Aktualności

Kubuś Puchatek świętuje urodziny!

Towa­rzy­szył nie tyl­ko nam i naszym dzie­ciom, ale też rodzi­com, dziad­kom i pra­dziad­kom. Kto taki?

Kubuś Pucha­tek. Świę­tu­je wła­śnie swo­je 90. uro­dzi­ny… co spra­wia, że jest rów­no­lat­kiem kró­lo­wej Elż­bie­ty II, zresz­tą jego fanki.

Pierw­sza powieść o Kubu­siu Puchat­ku uka­za­ła się 14 paź­dzier­ni­ka 1926 roku w Lon­dy­nie. Za “Win­nie-the-Pooh” Ale­xan­dre­’a Ala­na Mil­ne­’a odpo­wia­da­ło wydaw­nic­two Metheu­en 7 Co. Ltd.

Jane Rior­dan napi­sa­ła opo­wia­da­nie “Win­nie-the-Pooh and the Roy­al Bir­th­day” (Kubuś Pucha­tek i kró­lew­skie uro­dzi­ny), w któ­rym miesz­kań­cy Stu­mi­lo­we­go Lasu odwie­dzi­li Lon­dyn, by zaśpie­wać monar­chi­ni spe­cjal­ną mru­czan­kę. Ponad­to tydzień temu uka­za­ła się książ­ka “The Best Bear in All the World” (Naj­lep­szy miś na całym świe­cie) – to czte­ry histo­rie autor­stwa czwor­ga pisa­rzy roz­gry­wa­ją­ce się w cią­gu czte­rech pór roku.

Oka­zu­je się, że do gro­na towa­rzy­szy Kubu­sia – obok Pro­siacz­ka, Tygry­ska czy Kła­po­uche­go – dołą­czył Pin­wing. Jeste­ście cie­ka­wi, jak wyglą­da­ją ich zimo­we zabawy?

pingwin

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy