Aktualności

Pół Wieku Poezji Później z premierą na urodziny Andrzeja Sapkowskiego

Fani wiedź­mi­na przy­go­to­wa­li nie­ty­po­wy pre­zent uro­dzi­no­wy dla Andrze­ja Sap­kow­skie­go – w jego 70. uro­dzi­ny odbę­dzie się pre­mie­ra fanow­skiej pro­duk­cji roz­gry­wa­ją­cej się w stwo­rzo­nym przez nie­go świecie.

Pół Wie­ku Poezji Póź­niej” („Alzu­r’s Lega­cy”) opo­wia­da o Lam­ber­cie, ostat­nim z wiedź­mi­nów. Film trwa oko­ło godzi­ny, a do sie­ci tra­fi 21 czerw­ca 2018 roku. Twór­cy, ogła­sza­jąc datę pre­mie­ry, wypu­ści­li jed­no­cze­śnie zwia­stun produkcji.

Pół Wie­ku Poezji Póź­niej” reży­se­ru­je Jakub Nurzyń­ski, a sce­na­riusz przy­go­to­wa­li wraz z nim Dariusz Gabry­ele­wicz i Bru­non Haw­ry­luk. Na ekra­nie poja­wią się m.in.: Mariusz Drę­żek (Lam­bert), Mag­da­le­na Różań­ska (Triss) i Zbi­gniew Zama­chow­ski (Jaskier).

Opis fabu­ły:
W nie­speł­na pół wie­ku po pogro­mie rivij­skim zaata­ko­wa­ne zosta­je Kaer Mor­hen, pra­daw­ne sie­dlisz­cze wiedź­mi­nów. Wkrót­ce potem z Are­tu­zy, świe­żo odbu­do­wa­nej szko­ły cza­ro­dzie­jek, ucie­ka mło­da rene­gat­ka podej­rze­wa­na o odna­le­zie­nie legen­dar­nej Księ­gi Alzu­ra. W pościg za nią rusza Triss Meri­gold, któ­ra w temer­skiej karcz­mie spo­ty­ka Jaskra, sław­ne­go bar­da oraz Lam­ber­ta, ostat­nie­go zabój­cę potworów.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy