka była jego dro­ga, inni chłop­cy byli wcze­śniej tech­ni­ka­mi szkół rol­ni­czych, pro­ku­ra­to­ra­mi, stra­ża­ka­mi, a nawet tra­fił się archi­tekt, być żoł­nie­rzem tej Jed­nost­ki, to bycie żoł­nie­rzem uni­wer­sal­nym, dla każ­de­go dobre­go chło­pa­ka jest w GRO­Mie miej­sce. Te naby­te cza­sa­mi mimo­wol­nie w cywi­lu umie­jęt­no­ści pozwa­la­ją przejść selek­cję i kurs pod­sta­wo­wy. Ale to nie koniec, zdra­dzi wam, że selek­cja w GRO­Mie trwa wiecznie.

Ta książ­ka zabie­rze was w podróż w cza­sie, od zwy­kłe­go mało miej­skie­go dzie­ciń­stwa po cięż­ką pra­cę w zespo­le bojo­we­go w GROMu.

Naval opo­wie­dział wam wcze­śniej swą histo­rię jak „Prze­trwać Beli­ze”, ale by móc poznać sztu­kę prze­trwa­nia w eks­tre­mal­nych warun­kach beli­zeń­skiej dżun­gli, nusiał wcze­śniej prze­trwać… Star­sze sio­stry, szko­łę zawo­do­wą, zasad­ni­cza służ­bę woj­sko­wą w Lubliń­cu, misję w Liba­nie, pra­cę robot­ni­ka i straż­ni­ka w fabry­ce, selek­cję, usu­nię­cie z kur­su pod­sta­wo­we­go w GRO­Mie i poli­tycz­ne zawi­ro­wa­nie w oko­ło GRO­Mu. To żad­ne boha­ter­stwo, to życie, dla tego war­to prze­czy­tać tę książ­kę! Ona poka­że Ci że i Two­je życie wca­le nie jest nud­ne i że war­to mieć cel, a do nie­go dobry plan.


Czter­na­sta kolo­nia – Ste­ve Ber­ry (Sonia Draga)

Zaczy­na się odli­cza­nie do wiel­kiej zemsty…

Za trzy dni zosta­nie zaprzy­się­żo­ny nowy pre­zy­dent Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Były agent KGB, w któ­rym wciąż pło­nie nie­na­wiść z cza­sów zim­nej woj­ny, szy­ku­je się do ata­ku. Czy wska­zów­ki pozo­sta­wio­ne przez sekret­ne sto­wa­rzy­sze­nie pomo­gą odkryć praw­dę? Czy Cot­ton Malo­ne i jego dru­ży­na zdo­ła­ją uchro­nić Ame­ry­kę przed gro­żą­cym jej niebezpieczeństwem?

Ber­ry zawsze ofe­ru­je coś dobre­go: spryt­ne­go boha­te­ra, aktu­al­ną opo­wieść z sekre­ta­mi histo­rii i mnó­stwem akcji”. Booklist

Czter­na­sta kolo­nia to naj­lep­szy thril­ler poli­tycz­ny, jaki uka­zał się od bar­dzo daw­na”. Suspen­se Magazine

Ber­ry po raz kolej­ny połą­czył histo­rię i suspens w dyna­micz­ny thril­ler z wart­ką akcją. Fani auto­ra nie będą rozczarowani”.

Libra­ry Journal


Bez­kres Magii – Bran­don San­der­son (MAG)

Tan­cer­ka Kra­wę­dzi”, zupeł­nie nowa mikro­po­wieść ze świa­ta Archi­wum Burzo­we­go Świa­tła jest uko­ro­no­wa­niem Bez­kre­su magii, pierw­sze­go zbio­ru opo­wia­dań Bran­do­na San­der­so­na. Obo­wiąz­ko­wa lek­tu­ra dla fanów.

Zbiór zawie­ra ponad­to osiem innych tekstów:

Nadzie­ja Elan­tris” (Elan­tris)
„Jede­na­sty metal” (Z Mgły Zrodzony)
„Dusza cesa­rza” (Elan­tris)
„Allo­man­ta Jak i Cze­lu­ście Elta­nii, odcin­ki od 28 do 30” (Z Mgły Zrodzony)
„Bia­ły pia­sek” (frag­ment, Taldain)
„Cie­nie dla Ciszy w lasach Pie­kła” (Tren)
„Szó­sty ze Zmierz­chu” (Pierw­sza od Słońca)
„Z Mgły Zro­dzo­ny: Taj­na Histo­ria” (Z Mgły Zrodzony)

Te wspa­nia­łe utwo­ry uka­zu­ją ogrom cosme­re i opo­wia­da­ją eks­cy­tu­ją­ce histo­rie. Wśród nich znaj­du­je się nagro­dzo­na Hugo mikro­po­wieść „Dusza cesa­rza” i frag­ment powie­ści gra­ficz­nej „Bia­ły piasek”.

Ponad­to zbiór zawie­ra komen­ta­rze i ilu­stra­cje przed­sta­wia­ją­ce róż­ne ukła­dy pla­ne­tar­ne, w któ­rych roz­gry­wa się akcja opowiadań.


Przed kata­stro­fą – Noah Haw­ley (Sonia Draga)

Mgli­sta, let­nia noc 23 sierp­nia 2015 roku. Z lot­ni­ska w Martha’s Viney­ard wyla­tu­je pry­wat­ny samo­lot z jede­na­sto­ma oso­ba­mi na pokła­dzie, dzie­się­cio­ma zamoż­ny­mi i męż­czy­zną – mala­rzem – któ­re­mu ostat­nio nie wie­dzie się w życiu naj­le­piej. To ma być krót­ki, zale­d­wie dwu­dzie­sto­dzie­wię­cio­mi­nu­to­wy lot do Nowe­go Jor­ku. Ste­war­de­sa ser­wu­je drin­ki, w tele­wi­zji leci mecz base­bal­lo­wy, nic nie zapo­wia­da tego, co wyda­rzy się za nie­co ponad kwa­drans. Po tym cza­sie samo­lot z nie­zna­nych przy­czyn spa­da do oce­anu. Jedy­ny­mi oca­la­ły­mi z kata­stro­fy są Scott Bur­ro­ughs, malarz, i czte­ro­let­ni JJ, syn pre­ze­sa potęż­nej sie­ci telewizyjnej.

Roz­po­czy­na się śledz­two, a wraz z nim wokół spra­wy nara­sta medial­ne zamie­sza­nie. W mia­rę jak na jaw wycho­dzą kolej­ne dziw­ne zbie­gi oko­licz­no­ści, ota­cza­ją­ca kata­stro­fę tajem­ni­ca gęst­nie­je – prze­sta­je być oczy­wi­ste, kto jest boha­te­rem, a kto wino­waj­cą. Czy tyl­ko głu­pi przy­pa­dek spra­wił, że zgi­nę­ło tak wie­lu wpły­wo­wych ludzi? Czy to moż­li­we, by czło­wiek naj­pierw oca­lał z kata­stro­fy lot­ni­czej, a potem prze­pły­nął kil­ka­na­ście kilo­me­trów w zim­nych wodach oce­anu, ratu­jąc przy tym dziec­ko? A może to media mani­pu­lu­ją rzeczywistością?

Pod­czas gdy Scott pró­bu­je pora­dzić sobie z popu­lar­no­ścią prze­ra­dza­ją­cą się w złą sła­wę, wła­dze sza­mo­czą się mię­dzy sobą, by oca­lić praw­dę z wra­ku samolotu.

Praw­da wyma­ga bohaterstwa

Wspa­nia­ły thril­ler. Tajem­ni­ca, któ­rej nie moż­na się oprzeć. Opo­wieść, któ­ra jest zarów­no intry­gu­ją­cą łami­głów­ką, jak i bole­sną histo­rią ludz­kiej stra­ty”. Washing­ton Post


Bra­my Świa­tło­ści tom 1 – Maja Lidia Kos­sa­kow­ska (Fabry­ka Słów)

Pan odszedł i ser­ce świa­ta prze­sta­ło bić. Kró­le­stwo, opar­te na solid­nej pod­sta­wie nie­biań­skiej hie­rar­chii, musi trwać.

Daimon, jesz­cze nie­daw­no wyrzu­tek i sza­leń­ca, pra­gną­cy znisz­czyć świat, znów stał się sza­no­wa­nym, choć nie­zbyt lubia­nym Świe­tli­stym, Abad­do­nem Nisz­czy­cie­lem, w służ­bie Kró­le­stwu. Odwiecz­na, ulu­bio­na ban­da uskrzy­dlo­nych dra­ni, zabój­ców i intry­gan­tów na nowo przy­gar­nę­ła go do swo­ich wiel­kich, gorą­cych serc. Alleluja!

Świe­tli­sta z dobre­go rodu, imie­niem Sere­da – podróż­nik, kar­to­graf, odkryw­ca – któ­ra wła­śnie wró­ci­ła z kolej­nej wypra­wy, przy­nio­sła Razje­lo­wi, Panu Tajem­nic dobrą nowi­nę. Zna­ne jest miej­sce byt­no­ści Pana.

Kró­le­stwo orga­ni­zu­je eks­pe­dy­cję badaw­czą w dzi­kie i nie­zna­ne Stre­fy Poza Cza­sem, by rzu­cić się w wir naj­bar­dziej sza­lo­nych nie­bez­pie­czeństw czy­ha­ją­cych gdzieś na naj­par­szyw­szym zadu­piu wszech­świa­ta i odna­leźć ema­na­cję Światłości.

Dowód­cą wypra­wy zosta­je Tań­czą­cy Na Zglisz­czach ze śmier­cio­no­śną Gwiaz­dą Zagłady.

Uwa­żaj­cie na marze­nia, skrzy­dla­ci. Cza­sem speł­nia­ją się, jak klątwa.


Regu­ły Gry. Seria End­ga­me. Tom 3 – James Frey, Nils Johan­son-Shel­ton (Sine Qua Non) PATRONAT NIESTATYSTYCZNY

Naj­sil­niej­si i naj­spryt­niej­si z Gra­czy dotar­li do koń­co­wej fazy End­ga­me. Klucz Zie­mi oraz Klucz Nie­bios już odna­le­zio­no, ukry­ty pozo­stał ostat­ni klucz do wygra­nej i oca­le­nia świa­ta – Klucz Słoń­ca. Zwy­cięz­ca może być tyl­ko jeden!

Mac­ca­bee gra, by wygrać. Posia­da Klucz Zie­mi i Klucz Nie­bios, teraz zro­bi wszyst­ko, by zdo­być Klucz Słoń­ca. Ale w End­ga­me nic nie jest sta­łe. Mac­ca­bee musi grać ostroż­nie i bacz­nie pil­no­wać ple­ców. An Liu gra dla śmier­ci. Jego celem jest powstrzy­ma­nie End­ga­me i zagła­da całe­go świa­ta. Aisling porzu­ci­ła Grę i zde­cy­do­wa­ła się wal­czyć po stro­nie życia.

Aisling, Sarah, Jago, Sha­ri i Hilal nie chcą dopu­ścić do zakoń­cze­nia End­ga­me. Klucz Słoń­ca nie może zostać odna­le­zio­ny. Tych pię­ciu Gra­czy posta­no­wi­ło usta­no­wić wła­sne regu­ły Gry.

Wszyst­kich łączy jed­no: są goto­wi umrzeć, by osią­gnąć zamie­rzo­ne cele. Dopro­wa­dzą spra­wy do koń­ca, ale na wła­snych zasadach.


Ame­ry­kań­ska sie­lan­ka – Phi­liph Roth (Lite­rac­kie)

Nowe, fil­mo­we wyda­nie prze­ło­mo­we­go tek­stu auto­ra „Kom­plek­su Por­t­noya”. Powieść zosta­ła uho­no­ro­wa­na Nagro­dą Pulit­ze­ra za 1998 rok.

Gdy dwu­dzie­sty wiek zmie­rzał ku nie­jed­no­znacz­ne­mu koń­co­wi, Phi­lip Roth poda­ro­wał nam książ­kę wiel­ką. Ele­gię na cześć wszyst­kich obiet­nic nasze­go stu­le­cia: obiet­nic dobro­by­tu, porząd­ku spo­łecz­ne­go i bło­go­sła­wień­stwa domo­we­go zacisza.

Boha­te­rem Ame­ry­kań­skiej sie­lan­ki jest Szwed Levov, uwiel­bia­ny spor­to­wiec w szko­le śred­niej w Newark, któ­ry dora­sta w cza­sach powo­jen­nej pro­spe­ri­ty. Żeni się z miss sta­nu New Jer­sey, dzie­dzi­czy po ojcu fabry­kę ręka­wi­czek i prze­pro­wa­dza się do kamien­ne­go domu w siel­skiej osa­dzie Old Rim­rock. I nagle, pew­ne­go dnia w 1968 roku, opusz­cza go pięk­ny ame­ry­kań­ski sen o szczęściu.

Oto uko­cha­na cór­ka Szwe­da, Mer­ry, wyro­sła z kocha­ją­cej, bystrej dziew­czyn­ki na zamknię­tą, fana­tycz­ną nasto­lat­kę zdol­ną do nie­by­wa­le bru­tal­ne­go aktu poli­tycz­ne­go ter­ro­ry­zmu. Z dnia na dzień Szwed zosta­je wyrwa­ny z wytę­sk­nio­nej ame­ry­kań­skiej sie­lan­ki i rzu­co­ny w odmę­ty sza­leń­stwa. Przy­ku­wa­ją­ca, napę­dza­na żalem, wście­kło­ścią i głę­bo­kim zro­zu­mie­niem dla opi­sy­wa­nych posta­ci, powieść ta jest arcy­dzie­łem Rotha.


Wotum nie­uf­no­ści – Remi­giusz Mróz (Filia)

Mar­sza­łek sej­mu, Daria Sey­da, budzi się w poko­ju hote­lo­wym, nie pamię­ta­jąc, jak się w nim zna­la­zła ani co się z nią dzia­ło przez ostat­nich dzie­sięć godzin. Jest prze­ko­na­na, że sta­ła się ofia­rą mani­pu­la­cji, ale nie wie, kto ani dla­cze­go może za nią stać.

Tym­cza­sem Patryk Hau­er, wscho­dzą­ca gwiaz­da pra­wi­cy, pod­czas prac komi­sji śled­czej odkry­wa poli­tycz­ny spi­sek się­ga­ją­cy naj­istot­niej­szych osób w krę­gach władzy.

Sey­da i Hau­er znaj­du­ją się po prze­ciw­nych stro­nach sce­ny poli­tycz­nej. Dzie­li ich wszyst­ko, ale połą­czy jed­na sprawa.


Assas­si­n’s Cre­ed – Gol­den Chri­stie (Insi­gnis)

Dzia­ła­my w ciem­no­ści, by słu­żyć świa­tłu. Jeste­śmy Asasynami.

Dzię­ki rewo­lu­cyj­nej tech­no­lo­gii dostę­pu do gene­tycz­nych wspo­mnień Cal­lum Lynch może prze­żyć wyda­rze­nia z życia swo­je­go przod­ka Agu­ila­ra de Ner­ha, któ­ry w pięt­na­sto­wiecz­nej Hisz­pa­nii nale­żał do tajem­ne­go sto­wa­rzy­sze­nia asa­sy­nów. Wzbo­ga­co­ny o wspo­mnie­nia, wie­dzę i umie­jęt­no­ści Agu­ila­ra, Cal­lum zmie­rzy się z potęż­ną i zło­wro­gą orga­ni­za­cją tem­pla­riu­szy w cza­sach współczesnych.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy