Aktualności

Stephen King debiutuje w literaturze dziecięcej

Czy­tel­ni­cy “Mrocz­nej wie­ży” mogą pamię­tać opo­wieść o Char­liem Choo-Choo – boha­te­rze ksią­żecz­ki czy­ta­nej przez Jake­’a Cham­ber­sa. Char­lie to gada­ją­cy paro­wóz, któ­ry został­by zapo­mnia­ny wraz z roz­wo­jem tech­no­lo­gicz­nym, ale jego maszy­ni­sta posta­no­wił udo­wod­nić, że Choo-Choo jest o wie­le bar­dziej nie­za­wod­ny od jego następców.

Wątek ksią­żecz­ki kupio­nej przez Jake­’a z powo­du sil­ne­go prze­czu­cia naj­praw­do­po­dob­niej zosta­nie poru­szo­ny w fil­mie “Mrocz­na wie­ża” (któ­re­go pre­mie­ry może­my spo­dzie­wać się w lutym 2017) i zapew­ne wła­śnie dla­te­go King posta­no­wił prze­nieść fik­cyj­ną opo­wieść do praw­dzi­we­go świa­ta. W “ory­gi­na­le” autor­ką opo­wie­ści z 1942 roku była Beryl Evans – i wła­śnie pod takim pseu­do­ni­mem uka­za­ła się ksią­żecz­ka. W rolę pisar­ki na San Die­go Comic-Conie wcie­li­ła się aktor­ka Alli­son Davies. Inte­re­su­ją­ca jest też not­ka widocz­na z tyłu okład­ki – pod­pi­sa­na nazwi­skiem Ste­phe­na Kin­ga gło­si “Gdy­bym kie­dy­kol­wiek napi­sał ksią­żecz­kę dla dzie­ci, to była­by wła­śnie taka”. Całość zilu­stro­wał Ned Dameron.

Pre­mie­ra “Char­lie Choo-Choo” będzie mia­ła miej­sce 22 listo­pa­da. Brak póki co infor­ma­cji o pol­skim wydaniu.

charlie-choo-choo-1

charlie-choo-choo-2

charlie-choo-choo-3

charlie-choo-choo-4

charlie-choo-choo-5

charlie-choo-choo-6

charlie-choo-choo-7

żró­dło EW

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy