Aktualności

Książki, które musisz przeczytać – lista według BBC

Wie­lu czy­tel­ni­ków ma duży pro­blem z się­gnię­ciem po kolej­ną lek­tu­rę i nie cho­dzi tu wca­le o znie­chę­ce­nie samą lite­ra­tu­rą, popu­lar­ne­go „kaca” książ­ko­we­go czy brak zain­te­re­so­wa­nia kon­kret­nym wolu­mi­nem. Co do ostat­nie­go – wręcz prze­ciw­nie, nie­rzad­ko zda­rza się, że owych pozy­cji jest tak dużo, że nie wia­do­mo od cze­go naj­pierw zacząć, a prze­cież czy­tać trze­ba. BBC swe­go cza­su wyszło nie­zde­cy­do­wa­nym odbior­com naprze­ciw i spo­rzą­dzi­ło listę stu tytu­łów, któ­re nale­ży prze­czy­tać – i trze­ba przy­znać jest to sze­ro­ko zakro­jo­ne zesta­wie­nie, łączą­ce w sobie kla­sy­kę oraz pro­zę współ­cze­sną róż­nych gatun­ków. Z pew­no­ścią każ­dy znaj­dzie w nich tytu­ły dla sie­bie, dla­te­go posta­no­wi­li­śmy przy­po­mnieć cały spis wraz z opi­sa­mi, któ­re być może oka­żą się pomoc­ne przy wybo­rze przy­szłej lek­tu­ry.

90077017 duma i uprzedzenie SU nowe.indd

Duma i uprze­dze­nie – Jane Austen

Naj­gło­śniej­sza powieść Jane Austen, na pod­sta­wie któ­rej zre­ali­zo­wa­no rów­nie gło­śny film. Nawią­zu­je do niej Helen Fiel­ding w best­sel­le­ro­wym Dzien­ni­ku Brid­get Jones. Nie­po­zba­wio­na iro­nii i humo­ru kostiu­mo­wa opo­wieść o zamąż­pój­ściu.

Rzecz dzie­je się na angiel­skiej pro­win­cji na prze­ło­mie XVIII i XIX wie­ku. Nie­zbyt zamoż­ni pań­stwo Ben­ne­to­wie mają nie lada kło­pot – nade­szła pora, by wydać za mąż ich pięć doro­słych córek. Sęk w tym, że nie­ła­two jest zna­leźć odpo­wied­nie­go męża na pro­win­cji. Poja­wia się jed­nak iskier­ka nadziei, bo oto posia­dłość po sąsiedz­ku posta­na­wia dzier­ża­wić pewien mło­dy czło­wiek, przy­stoj­ny i boga­ty…


wladca-pierscieni

Wład­ca Pier­ście­ni – J.R.R. Tol­kien

Wzno­wie­nie naj­słyn­niej­sze­go dzie­ła Tol­kie­na w jed­nym tomie.

Wyda­nie z magicz­ny­mi ilu­stra­cja­mi Ala­na Lee, któ­re zain­spi­ro­wa­ły twór­ców fil­mu.

W zamierz­chłych cza­sach kowa­le elfów wyku­li Pier­ście­nie Mocy. Lecz Mrocz­ny Wład­ca, stwo­rzył w tajem­ni­cy Jedy­ny Pier­ścień, aby rzą­dził pozo­sta­ły­mi. Ale Pier­ścień znik­nął na wie­le wie­ków w Śród­zie­miu, zanim tra­fił w ręce hob­bi­ta, któ­re­go prze­zna­cze­niem sta­ło się jego znisz­cze­nie…

JOHN RONALD REUEL TOLKIEN (1892–1973) – jeden z naj­wy­bit­niej­szych pisa­rzy w histo­rii, twór­ca nie­po­wta­rzal­ne­go gatun­ku lite­rac­kie­go. Jego wiel­kie dzie­ła: Hob­bit, Wład­ca Pier­ście­ni, Sil­ma­ril­lion, Nie­do­koń­czo­ne opo­wie­ści, Dzie­ci Húri­na na zawsze zapi­sa­ły się we współ­cze­snej kul­tu­rze. Sła­wę przy­niósł mu w 1937 roku Hob­bit.

W tej książ­ce Tol­kien powo­łał do życia swo­ją nie­zwy­kłą kra­inę fan­ta­zji: osza­ła­mia­ją­cy świat Śród­zie­mia. Peł­ny kształt nadał mu 17 lat póź­niej w try­lo­gii Wład­ca Pier­ście­ni – fan­ta­stycz­nej epo­pei, jedy­nej w swo­im rodza­ju powie­ści przy­go­do­wej osnu­tej na sta­ro­żyt­nej legen­dzie i z głę­bo­kim wydźwię­kiem etycz­nym. Ogni­wem łączą­cym obie książ­ki jest Pier­ścień. W Hob­bi­cie to po pro­stu magicz­ny przed­miot, we Wład­cy Pier­ście­ni – już potęż­ne narzę­dzie zła decy­du­ją­ce o losach świa­ta. Świa­ta, dla któ­re­go ratun­kiem sta­je się nie siła umy­słu czy orę­ża, lecz zwy­kły odruch ser­ca, czy­sto ludz­ka – choć uosa­bia­na przez hob­bi­ta – zdol­ność do oka­za­nia miło­sier­dzia.


jane-eyre-charlotte-bronte

Jane Eyre – Char­lot­te Bron­të

Jane Eyre jest ubo­gą sie­ro­tą. Po śmier­ci rodzi­ców zosta­ła odda­na na wycho­wa­nie do żony swe­go wuja – Sary Reed, któ­ra, podob­nie jak jej dzie­ci, poni­ża ją przy każ­dej nada­rza­ją­cej się oka­zji. Wkrót­ce Jane wyjeż­dża do Zakła­du Lowo­od, gdzie koń­czy szko­łę i znaj­du­je pierw­szą pra­cę. Dzię­ki temu doświad­cze­niu, dziew­czy­na chce spró­bo­wać szczę­ścia w roli guwer­nant­ki i otrzy­mu­je posa­dę u pana Edwar­da Fair­fa­xa Roche­ste­ra, któ­re­go córecz­kę ma uczyć. Mię­dzy Jane i jej pra­co­daw­cą z wol­na rodzi się uczu­cie, któ­re­go roz­wój kom­pli­ku­je nie­ja­sna prze­szłość Edwar­da. Czy Jane uda się poko­nać prze­szko­dy i zaznać praw­dzi­wej miło­ści?

Powieść Bron­të wycho­wa­ła milio­ny nie zawsze roz­waż­nych roman­ty­czek na całym świe­cie. Zali­cza­na do szczy­to­wych osią­gnięć lite­rac­kich epo­ki wik­to­riań­skiej wciąż pozo­sta­je dzie­łem nie­zwy­kle ory­gi­nal­nym i ponad­cza­so­wym; nie odwo­łu­je się do zasad moral­nych i kon­we­nan­sów, lecz kła­dzie nacisk na przy­mio­ty ser­ca.


harry-potter-j-k-rowling

Har­ry Pot­ter – J.K. Row­ling

Har­ry Pot­ter” to nie­zwy­kły cykl o chłop­cu – sie­ro­cie i pod­rzut­ku, któ­ry nie­spo­dzie­wa­nie dowia­du­je się, że pły­nie w nim cza­ro­dziej­ska krew. Jeden z naj­więk­szych feno­me­nów czy­tel­ni­czych ostat­nich lat.


zabicdrozda

Zabić droz­da – Har­per Lee

Lata trzy­dzie­ste XX wie­ku, małe mia­stecz­ko na połu­dniu USA. Atti­cus Finch, adwo­kat i gło­wa rodzi­ny, bro­ni mło­de­go Murzy­na oskar­żo­ne­go o zgwał­ce­nie bied­nej bia­łej dziew­czy­ny May­el­li Ewell. Pro­sta spra­wa sądo­wa z powo­du wszech­pa­nu­ją­ce­go rasi­zmu, ura­sta do ran­gi sym­bo­lu. W codzien­nej wal­ce o rów­no­upraw­nie­nie czar­nych jak echo powra­ca pyta­nie o to, gdzie prze­bie­ga­ją gra­ni­ce ludz­kiej tole­ran­cji. Zabić droz­da to wstrzą­sa­ją­ca histo­ria o dzie­ciń­stwie i kry­zy­sie sumie­nia. Poru­sza­ją­ca opo­wieść odwo­łu­je się do tego, co o życiu czło­wie­ka naj­cen­niej­sze: miło­ści, współ­czu­cia i dobro­ci.


btysiaclecia_okladka

Biblia

Niniej­sze wyda­nie pią­te zawie­ra nastę­pu­ją­ce zmia­ny: 1) Wstę­py do dzia­łów i do poszcze­gól­nych ksiąg oraz przy­pi­sy uno­wo­cze­śnio­no odpo­wied­nio do osią­gnięć nauko­wych ostat­nie­go trzy­dzie­sto­le­cia i do potrzeb czy­tel­ni­ków szu­ka­ją­cych miejsc rów­no­le­głych w Biblii; 2) doko­na­no zmian mery­to­rycz­nych same­go prze­kła­du w imię więk­szej jego zgod­no­ści z tek­stem ory­gi­nal­nym, zwłasz­cza hebraj­skim w Sta­rym Testa­men­cie, odstę­pu­jąc od zbyt czę­ste­go popra­wia­nia go według tek­stu Sep­tu­agin­ty, któ­rej odmien­ne lek­cje poda­no w przy­pi­sach; 3) popra­wio­ny i ujed­no­li­co­ny został język i styl prze­kła­du, na szcze­gól­ną wdzięcz­ność zasłu­gu­je tu pani prof. Anna Świ­der­ków­na w zakre­sie kon­sul­ta­cji oraz panie redak­tor­ki Jani­na Demb­ska, Maria Nowa­czyń­ska i Maria Przy­był. Niech to nowe, grun­tow­nie zmie­nio­ne wyda­nie pią­te Biblii Tysiąc­le­cia jesz­cze lepiej niż poprzed­nie słu­ży pol­skie­mu czy­tel­ni­ko­wi, któ­ry pra­gnie głę­biej wni­kać w zapi­sa­ne Sło­wo Boże.


wichrowe-wzgorza-emily-jane-bronte

Wichro­we Wzgó­rza – Emi­ly Jane Bron­të

Histo­ria tra­gicz­nej miło­ści i zemsty osnu­ta na tle dzie­jów trzech poko­leń dwóch zie­miań­skich rodzin, opo­wieść, któ­rej sce­ne­rię sta­no­wią tajem­ni­cze i urze­ka­ją­ce wrzo­so­wi­ska pół­noc­nej Anglii

Pie­kiel­na to była wyobraź­nia i pie­kło musia­ła nosić w sobie ta spo­koj­na pozor­nie dziew­czy­na. Dla nas pozo­sta­ła tajem­ni­czym, zachwy­ca­ją­cym zja­wi­skiem”.

Jaro­sław Iwasz­kie­wicz

Mały chło­piec, Heathc­liff, jako osie­ro­co­ne dziec­ko tra­fia do domu Earn­sha­wów. Wycho­wu­jąc się w tej zamoż­nej rodzi­nie, obda­rza odwza­jem­nio­ną miło­ścią Kata­rzy­nę, cór­kę swo­ich przy­bra­nych rodzi­ców. Prze­śla­do­wa­ny przez przy­szłe­go dzie­dzi­ca Hin­dleya, pozna­je też smak nie­na­wi­ści. Gdy prze­ko­nu­je się, że kon­we­nan­se mogą poko­nać nawet naj­sil­niej­szą miłość, zni­ka na trzy lata, aby powró­cić jako dys­po­nu­ją­cy for­tu­ną nie­wia­do­me­go pocho­dze­nia, demo­nicz­ny i bez­względ­ny mści­ciel. Od tego momen­tu niko­mu w rodzi­nie nie będzie łatwo zna­leźć wła­sne szczę­ście.


orwel1984

Rok 1984 – Geo­r­ge Orwell

Wiel­ki Brat Patrzy – to wła­śnie napi­sy tej tre­ści, w anty­uto­pii Orwel­la krzy­czą­ce z pla­ka­tów roz­le­pio­nych po całym Lon­dy­nie, natchnę­ły twór­ców tele­wi­zyj­ne­go show „Big Bro­ther”. Czyż­by wraz z upad­kiem komu­ni­zmu wiel­ka, oskar­ży­ciel­ska powieść stra­ci­ła swo­ją rację bytu, sta­jąc się zale­d­wie inspi­ra­cją pro­gra­mu roz­ryw­ko­we­go? Nie. Bo uka­zu­je świat, któ­ry zawsze może powró­cić. Świat pustych skle­pów, per­ma­nent­nej woj­ny, jed­nej wia­ry. Klau­stro­fo­bicz­ny świat Wiel­kie­go Bra­ta, w któ­rym każ­da sekun­da ludz­kie­go życia znaj­du­je się pod kon­tro­lą, a domi­nu­ją­cym uczu­ciem jest strach. Świat, w któ­rym ludzie czu­ją się bez­rad­ni i samot­ni, miłość ucho­dzi za zbrod­nię, a takie poję­cie jak ‘wol­ność” i „spra­wie­dli­wość” nie ist­nie­ją. Na kuli ziem­skiej są miej­sca, gdzie ten świat wciąż trwa. I zawsze znaj­dą się cudo­twór­cy goto­wi obie­cy­wać stwo­rze­nie nowe­go, któ­ry od wizji Orwel­la dzie­li tyl­ko krok. Nie­ste­ty, pie­kło wybru­ko­wa­ne jest dobry­mi chę­cia­mi. A dwa plus dwa wca­le nie musi się rów­nać czte­ry.


mroczne-materie-philip-pullman

Mrocz­ne mate­rie – Phi­lip Pul­l­man

Mrocz­ne mate­rie” to naj­słyn­niej­sza, obok “Wład­cy Pier­ście­ni”, try­lo­gia fan­ta­stycz­na XX wie­ku, zawie­ra­ją­ca odnie­sie­nia do Raju utra­co­ne­go Mil­to­na, Ody­sei Home­ra i poezji Wilia­ma Blake’a. Akcja trzech tomów roz­gry­wa się w kil­ku świa­tach rów­no­le­głych. Nie ma tu Boga, ani Stwór­cy, jest tyl­ko Auto­ry­tet, pierw­szy anioł skon­den­so­wa­ny z tajem­ni­cze­go, wiru­ją­ce­go w powie­trzu Pyłu, czy­li uświa­do­mio­nej mate­rii. Przez te miej­sca wędru­je para boha­te­rów – Lyra, „nowa Ewa”, któ­ra wda­je się w wal­kę z Kościo­łem zła, by uwol­nić ludz­kość od trwa­ją­ce­go od wie­ków znie­wo­le­nia, oraz jej towa­rzysz Will chło­piec z ziem­skiej Anglii, posia­dacz magicz­ne­go noża. Wiel­ką misję oba­le­nia Kró­le­stwa Nie­bie­skie­go i zastą­pie­nia go repu­bli­ką, sta­ra­ją się uda­rem­nić agen­ci reli­gii, dla któ­rych zabi­cie Lyry to zada­nie świę­te.


wielkie-nadzieje-charles-dickens

Wiel­kie Nadzie­je – Char­les Dic­kens

Mło­dy Pip to sie­ro­ta miesz­ka­ją­cy z sio­strą i jej mężem kowa­lem. Kie­dy zosta­je zatrud­nio­ny do zaba­wia­nia eks­cen­trycz­nej pan­ny Havi­sham i jej ślicz­nej pod­opiecz­nej Estel­le, pozna­je cał­kiem inne życie niż w kuź­ni. Po latach i mozo­łach pra­cy kowa­la, Pip nie­spo­dzie­wa­nie dosta­je pro­po­zy­cję zago­spo­da­ro­wa­nia spo­rej sumy pie­nię­dzy, pod warun­kiem, że wyje­dzie do Lon­dy­nu i wykształ­ci się na dżen­tel­me­na. Zako­cha­ny w Estel­le, zdo­by­wa­jąc przy­ja­ciół i wro­gów, będzie musiał radzić sobie w wiel­kim świe­cie, aż w koń­cu odkry­je, kto jest jego dobro­czyń­cą…


male-kobietki-louisa-may-alcott

Małe kobiet­ki – Louisa May Alcott

Ame­ry­ka, lata sześć­dzie­sią­te XIX wie­ku. W domo­stwie zwa­nym Orchard House od poko­leń miesz­ka rodzi­na Mar­chów. Pod nie­obec­ność ojca wal­czą­ce­go w woj­nie sece­syj­nej, opie­kę nad czte­re­ma cór­ka­mi spra­wu­je samo­dziel­nie ich mat­ka, Mar­mee. Mar­mee wyraź­nie wyprze­dza swo­ją epo­kę, wpa­ja­jąc dziew­czyn­kom ide­ały wol­no­ści i nama­wia­jąc je, by zna­la­zły wła­sną dro­gę w życiu.

Cór­ki pani March – sta­tecz­na Meg, żywa jak iskra Jo, nie­śmia­ła, uzdol­nio­na muzycz­nie Beth i nie­co prze­mą­drza­ła Amy – sta­ra­ją się, jak mogą, by uroz­ma­icić swo­je nazna­czo­ne cią­głym bra­kiem pie­nię­dzy życie, cho­ciaż bole­śnie odczu­wa­ją nie­obec­ność ojca. Bez wzglę­du na to, czy ukła­da­ją plan zaba­wy czy zawią­zu­ją taj­ne sto­wa­rzy­sze­nie, dosłow­nie wszyst­kich zara­ża­ją swo­im entu­zja­zmem. Pod­da­je mu się nawet Lau­rie, samot­ny chło­piec z sąsied­nie­go domu, oraz jego tajem­ni­czy, boga­ty dzia­dek. Dzie­więt­na­sto­wiecz­na autor­ka Louisa May Alcott napi­sa­ła “Małe kobiet­ki” na pod­sta­wie wła­snych doświad­czeń. Ten kla­sycz­ny już utwór docze­kał się licz­nych adap­ta­cji fil­mo­wych i cie­szy się nie­prze­mi­ja­ją­cym powo­dze­niem wśród kolej­nych poko­leń.


tessa-durberville-historia-kobiety-czystej-thomas-hardy

Tes­sa d’Urberville. Histo­ria kobie­ty czy­stej – Tho­mas Har­dy

Jed­na ze stu naj­waż­niej­szych ksią­żek wszech­cza­sów!
Sza­lo­ne kon­tro­wer­sje, jakie wzbu­dzi­ła książ­ka Tho­ma­sa Hardy’ego, Tes­sa D’Urberville, uka­zu­jąc otwar­ty por­tret sek­su­al­nej hipo­kry­zji spo­łe­czeń­stwa epo­ki wik­to­riań­skiej, tyl­ko przy­czy­ni­ły się do tego, że sta­ła się ona komer­cyj­nym suk­ce­sem natych­miast po uka­za­niu w roku 1891.

Ufna i bez­bron­na Tes­sa zosta­je w myśl przy­ję­tych ówcze­snych zacho­wań wysta­wio­na przez wła­sną rodzi­nę jako atrak­cyj­ny towar, by zyskać mają­tek. Bez­li­to­śnie uwie­dzio­na i wyko­rzy­sta­na przez rze­ko­me­go przy­szłe­go męża, w kon­se­kwen­cji samot­nie rodzi dziec­ko, któ­re wkrót­ce umie­ra. Wów­czas Tes­sa spo­ty­ka mło­de­go ide­ali­stę, Ange­la Clare’a. Osta­tecz­nie jed­nak, kie­dy pozna­je jej prze­szłość, ten odrzu­ca ją. Pozba­wio­na nadziei i środ­ków do życia, będąc ofia­rą obłud­nej, skost­nia­łej angiel­skiej moral­no­ści, Tes­sa ucie­ka przed cier­pie­niem, decy­du­jąc się na strasz­ny, despe­rac­ki krok.
Boga­ty, poetyc­ki język, któ­rym Har­dy kre­śli wstrzą­sa­ją­cą histo­rię miło­ści, zdra­dy oraz zbrod­ni, w połą­cze­niu z kry­ty­ką spo­łecz­nych kon­we­nan­sów wraz z dogłęb­ną reflek­sją nad rolą prze­zna­cze­nia w ludz­kim życiu spra­wia­ją, że Tes­sa D’Urberville nale­ży do naj­bar­dziej poru­sza­ją­cych i pamięt­nych powie­ści Hardy’ego.

W 1979 roku na pod­sta­wie powie­ści powstał wie­lo­krot­nie nagra­dza­ny i doce­nio­ny przez kry­ty­kę film Roma­na Polań­skie­go z Nastas­sją Kin­ski w roli głów­nej, a roku 2008 nakrę­co­no doko­na­ły serial z Gem­mą Arter­ton.


paragraf-22-joseph-heller

Para­graf 22 – Joseph Hel­ler

Jed­na z naj­wy­bit­niej­szych powie­ści XX wie­ku, oraz naj­słyn­niej­sza powieść na temat II woj­ny świa­to­wej. Powieść peł­na czar­ne­go humo­ru, uka­zu­je bez­sens woj­ny i armii jako insty­tu­cji, wyśmie­wa mecha­ni­zmy spo­łecz­ne rzą­dzą­ce się logi­ką absur­du. Jej boha­te­ro­wie to zbio­ro­wi­sko waria­tów, fana­ty­ków, opor­tu­ni­stów, ale nade wszyst­ko ludzi któ­rzy mają jeden wspól­ny cel – za wszel­ką cenę prze­żyć…dziel-wszystkich-williama-shakespearea-w-tlumaczeniu-macieja-slomczynskiego

Dzie­ła wszyst­kie – Wil­liam Sha­ke­spe­are

Nowe opra­co­wa­nie Dzieł wszyst­kich Wil­lia­ma Shakespeare’a w tłu­ma­cze­niu Macie­ja Słom­czyń­skie­go, w 8 tomach z któ­rych pierw­szy zawie­ra poezje, trzy następ­ne tomy kome­die, i po dwa tomy tra­ge­dii oraz kro­nik. Książ­ki z ilu­stra­cja­mi zaczerp­nię­ty­mi z edy­cji Dzieł dra­ma­tycz­nych (War­sza­wa 1875). Wszyst­ko w opra­wie twar­dej zebra­ne w jed­nym pudeł­ku.


rebeka-daphne-du-maurier

Rebe­ka – Daph­ne du Mau­rier

Ubo­ga dziew­czy­na, pra­cu­jąc jako dama do towa­rzy­stwa boga­tej Ame­ry­kan­ki, pani van Hop­per, tra­fia do Mon­te Car­lo, gdzie pozna­je boga­te­go wdow­ca Maxi­ma de Win­te­ra. Po krót­kiej zna­jo­mo­ści poślu­bia go i zamiesz­ku­je w jego angiel­skiej posia­dło­ści Man­der­ley.

Przy­byw­szy do Man­der­ley nowa pani de Win­ter czu­je się przy­tło­czo­na prze­py­chem posia­dło­ści i wspo­mnie­nia­mi o pierw­szej żonie Maxi­ma, Rebe­ce, któ­ra choć zgi­nę­ła w wypad­ku na morzu, wciąż żyje w pamię­ci domow­ni­ków i gości Man­der­ley. Szcze­gól­nie pie­czo­ło­wi­cie pamięć o Rebe­ce pie­lę­gnu­je gospo­dy­ni, pani Danvers, uwiel­bia­ją­ca zmar­łą panią de Win­ter i wyko­rzy­stu­ją­ca każ­dą oka­zję, by wytknąć nie­śmia­łej nowi­cjusz­ce, jak pod każ­dym wzglę­dem dosko­na­ła była jej poprzed­nicz­ka.

Stop­nio­wo dru­ga pani de Win­ter docho­dzi do wnio­sku, że jej mąż musi wciąż darzyć uczu­ciem ide­al­ną Rebe­kę, nie zaś ją… Wplą­ta­na w kry­mi­nal­ną intry­gę boha­ter­ka, musi się zmie­rzyć z prze­ra­ża­ją­cy­mi wyda­rze­nia­mi i poko­nać wła­sny strach. Powieść jest histo­rią wiel­kiej nie­na­wi­ści i wiel­kiej miło­ści, przed­sta­wio­ną w peł­nej gro­zy sty­li­sty­ce roman­su gotyc­kie­go.


hobbit-john-ronald-reuel-tolkien

Hob­bit – John Ronald Reu­el Tol­kien

Pierw­sza książ­ka Tol­kie­na zdo­by­ła tak ogrom­ną popu­lar­ność, że dziś trud­no wręcz spo­tkać kogoś, kto nie sły­szał­by o hob­bi­tach. Od 1937 roku jest nie­prze­rwa­nie wzna­wia­na na całym świecie.Tolkien napi­sał ją dla swo­ich dzie­ci, ale sta­ła się kla­sy­ką i wstę­pem do Wład­cy Pierścieni.To wła­śnie w Hob­bi­cie Tol­kien po raz pierw­szy odma­lo­wał wypeł­nio­ną­przez smo­ki, cza­ro­dziei i magicz­ne przed­mio­ty kra­inę, któ­rą prze­mie­rza­ją nie­zwy­kli boha­te­ro­wie w odwiecz­nej wal­ce dobra ze złem.Hobbit to opo­wieść o nie­zwy­kłej podró­ży pod­ję­tej przez kra­sno­lu­dy, któ­re wyru­sza­ją wykraść strze­żo­ne przez smo­ka zło­to. Ich nie­ocze­ki­wa­nym part­ne­rem sta­je hob­bit Bil­bo Bag­gins. Bil­bo, jak wszy­scy hob­bi­ci, bar­dzo sobie ceni dobre jedze­nie, spo­kój i wygo­dę, ale jego udzia­łem sta­je się wiel­ka przy­go­da…


ptasi-spiew

Pta­si śpiew – Seba­stian Faulks

Amiens, pół­noc­na Fran­cja, rok 1910. Mło­dy Anglik, Ste­phen Wrays­ford, zatrud­nio­ny w lon­dyń­skiej fir­mie tek­styl­nej, zosta­je wysła­ny, aby zapo­znać się funk­cjo­no­wa­niem dużej fabry­ki René Azaire’a. Zatrzy­mu­je się w domu prze­my­słow­ca, któ­re­go dru­ga żona, Isa­bel­le, źle trak­to­wa­na przez męża, jest kobie­tą peł­ną nie­speł­nio­nych marzeń. W dusz­nej atmos­fe­rze miesz­czań­skie­go domu, pod nie­obec­ność gospo­da­rza, mię­dzy Ste­phe­nem a Isa­bel­le wybu­cha żar­li­wy romans. Gdy nie moż­na go dłu­żej ukry­wać, kochan­ko­wie ucie­ka­ją do Pro­wan­sji. Isa­bel­le zacho­dzi w cią­żę i pew­ne­go dnia, z przy­czyn, któ­re ujaw­ni dopie­ro póź­niej, opusz­cza Ste­phe­na…

Flan­dria, rok 1916. Ste­phen jest ofi­ce­rem pie­cho­ty na fron­cie zachod­nim; wbrew woj­sko­we­mu regu­la­mi­no­wi w sekre­cie pro­wa­dzi szy­fro­wa­ny dzien­nik, w któ­rym opi­su­je nie tyl­ko strasz­li­we efek­ty ata­ków arty­le­ryj­skich i gazo­wych, ale wra­ca tak­że myśla­mi do prze­szło­ści, do Isa­bel­le, jedy­nej kobie­ty, któ­rą kochał. Ste­phen otrzy­mu­je od dowód­cy roz­kaz dołą­cze­nia do oddzia­łu „tune­la­rzy”, stra­ceń­ców pod­kła­da­ją­cych miny pod umoc­nie­nia­mi wro­ga. Latem prze­no­szą się na połu­dnie nad Som­mę, gdzie już pierw­sze­go dnia bitwy giną dzie­siąt­ki tysię­cy Bry­tyj­czy­ków. Dopie­ro to potwor­ne doświad­cze­nie uświa­da­mia Ste­phe­no­wi, co napraw­dę liczy się w życiu…

Pta­si śpiew Seba­stia­na Faulk­sa to kla­sy­ka współ­cze­snej lite­ra­tu­ry, powieść pla­su­ją­ca się na cze­le wie­lu ran­kin­gów na naj­lep­szą książ­kę angiel­sko­ję­zycz­ną ostat­nie­go pół­wie­cza. Poru­sza­ją­ca histo­ria nie­speł­nio­nej miło­ści w połą­cze­niu z wstrzą­sa­ją­cym opi­sem krwa­wych wojen­nych zma­gań z cza­sów I woj­ny świa­to­wej zyska­ła uzna­nie na całym świe­cie, co zaowo­co­wa­ło kil­ku­na­sto­ma wyda­nia­mi obco­ję­zycz­ny­mi, a tak­że wie­lo­ma adap­ta­cja­mi teatral­ny­mi i fil­mo­wy­mi.


buszujacy-w-zbozu-jerome-david-salinger

Buszu­ją­cy w zbo­żu – Jero­me David Salin­ger

Boha­te­rem ‘Buszu­ją­ce­go w zbo­żu’ jest szes­na­sto­let­ni uczeń, Hol­den Caul­field, któ­ry nie mogąc pogo­dzić się z ota­cza­ją­cą go głu­po­tą, pod­ło­ścią, a przede wszyst­kim zakła­ma­niem, ucie­ka z college‘u i przez kil­ka dni ‘buszu­je’ po Nowym Jor­ku, nim wresz­cie powró­ci do domu rodzin­ne­go. Histo­ria tych paru dni, któ­rą opo­wia­da swym barw­nym języ­kiem, jest na pierw­szy rzut oka przede wszyst­kim zabaw­na, jed­nak­że rychło spo­strze­ga­my, że pod pozo­ra­mi komi­zmu ważą się tutaj spra­wy bynaj­mniej nie bła­he…


zona-podroznika-w-czasie-audrey-niffenegger

Żona podróż­ni­ka w cza­sie – Audrey Nif­fe­neg­ger

Cla­re, uro­cza stu­dent­ka sztuk pięk­nych i Hen­ry, nie­kon­wen­cjo­nal­ny biblio­te­karz, spo­tka­li się po raz pierw­szy, gdy ona mia­ła sześć lat, a on trzy­dzie­ści sześć. Kie­dy Cla­re skoń­czy­ła dwa­dzie­ścia trzy, a Hen­ry trzy­dzie­ści jeden – zosta­li mał­żeń­stwem. Choć wyda­je się to nie­moż­li­we, jed­nak jest praw­dzi­we. Hen­ry bowiem to jed­na z pierw­szych osób na świe­cie, u któ­rych wykry­to rzad­kie zabu­rze­nie gene­tycz­ne: od cza­su do cza­su jego bio­lo­gicz­ny zegar uru­cha­mia się na nowo i Hen­ry prze­miesz­cza się w cza­sie. Zni­ka nie­ocze­ki­wa­nie, pozo­sta­wia­jąc po sobie tyl­ko sto­sik ubrań. Nigdy nie wie, gdzie się znaj­dzie i jaka będzie ota­cza­ją­ca go rze­czy­wi­stość. Odmie­rza­jąc swo­ją miłość kolej­ny­mi spo­tka­nia­mi, obo­je za wszel­ką cenę pró­bu­ją wieść nor­mal­ne życie. Ale czy może liczyć na nor­mal­ność czło­wiek, któ­ry jest nie­wol­ni­kiem wła­sne­go cia­ła, a przede wszyst­kim nagłych podró­ży w cza­sie.


miasteczko-middlemarch-george-eliot

Mia­stecz­ko Mid­dle­march – Geo­r­ge Eliot

Losy boga­tej i szla­chet­nej Doro­tei Bro­oke, szu­ka­jąc god­ne­go celu, by nadać sens swo­je­mu życiu. Rów­no­le­gle obser­wu­je­my leka­rza, Ter­tiu­sa Lydgate‘a, któ­ry sens ten zna­lazł w pra­cy nauko­wej i w medy­cy­nie. Prze­szko­dą w reali­za­cji jego pla­nów sta­je się pięk­na kobie­ta.


przeminelo-z-wiatrem-margaret-mitchell

Prze­mi­nę­ło z wia­trem – Mar­ga­ret Mit­chell

Rok 1861. Czas woj­ny sece­syj­nej – Ame­ry­ka prze­cho­dzi głę­bo­kie wewnętrz­ne prze­mia­ny, któ­re na zawsze zmie­nią jej obraz. Świat Połu­dnia, wiel­kich plan­ta­cji, moż­nych panów i czar­no­skó­rych nie­wol­ni­ków odcho­dzi w zapo­mnie­nie, pochła­nia­ny przez indu­strial­ną, nasta­wio­ną na prze­mysł rze­czy­wi­stość. Scar­lett O‘Hara, cór­ka zamoż­ne­go plan­ta­to­ra baweł­ny z Geo­r­gii, ma zale­d­wie szes­na­ście lat, jed­nak jej duma, upór i ener­gia wyda­ją się nie znać gra­nic. Kie­dy jej uko­cha­ny Ash­ley Wil­kes zarę­cza się z inną kobie­tą, Mela­nią, dziew­czy­na na złość jemu i sobie wycho­dzi za mąż za jej bra­ta. Jej mał­żeń­stwo nie trwa jed­nak dłu­go, mał­żo­nek rychło umie­ra, zaś Scar­lett sama musi dać sobie radę z przy­tła­cza­ją­cą rze­czy­wi­sto­ścią…


wielki-gatsby

Wiel­ki Gats­by – Fran­cis Scott Fit­zge­rald

Wiel­ki Gats­by – naj­słyn­niej­sza powieść F. Scot­ta Fit­zge­ral­da – w chwi­li uka­za­nia się został uzna­ny za naj­peł­niej­szy obraz „stra­co­ne­go poko­le­nia”, któ­re­go doj­rze­wa­nie do doro­sło­ści przy­pa­dło na lata pierw­szej woj­ny świa­to­wej.

Roman­tycz­na miłość, przy­jaźń, ame­ry­kań­ski sen o szczę­ściu i suk­ce­sie dostęp­nym dla każ­de­go to ste­reo­ty­py, któ­re przy­no­szą głów­ne­mu boha­te­ro­wi – Jay­owi Gatsby’emu, par­we­niu­szo­wi prze­dzierz­gnię­te­mu w boga­cza – tra­gicz­ne roz­cza­ro­wa­nie. Miłość znisz­czył kult pie­nią­dza, przy­jaźń oka­za­ła się pustym sło­wem, a suk­ces finan­so­wy nie wpro­wa­dził go tak napraw­dę do „lep­szej” sfe­ry.

Jak podzwon­ne brzmią naj­słyn­niej­sze chy­ba sło­wa tej powie­ści: „Tak oto dąży­my naprzód, kie­ru­jąc łodzie pod prąd, któ­ry nie­ustan­nie zno­si nas w prze­szłość.


samotnia

Samot­nia – Char­les Dic­kens

W lon­dyń­skim sądzie, od lat toczy się spra­wa pomię­dzy człon­ka­mi rodzi­ny Jarn­dy­ce. Są w nią zaan­ga­żo­wa­ne całe rodzi­ny, a wciąż odwle­ka­ją­ce się zakoń­cze­nie pro­ce­su, wie­lu dopro­wa­dzi­ło do ban­kruc­twa i upadku.Filantrop, John Jarn­dy­ce, posta­na­wia nie dopu­ścić do tego aby pro­ces zawład­nął całym jego życiem. Przyj­mu­je na wycho­wa­nie dwój­kę dzie­ci Adę Cla­ire i Richar­da Car­sto­nea, do opie­ki nad któ­ry­mi zatrud­nia mło­dą Esther Sum­mer­son – kobie­tę, któ­ra dora­sta­ła w bie­dzie nie­świa­do­ma swo­je­go pocho­dze­nia. Jed­ną z osób zaan­ga­żo­wa­nych w spra­wę Jarn­dy­ców, jest Lady Dedlock, któ­rej adwo­kat odkry­wa, że jego pra­co­daw­czy­ni mia­ła kie­dyś romans, z któ­re­go ma cór­kę: Esther. Zanim jed­nak, adwo­kat Tur­ling­ton zdo­ła prze­ka­zać wie­ści mężo­wi Lady, zosta­je zamor­do­wa­na…


wojna-i-pokoj-lew-tolstoj

Woj­na i pokój – Lew Toł­stoj

Woj­na i pokój przed­sta­wia pano­ra­mę życia w Rosji w burz­li­wym okre­sie wojen napo­le­oń­skich. Ta epo­pe­ja cha­rak­te­ry­zu­je się mno­go­ścią por­tre­tów psy­cho­lo­gicz­nych i barw­nych posta­ci – wystę­pu­je ich w powie­ści kil­ka­set, a teren akcji sta­no­wi nie­mal cała Euro­pa: gabi­ne­ty dyplo­ma­tycz­ne, salo­ny ary­sto­kra­tycz­ne, loże masoń­skie, wię­zie­nie, chłop­ska zagro­da, pole bitwy, klu­by itp. Obraz Rosji, jaki zawarł Toł­stoj w Woj­nie i poko­ju, jest nie­zwy­kle suge­styw­ny – trwa­ją tu nie­ustan­ne spo­ry o wybór dro­gi poli­tycz­nej, intry­gi, zabie­gi o pozy­cję spo­łecz­ną i eko­no­micz­ną, a rów­no­cze­śnie tuż obok toczy się zwy­kłe życie: ludzie kocha­ją się, nie­na­wi­dzą, roz­dzie­la­ją i łączą. Wyda­rze­nia histo­rycz­ne sta­ją się tłem dla ludz­kich namięt­no­ści i pery­pe­tii życio­wych.

Lew Toł­stoj (1828–1910) – wybit­ny rosyj­ski pisarz i myśli­ciel, mistrz reali­stycz­nej pro­zy psy­cho­lo­gicz­nej, autor powie­ści psy­cho­lo­gicz­nych (Anna Kare­ni­na), spo­łecz­no-filo­zo­ficz­nych (Zmar­twych­wsta­nie), opo­wia­dań, repor­ta­ży (Opo­wia­da­nia sewa­sto­pol­skie), dra­ma­tów, trak­ta­tów o sztu­ce. Ucho­dził za naj­wyż­szy auto­ry­tet moral­ny w Rosji na prze­ło­mie XIX-XX w. Jego twór­czość wywar­ła olbrzy­mi wpływ na lite­ra­tu­rę świa­to­wą XX w.


autostopem-przez-galaktyke

Auto­sto­pem przez galak­ty­kę – Douglas Adams

Pew­ne­go dnia mło­dy Zie­mia­nin Arthur dowia­du­je się z zasko­cze­niem, że jego naj­bliż­szy przy­ja­ciel Ford jest kosmi­tą, a Zie­mia nie­mal za chwi­lę zosta­nie znisz­czo­na, gdyż znaj­du­je się na tra­sie pla­no­wa­nej mię­dzy­ga­lak­tycz­nej auto­stra­dy. Jak mu prze­ka­zu­je bez­na­mięt­nie przy­ja­ciel, infor­ma­cja o tych pla­nach zosta­ła już dośc daw­no wywie­szo­na w jakimś galak­tycz­nym urzę­dzie na pla­ne­cie Alfa Cen­tau­ri, tyle że Zie­mia­nie ich nie opro­te­sto­wa­li, co ozna­cza że wyra­ża­ją zgo­dę. Uni­ce­stwie­nie ojczy­stej pla­ne­ty oraz zagła­da całe­go ludz­kie­go gatun­ku to dla Arthu­ra dopie­ro począ­tek nie­sa­mo­wi­tych przy­gód, albo­wiem tuż przed kata­stro­fą Ford zabie­ra go stat­kiem kosmicz­nym w podróż po Galak­ty­ce, w trak­cie któ­rej zbie­ra mate­ria­ły do nowej edy­cji kom­pen­dium wszel­kiej zna­nej wie­dzy, czy­li prze­wod­ni­ka Auto­sto­pem przez Galak­ty­kę. W trak­cie tej nie­koń­czą­cej się podró­ży, odby­wa­nej mię­dzy inny­mi w towa­rzy­stwie neu­ro­tycz­ne­go robo­ta Marvi­na, Arthur spró­bu­je roz­wią­zać naj­więk­szą zagad­kę kosmo­su oraz spró­bu­je pojąć sens życia.


powrot-do-brideshead-evelyn-waugh

Powrót do Bri­de­she­ad – Eve­lyn Waugh

Powrót w Bri­de­she­ad” nie jest powie­ścią wojen­ną, lecz nostal­gicz­nym – i tro­chę iro­nicz­nym – wspo­mnie­niem zna­ko­mi­te­go pisa­rza o sza­lo­nym świe­cie lat dwu­dzie­stych, mło­do­ści na uni­wer­sy­te­cie w Cam­brid­ge, o przy­jaź­niach, miło­ściach, a zwłasz­cza o dwo­rze w Bri­de­she­ad, któ­ry z per­spek­ty­wy oko­pów wyda­je się boha­te­ro­wi utra­co­ną Arka­dią…


zbrodnia-i-kara-fiodor-dostojewski

Zbrod­nia i kara – Fio­dor Dosto­jew­ski

Słyn­na powieść Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go, opo­wia­da­ją­ca o losach byłe­go stu­den­ta Rodio­na Raskol­ni­ko­wa, któ­ry posta­na­wia zamor­do­wać i obra­bo­wać boga­tą lichwiar­kę.

Pomysł na tę powieść naro­dził się w cza­sie, kie­dy sam autor prze­by­wał na kator­dze. Zain­te­re­so­wał się wte­dy psy­cho­lo­gią współ­więź­niów, wśród któ­rych byli i tacy, któ­rzy zosta­li ska­za­ni za mor­der­stwo.

Boha­ter powie­ści, 23-let­ni były stu­dent pra­wa jest pół­sie­ro­tą, ma jed­nak kocha­ją­ca rodzi­nę. Jego mat­ka i sio­stra darzą go głę­bo­ką miło­ścią i wspie­ra­ją finan­so­wo.

Jed­nak boha­ter, zbun­to­wa­ny prze­ciw porząd­ko­wi świa­ta, decy­du­je się popeł­nić mor­der­stwo. Jest prze­ko­na­ny, że jako jed­nost­ka wybit­na, ma pra­wo zabi­jać, gdyż geniusz uspra­wie­dli­wia wszyst­kie zbrod­nie na „zwy­kłych” ludziach. Mor­der­stwo ma stać się rodza­jem spraw­dzia­nu jego odwa­gi. Choć jed­no­cze­śnie bez­po­śred­nia pobud­ką tego czy­nu jest zła sytu­acja finan­so­wa Raskol­ni­ko­wa…


grona-gniewu-john-steinbeck

Gro­na gnie­wu – John Ste­in­beck

Powieść nagro­dzo­na Nagro­dą Pulit­ze­ra w 1940 roku.

Histo­ria ame­ry­kań­skiej rodzi­ny Joadów – far­me­rów zmu­szo­nych, podob­nie jak inni w cza­sach wiel­kie­go kry­zy­su gospo­dar­cze­go, do opusz­cze­nia Okla­ho­my z powo­du fatal­nej sytu­acji eko­no­micz­nej. W poszu­ki­wa­niu pra­cy, jak wie­lu innych miesz­kań­ców połu­dnio­wych sta­nów Ame­ry­ki, migru­ją do Kali­for­nii. Na miej­scu oka­zu­je się jed­nak, że nie ma ona nic wspól­ne­go z mle­kiem i mio­dem pły­ną­cą kra­iną zna­ną im z rekla­mo­wych fol­de­rów. Tam też panu­je bez­ro­bo­cie, a miej­sco­wi są wro­go nasta­wie­ni do przy­by­szów, któ­rzy odbie­ra­ją im ostat­nie miej­sca pra­cy.


alicja-w-krainie-czarow-lewis-carroll

Ali­cja w Kra­inie Cza­rów – Lewis Car­roll

Nie­za­po­mnia­na, kla­sycz­na powieść na pogra­ni­czu snu i jawy. Magicz­na podróż małej dziew­czyn­ki do fan­ta­stycz­nej kra­iny, w któ­rej wszyst­ko może się zda­rzyć. Tę powieść Lewi­sa Car­rol­la, wybit­ne­go mate­ma­ty­ka i pro­fe­so­ra Oxfor­du, uzna­no za arcy­dzie­ło lite­ra­tu­ry świa­to­wej. Dosko­na­ła lek­tu­ra dla czy­tel­ni­ka w każ­dym wie­ku.


o-czym-szumia-wierzby-kenneth-grahame

O czym szu­mią wierz­by – Ken­neth Gra­ha­me

Pew­ne­go dnia na wio­snę Kret zaczął sprzą­tać swo­je miesz­ka­nie, ale jego przy­ja­ciel Szczur Wod­ny sku­sił go na wypra­wę łód­ką, więc z wio­sen­nych porząd­ków nie­wie­le wyszło.

Pew­ne­go dnia Ropuch zapa­łał chę­cią prze­je­cha­nia się samo­cho­dem i od tego zaczę­ły się wszyst­kie jego kło­po­ty.

Pew­ne­go dnia…

Ale o tym, co dalej było, opo­wie Wam naj­le­piej ta książ­ka.


anna-karenina-lew-tolstoj

Anna Kare­ni­na – Lew Toł­stoj

Anna Kare­ni­na wie­dzie dostat­nie, sta­bil­ne i nie­co nud­ne życie u boku dużo star­sze­go męża. Pięk­na mło­da kobie­ta speł­nia się jako mat­ka, ale nie stro­ni też od przy­jęć, jest uwiel­bia­na na peters­bur­skich salo­nach.

Spo­kój zni­ka wraz z poja­wie­niem się hra­bie­go Wroń­skie­go, któ­ry wpro­wa­dza w życie Anny namięt­ność, jakiej nigdy nie zazna­ła. I znisz­cze­nie, któ­re­go nie da się cof­nąć.

To ponad­cza­so­wa powieść o uczu­ciu, któ­re od począt­ku było ska­za­ne na potę­pie­nie. Uczu­ciu, dla któ­re­go Anna poświę­ci­ła wszyst­ko.

Powieść Toł­sto­ja po raz kolej­ny inspi­ru­je Hol­ly­wo­od. Reży­ser Joe Wri­ght two­rzy pełen roz­ma­chu pej­zaż rosyj­skich elit. Keira Kni­gh­tley jako Anna Kare­ni­na i Jude Law w roli jej męża – mega­gwiaz­dor­ska obsa­da pozwa­la na nowo odkryć naj­pięk­niej­szą rosyj­ską histo­rię miło­sną.


david-copperfield-charles-dickens

David Cop­per­field – Char­les Dic­kens

Z wszyst­kich ksią­żek, któ­re napi­sa­łem, tę cenię naj­bar­dziej” – tak o „Dawi­dzie Cop­per­fiel­dzie” pisał sam jego autor, Char­les Dic­kens. Publi­ko­wa­na począt­ko­wo w odcin­kach, a następ­nie wyda­na w cało­ści po raz pierw­szy w 1850 roku powieść pod­bi­ła ser­ca milio­nów czy­tel­ni­ków, któ­rzy podzie­li­li entu­zjazm pisa­rza.

Poznaj­cie histo­rię Dawi­da Cop­per­fiel­da, któ­re­go przy­go­dy – zda­niem znaw­ców lite­ra­tu­ry – w wie­lu miej­scach pokry­wa­ją się z doświad­cze­nia­mi same­go Dic­ken­sa. To poru­sza­ją­ca do głę­bi opo­wieść o nie­ła­twym życiu pro­ste­go chło­pa­ka w XIX-wiecz­nej Anglii: od naro­dzin aż do wie­ku doj­rza­łe­go.

Bez­pie­czeń­stwo i cie­pło rodzin­ne­go domu mło­de­go Dawi­da zosta­je zbu­rzo­ne z chwi­lą powtór­ne­go wyj­ścia jego mat­ki za mąż. Od tej chwi­li dora­sta­nie boha­te­ra nazna­czo­ne jest prze­mo­cą, bie­dą i samot­no­ścią. Wkrót­ce chło­pak posta­na­wia uciec i tra­fia na utrzy­ma­nie do ciot­ki, któ­ra spra­wi, że jego życie dia­me­tral­nie się odmie­ni.


opowiesci-z-narnii-c-s-lewis

Opo­wie­ści z Narnii – C.S. Lewis

Peł­ne sied­mio­to­mo­we wyda­nie serii powie­ści. Powieść jest o peł­nej uro­ku i nie­zwy­kłych tajem­nic kra­inie, któ­rą czwór­ka mło­dych ludzi pró­bu­je ura­to­wać przed siła­mi wład­ców zła. Eusta­chy i Julia obda­rze­ni przez Asla­na misją odna­le­zie­nia zagi­nio­ne­go kró­le­wi­cza Narnii, wędru­jąc w towa­rzy­stwie dziel­ne­go Bło­to­smęt­ka przez budzą­ce zdu­mie­nie i gro­zę kra­iny, odkry­wa­ją, że prze­ciw­sta­wie­nie się złu daje zadzi­wia­ją­cą siłę do wal­ki z nim.


emma.indd

Emma – Jane Austen

Bły­sko­tli­wa kome­dia omy­łek, któ­rej przed­mio­tem jest gra pozo­rów i ilu­zje, jakich dostar­cza nam w nad­mia­rze nasz ego­izm i zadu­fa­nie. W samym zaś środ­ku intry­gi stoi nie­zwy­kła boha­ter­ka, peł­na życia i wigo­ru, uro­cza, nie­zno­śna i apo­dyk­tycz­na Emma.

Emma Woodho­use miesz­ka z ojcem na angiel­skiej pro­win­cji. Cho­ciaż sama nie zamie­rza wyjść za mąż, pró­bu­je swo­ich sił jako swat­ka. W spra­wach ser­ca jed­nak nie wszyst­ko da się prze­wi­dzieć. Może z kon­wen­cjo­nal­nych gestów, grzecz­no­ści prze­wi­dzia­nych ety­kie­tą, ukrad­ko­wych spoj­rzeń zosta­ną odczy­ta­ne praw­dzi­we inten­cje? Jak to w kome­dii omy­łek bywa…


perswazje-jane-austen

Per­swa­zje – Jane Austen

Trzy­krot­nie zekra­ni­zo­wa­na powieść oby­cza­jo­wa zna­ko­mi­tej angiel­skiej pisar­ki Jane Austen, po raz pierw­szy wyda­na już po jej śmier­ci. Bły­sko­tli­we połą­cze­nie por­tre­tu szlach­ty angiel­skiej począt­ku XIX wie­ku oraz intry­gu­ją­ce­go roman­su.

Pomi­mo uro­dy, dobro­ci i nie­zwy­kłej deli­kat­no­ści Anna Elliot wciąż jest samot­na, żyje “przy rodzi­nie”. Jako mło­da dziew­czy­na, pod wpły­wem per­swa­zji i dobrych rad, zerwa­ła zarę­czy­ny z kapi­ta­nem mary­nar­ki Fry­de­ry­kiem Wen­twor­them. Ten, zra­nio­ny i pełen żalu, wyru­szył na morze. Przez wie­le lat nie mie­li ze sobą żad­ne­go kon­tak­tu… Ale czy moż­na cał­ko­wi­cie wyrzu­cić z pamię­ci wiel­ką miłość? I czy czas zmie­nia ludzi tak, że nic już do sie­bie nie czu­ją?


chlopiec-z-latawcem-khaled-hosseini

Chło­piec z lataw­cem – Kha­led Hos­se­ini

Afga­ni­stan, lata 70. Dwu­na­sto­let­ni Amir, syn zamoż­ne­go Pasz­tu­na z Kabu­lu, wycho­wu­je sie w domu bez kobiet. By zyskać uzna­nie w oczach ojca, wygry­wa zawo­dy lataw­co­we. Poma­ga mu w tym star­szy o rok Hasan, słu­żą­cy i towa­rzysz zabaw. Amir jest świad­kiem, kie­dy na Hasa­na napa­da ban­da miej­sco­wych chło­pa­ków pod wodzą psy­cho­pa­tycz­ne­go Ase­fa, któ­ry gwał­ci chłop­ca. Z tchó­rzo­stwa i wyra­cho­wa­nia nie sta­je w jego obro­nie, a nawet dopro­wa­dza do sytu­acji , w któ­rej Hasan musi opu­ścić ich dom.

Ćwierć wie­ku póź­niej doro­sły Amir miesz­ka w USA, gdzie po wkro­cze­niu wojsk radziec­kich do Afga­ni­sta­nu wyemi­gro­wał wraz z ojcem. Nie odstę­pu­je go poczu­cie winy, świa­do­mość wła­snej zdra­dy. Los daje mu szan­sę, by doko­nać zadość­uczy­nie­nia. Musi zdo­być się na odwa­gę i powró­cić do rzą­dzo­ne­go przez tali­bów Kabu­lu, aby oca­lić nie tyl­ko sie­bie…


kapitan-corelli-louis-de-bernieres

Kapi­tan Corel­li – Louis de Ber­ni­éres

Louis de Ber­ni­ères (1954) to jeden z naj­bar­dziej obie­cu­ją­cych pisa­rzy angiel­skich, trzy­krot­ny lau­re­at Com­mon­we­alth Wri­ters Pri­ze. Jego książ­ka Man­do­li­na kapi­ta­na Corel­le­go, któ­ra obec­nie uka­zu­je się (w związ­ku z tytu­łem jej ekra­ni­za­cji, któ­rej pre­mie­ra odby­ła się w Pol­sce 3 sierp­nia 2001 roku) pod tytu­łem Kapi­tan Corel­li, jest jego czwar­tą powie­ścią. Zaraz po opu­bli­ko­wa­niu w 1994 roku zyska­ła uzna­nie kry­ty­ków oraz nie­by­wa­łą wręcz popu­lar­ność – w następ­nym roku mia­ła aż dzie­więć wydań w samej Anglii. Zosta­ła już prze­ło­żo­na na trzy­na­ście języ­ków. Kapi­tan Corel­li to tra­gi­ko­micz­na opo­wieść o losach miesz­kań­ców małej grec­kiej wysep­ki, głów­nie w latach II woj­ny świa­to­wej, a więc w okre­sie wło­skiej i nie­miec­kiej oku­pa­cji. Wątek roman­su pięk­nej Gre­czyn­ki z eks­cen­trycz­nym ofi­ce­rem wojsk oku­pa­cyj­nych jest osią, wokół któ­rej Ber­nie­res zbu­do­wał tyleż reali­stycz­ny, co baśnio­wy świat swo­ich boha­te­rów. Okru­cień­stwa woj­ny, przed­sta­wio­ne zresz­tą nie­zwy­kle dosad­nie, skon­tra­sto­wa­ne są na kar­tach powie­ści z jasny­mi stro­na­mi życia, taki­mi jak miłość, przy­jaźń, zaba­wa, pięk­no natu­ry i muzy­ki. Nie­skrę­po­wa­ny humor sku­tecz­nie bro­ni tę przej­mu­ją­cą opo­wieść przed ckli­wym sen­ty­men­ta­li­zmem.


wyznania-gejszy-arthur-golden

Wyzna­nia Gej­szy – Arthur Gol­den

TAJEMNICA SERCA KOBIETY, KTÓRA NIE MIAŁA PRAWA KOCHAĆ

Jed­na z naj­waż­niej­szych i naj­pięk­niej­szych opo­wie­ści o miło­ści, na pod­sta­wie któ­rej powstał obsy­pa­ny Osca­ra­mi film, z nie­za­po­mnia­ną rolą prze­pięk­nej Ziyi Zhang.

Say­uri, cór­ka ryba­ka, jako dzie­wię­cio­let­nia dziew­czyn­ka zosta­je sprze­da­na do naj­lep­sze­go domu gejsz w Kio­to. Z począt­ku sprzą­ta i usłu­gu­je innym, ale wkrót­ce zaczy­na uczyć się tań­ca, muzy­ki, nosze­nia kimo­na, sztu­ki maki­ja­żu i ukła­da­nia wło­sów, nale­wa­nia sake. Wkra­cza w nie­zwy­kły świat, w któ­rym kobie­ta uzna­wa­na jest za naj­pięk­niej­szy klej­not, ale jej dzie­wic­two – za towar sprze­da­wa­ny na licy­ta­cji temu, kto zaofe­ru­je naj­wię­cej. Świat, w któ­rym kobie­ty są szko­lo­ne w sztu­ce uwo­dze­nia, a miłość ucho­dzi za ilu­zję. Say­uri dosta­nie szan­sę, aby prze­ko­nać się, czy gej­sza może pozwo­lić sobie na uczu­cia.


kubus-puchatek-alan-alexander-milne

Kubuś Pucha­tek – Alan Ale­xan­der Mil­ne

Wzru­sza­ją­ce, peł­ne liry­zmu przy­go­dy Krzy­sia i jego przy­ja­ciół w Stu­mi­lo­wym Lesie. Obda­rzo­ne ludz­ki­mi cecha­mi cha­rak­te­ru zwie­rząt­ka śmie­szą i bawią z jed­nej stro­ny naiw­no­ścią, z dru­giej – filo­zo­ficz­nym podej­ściem do życia. Nie­zwy­kłe ilu­stra­cje Erne­sta H. She­par­da oraz dosko­na­ły prze­kład Ire­ny Tuwim spra­wia­ją, że od wie­lu lat książ­ki o Krzy­siu, Puchat­ku, Kła­po­uchym i Pro­siacz­ku nale­żą do ulu­bio­nych lek­tur dzie­ci i mło­dzie­ży.

To nowe, ele­ganc­kie wyda­nie z kolo­ro­wy­mi ilu­stra­cja­mi, w dużym for­ma­cie, z pew­no­ścią spodo­ba się kolej­ne­mu poko­le­niu małych czy­tel­ni­ków.


folwark-zwierzecy-george-orwell

Fol­wark zwie­rzę­cy – Geo­r­ge Orwell

Orwell pisał: “Fol­wark Zwie­rzę­cy miał być przede wszyst­kim saty­rą na rewo­lu­cję rosyj­ską. Jed­nak, jak pod­kre­ślam, prze­sła­nie utwo­ru jest szer­sze: chcia­łem wyra­zić w nim myśl, iż ów szcze­gól­ny rodzaj rewo­lu­cji (gwał­tow­na rewo­lu­cja opar­ta na kon­spi­ra­cji , z moto­rem napę­do­wym w posta­ci nie­świa­do­mie żąd­nych wła­dzy osób) może dopro­wa­dzić jedy­nie do zmia­ny wład­ców. Mój morał brzmi tak oto: rewo­lu­cje mogą przy­nieść rady­kal­ną popra­wę, gdy masy będą czuj­ne i będą wie­dzieć, jak pozbyć się swych przy­wód­ców, gdy tam­ci zro­bią, co do nich nale­ży. (…) Nie moż­na robić rewo­lu­cji, jeśli nie robi się jej dla sie­bie; nie ma cze­goś takie­go jak dobro­tli­wa dyk­ta­tu­ra.”


kod-da-vinci-dan-brown

Kod Da Vin­ci – Dan Brown

W Luw­rze zosta­je popeł­nio­ne mor­der­stwo. Jego ofia­rą jest kustosz. Zwło­ki zosta­ją zna­le­zio­ne w pozy­cji przy­po­mi­na­ją­cej sław­ny rysu­nek witru­wiań­ski, na któ­rym rene­san­so­wy arty­sta przed­sta­wił ide­al­ne pro­por­cje ludz­kie­go cia­ła. W zbrod­nię zamie­sza­ny jest – według poli­cji – pro­fe­sor z Harvar­du, znaw­ca sym­bo­li­ki reli­gij­nej.

Spra­wy kom­pli­ku­ją się, gdyż umie­ra­ją­cy kustosz pozo­sta­wił sze­reg zaga­dek, któ­re mają pomóc wska­zać win­nych tej zbrod­ni i trzech innych popeł­nio­nych tej nocy na wpły­wo­wych miesz­kań­cach Pary­ża. Ale mają też dopro­wa­dzić do cze­goś znacz­nie bar­dziej istot­ne­go.


sto-lat-samotnosci-gabriel-garcia-marquez

Sto lat samot­no­ści – Gabriel Gar­cia Marqu­ez

Mia­ła to być pierw­sza powieść Gabrie­la Gar­cii Marqu­eza. Dzię­ki swym dziad­kom znał histo­rię Macon­do i dzie­je rodzi­ny Buen­dia, prze­śla­do­wa­nej fatum kazi­rodz­twa. Świat, w któ­rym rze­czy nad­zwy­czaj­ne mia­ły wymiar sza­rej codzien­no­ści, zwy­czaj­ność zaś przyj­mo­wa­na była jako zja­wi­sko nad­przy­ro­dzo­ne, świat bez cza­su, gdzie wie­le rze­czy nie mia­ło jesz­cze nazw, był też jego świa­tem. Potrze­bo­wał aż dwu­dzie­stu lat, by wresz­cie spi­sać te rodzin­ne opo­wie­ści z całym dobro­dziej­stwem i prze­kleń­stwem odnie­sień biblij­nych, baśnio­wych, lite­rac­kich, poli­tycz­nych; uświa­do­mił nam, że “ple­mio­na ska­za­ne na sto lat samot­no­ści nie mają już dru­giej szan­sy na zie­mi”.


modlitwa-za-owena-john-irvin

Modli­twa za Owe­na – John Irvin

Histo­ria oso­bli­wa i wzru­sza­ją­ca, okra­szo­na czar­nym humo­rem, peł­na mrocz­ne­go, gorz­kie­go sym­bo­li­zmu.

Naj­bar­dziej nie­zwy­kły utwór w dorob­ku pisa­rza, łączą­cy ele­men­ty powie­ści ini­cja­cyj­nej i sur­re­ali­stycz­nej, kome­dii, roz­pra­wy teo­lo­gicz­nej, pam­fle­tu poli­tycz­ne­go.

Snu­jąc opo­wieść o dora­sta­niu poko­le­nia, któ­re­mu przy­szło się zmie­rzyć z doświad­cze­niem woj­ny w Wiet­na­mie, autor pod­jął pró­bę prze­nik­nię­cia tajem­ni­cy ludz­kie­go losu. Klu­czem do niej jest kon­tro­wer­syj­na postać tytu­ło­we­go boha­te­ra. Kim jest Owen Meany? Ofia­rą śle­pe­go tra­fu czy też wizjo­ne­rem, któ­ry przej­rzał zamy­sły same­go Boga? Nowym Mesja­szem czy bluź­nier­cą? Zbio­ro­wym sumie­niem poko­le­nia mło­dych Ame­ry­ka­nów wal­czą­cych w Wiet­na­mie, czy może wyzwa­niem – albo prze­stro­gą?


kobieta-w-bieli-wilkie-collins

Kobie­ta w bie­li – Wil­kie Col­lins

Wil­kie Col­lins (1842–89), syn zna­ne­go pej­za­ży­sty, ukoń­czył pra­wo, lecz jako zawód obrał lite­ra­tu­rę. Od 1859 r. współ­pra­cu­je z Dic­ken­sem w jego perio­dy­kach “House­hold Words” i “All the Year Round”. W tym dru­gim piśmie dru­ku­je w odcin­kach w r. 1860 “Kobie­tę w bie­li”, dzię­ki któ­rej miał zyskać mia­no ojca angiel­skiej powie­ści kry­mi­nal­nej. Oprócz zwar­tej kon­struk­cji, dosko­na­łej cha­rak­te­ry­sty­ki posta­ci, bar­dzo pla­stycz­ne­go obra­zu ówcze­snej oby­cza­jo­wo­ści, “Kobie­tę w bie­li” cechu­je zręcz­ne popro­wa­dze­nie wąt­ku sen­sa­cyj­ne­go, trzy­ma­ją­ce­go czy­tel­ni­ka w napię­ciu od pierw­szych do ostat­nich stron. Zapew­nia to powo­dze­nie powie­ści po dziś dzień, cze­go dowo­dem są współ­cze­sne adap­ta­cje tele­wi­zyj­ne. Col­lins jest auto­rem kil­ku­na­stu powie­ści, z któ­rych poza wzna­wia­ną obec­nie “Kobie­tą w bie­li” uka­zał się w Pol­sce “Kamień księ­ży­co­wy”.


ania-z-zielonego-wzgorza-lucy-maud-montgomery

Ania z Zie­lo­ne­go Wzgó­rza – Lucy Maud Mont­go­me­ry

Gdy Mary­la i Mate­usz Cuth­ber­to­wie decy­du­ją się przy­gar­nąć chłop­ca z sie­ro­ciń­ca, nie mają poję­cia, że od tej pory ich życie wypeł­nią nie­spo­dzian­ki.

Na Zie­lo­ne Wzgó­rza w Avon­lea przy­by­wa nie chło­piec, lecz jede­na­sto­let­nia rudo­wło­sa dziew­czyn­ka. Ania to osób­ka o nie­prze­cięt­nym tem­pe­ra­men­cie i wyobraź­ni, któ­ra potra­fi pła­tać figle i czy­nić cuda, obda­rzo­na nie­zwy­kłą zdol­no­ścią patrze­nia na świat. Jej obec­ność wywró­ci życie miesz­kań­ców Avon­lea do góry noga­mi i na zawsze odmie­ni Zie­lo­ne Wzgó­rze.


z-dala-od-zgielku-thomas-hardy

Z dala od zgieł­ku – Tho­mas Har­dy

Zna­na bry­tyj­ska powieść o sile miło­ści i namięt­no­ści, na któ­rej pod­sta­wie powstał wzru­sza­ją­cy film z Carey Mul­li­gan i Tomem Sturridge’em.

Pro­win­cja dzie­więt­na­sto­wiecz­nej Anglii. Bet­sa­ba Ever­de­ne dzie­dzi­czy po wuju far­mę. Posta­na­wia sama zająć się gospo­dar­stwem, nie cze­ka­jąc na księ­cia z baj­ki. Jej uro­da oraz nie­za­leż­ność dzia­ła­ją jed­nak na męż­czyzn jak magnes. O wzglę­dy dziew­czy­ny zabie­ga trzech dżen­tel­me­nów, każ­dy o sil­nej oso­bo­wo­ści. Jest wśród nich Gabriel Oak – poczci­wy far­mer, wła­ści­ciel ziem­ski Wil­liam Bol­dwo­od oraz Fran­ci­szek Troy – sier­żant kró­lew­skich dra­go­nów, kobie­ciarz i hula­ka.

Nie­oczy­wi­ste wybo­ry, ser­co­we roz­ter­ki oraz pomył­ki losu – życie nie­sie wie­le nie­spo­dzia­nek, ale Bet­sa­ba zro­bi wszyst­ko, żeby się odna­leźć w świe­cie rzą­dzo­nym przez męż­czyzn.


opowiesc-podrecznej-margaret-atwood

Opo­wieść pod­ręcz­nej – Mar­ga­ret Atwo­od

Orwel­low­skie pie­kło kobiet. Wita­my w alter­na­tyw­nej rze­czy­wi­sto­ści rodem z naj­gor­sze­go kosz­ma­ru, jaki może przy­śnić się kobie­cie. Oto inna wer­sja histo­rii świa­ta, w któ­rej reżim i orto­dok­sja są jedy­nym pra­wem, pra­wem sta­no­wio­nym przez męż­czyzn i dla męż­czyzn, gdzie kobie­ta zosta­ła spro­wa­dzo­na do roli nie­mej repro­duk­tor­ki. Oby tyl­ko ten świat mógł oka­zać się ponu­rym snem… “Opo­wieść pod­ręcz­nej” to wstrzą­sa­ją­ca anty­uto­pia, jed­na z naj­lep­szych powie­ści słyn­nej kana­dyj­skiej pisar­ki Mar­ga­ret Atwo­od.


wladca-much-william-golding

Wład­ca much – Wil­liam Gol­ding

Opo­wieść para­bo­licz­na o gru­pie mło­dych chłop­ców, któ­rzy oca­le­li z kata­ta­stro­fy lot­ni­czej w okre­sie nie­ozna­czo­ne­go kon­flik­tu nukle­ar­ne­go. Roz­bit­ko­wie znaj­du­ją schro­nie­nie na nie­zna­nej, egzo­tycz­nej wyspie. Pomi­mo róż­nic cha­rak­te­ro­lo­gicz­nych, pod­ję­ta zosta­je przez nich pró­ba rekon­struk­cji cywi­li­za­cji w obcym zakąt­ku świa­ta. Nie­ste­ty roz­sąd­ne i roz­trop­ne wysił­ki czę­ści chłop­ców obra­ca­ne są w niwecz, gdy gru­pa stop­nio­wo upa­da w bar­ba­rzyń­stwo i dzi­kość.

Książ­ka opa­trzo­na wstę­pem autor­stwa Ste­phe­na Kin­ga, nagro­dzo­na lite­rac­kim Noblem w 1983 roku.


pokuta-ian-mcewan

Poku­ta – Ian McE­wan

Powieść o wie­lo­war­stwo­wej fabu­le poru­sza­ją­ca tema­ty miło­ści, woj­ny, grze­chu i odku­pie­nia. Kawał wyśmie­ni­tej pro­zy przez wie­lu kry­ty­ków uzna­ny za arcy­dzie­ło, odkry­wa­ją­cy mean­dry ludz­kiej świa­do­mo­ści.

W pewien upal­ny ranek 1935 roku trzy­na­sto­let­nia Brio­ny Tal­lis jest przy­pad­ko­wym świad­kiem sce­ny miło­snej pomię­dzy mło­dym Rob­biem a swo­ją star­szą sio­strą Ceci­lią. Wyobraź­nia dziew­czyn­ki pod­su­wa jej róż­ne inter­pre­ta­cje tego wyda­rze­nia, co pro­wa­dzi do tra­ge­dii. Wybu­cha II woj­na świa­to­wa, Brio­ny zosta­je pie­lę­gniar­ką, sta­wia pierw­sze kro­ki jako pisar­ka. Zda­je sobie spra­wę z wyrzą­dzo­ne­go przez sie­bie zła. Pisar­stwo sta­je się jej poku­tą, a kolej­ne wer­sje pisa­nej opo­wie­ści coraz bar­dziej przy­bli­ża­ją ją do praw­dy owych kil­ku upal­nych dni. Ale czy w tym wypad­ku poku­ta może ozna­czać odku­pie­nie?


zycie-pi-yann-martel

Życie Pi – Yann Mar­tel

Ran­na zebra, oran­gu­tan, hie­na cęt­ko­wa­na, szczur i tygrys ben­gal­ski… Taka mena­że­ria to nie naj­lep­sze towa­rzy­stwo w dry­fu­ją­cej po oce­anie sza­lu­pie. Nie­ste­ty szes­na­sto­let­ni Pi Patel po zato­nię­ciu japoń­skie­go frach­tow­ca, na pokła­dzie któ­re­go wraz z rodzi­ną i zwie­rzę­ta­mi z pro­wa­dzo­ne­go przez ojca zoo pły­nie z Indii do nowej ojczy­zny, Kana­dy, nie ma żad­ne­go wpły­wu na dobór towa­rzy­szy nie­do­li. Gru­pa roz­bit­ków, wśród któ­rych – poza oran­gu­ta­nem – Pi Patel jest jedy­nym dwu­noż­nym stwo­rze­niem, szyb­ko się kur­czy, aż pozo­sta­je tyl­ko on i tygrys. Ody­se­ja przez Pacy­fik sta­je się wal­ką o życie – z żywio­łem, gło­dem i, przede wszyst­kim, z olbrzy­mim kotem, z któ­rym w bez­po­śred­niej kon­fron­ta­cji chło­piec nie miał­by żad­nych szans. By utrzy­mać zwie­rzę z dala od sie­bie, musi na nie­wiel­kiej powierzch­ni sza­lu­py ozna­czyć swo­je tery­to­rium i stać się osob­ni­kiem alfa.


diuna-frank-herbert

Diu­na – Frank Her­bert

Spe­cjal­na edy­cja z opra­co­wa­niem gra­ficz­nym autor­stwa Woj­cie­cha Siud­ma­ka. Arra­kis, zwa­na Diu­ną, to jedy­ne we wszech­świe­cie źró­dło melan­żu – sub­stan­cji prze­dłu­ża­ją­cej życie, umoż­li­wia­ją­cej odby­wa­nie podró­ży kosmicz­nych i prze­wi­dy­wa­nie przy­szło­ści. Z roz­ka­zu Pady­sza­cha Impe­ra­to­ra Szad­da­ma IV rzą­dzą­cy Diu­ną Har­kon­ne­no­wie opusz­cza­ją swe naj­więk­sze źró­dło docho­dów. Pla­ne­tę otrzy­mu­ją w len­no Atry­dzi, ich zacie­kli wro­go­wie. Zwy­cię­stwo księ­cia Leto Atry­dy jest jed­nak pozor­ne. Prze­ję­cie pla­ne­ty ukar­to­wa­no. W odpo­wie­dzi na atak połą­czo­nych sił Impe­rium i Har­kon­ne­nów dzie­dzic rodu Atry­dów, Paul – koń­co­we nie­mal ogni­wo pla­nu euge­nicz­ne­go Bene Ges­se­rit – sta­je na cze­le rdzen­nych miesz­kań­ców Diu­ny i wycią­ga rękę po impe­rial­ny tron.


cold-comfort-farm-stella-gibbons

Cold Com­fort Farm – Stel­la Gib­bons

Opu­bli­ko­wa­na w 1932 roku książ­ka (czy może już komiks?) jest paro­dią wyide­ali­zo­wa­ne­go w tym okre­sie wiej­skie­go życia.


rozwazna-i-romantyczna-jane-austen

Roz­waż­na i roman­tycz­na – Jane Austen

Po śmier­ci męża pani Dash­wo­od wraz z dzieć­mi opu­ści­ła uko­cha­ny dom i zamiesz­ka­ła w posia­dło­ści Bar­ton. Dwie z jej córek – pan­ny na wyda­niu – choć róż­ne pod wzglę­dem cha­rak­te­rów, tak samo szu­ka­ją szczę­ścia i miło­ści. Uczu­cio­wa, impul­syw­na Marian­na marzy o męż­czyź­nie szar­manc­kim, wraż­li­wym, lubią­cym te same lek­tu­ry co ona. Łagod­na i roz­waż­na Ele­ono­ra odda ser­ce jedy­nie czło­wie­ko­wi spo­koj­ne­mu i odpo­wie­dzial­ne­mu. Nie­ste­ty świat, któ­rym – zamiast praw­dzi­wych uczuć – rzą­dzi pozy­cja spo­łecz­na i pie­niądz, może bole­śnie roz­cza­ro­wać te peł­ne uro­ku, ufne kobie­ty…


pretendent-do-reki-vikram-seth

Pre­ten­dent do ręki – Vikram Seth

Poszu­ki­wa­nia pre­ten­den­ta do ręki Laty, pro­wa­dzo­ne przez mat­kę dziew­czy­ny oraz przez nią samą, spra­gnio­ną miło­ści, to zara­zem wspa­nia­ła podróż przez życie. Ta epo­pe­ja jest tak­że obra­zem Indii w prze­ło­mo­wej dla tego kra­ju epo­ce, tuż po odzy­ska­niu nie­pod­le­gło­ści, w przeded­niu wybo­rów powszech­nych, gdy ważą się losy jed­nej szó­stej miesz­kań­ców nasze­go glo­bu.


cien-wiatru-carlos-ruiz-zafon

Cień wia­tru – Car­los Ruiz Zafon

W let­ni świt 1945 roku dzie­się­cio­let­ni Daniel Sem­pe­re zosta­je zapro­wa­dzo­ny przez ojca, księ­ga­rza i anty­kwa­riu­sza, do nie­zwy­kłe­go miej­sca w ser­cu sta­rej Bar­ce­lo­ny, któ­re wta­jem­ni­czo­nym zna­ne jest jako Cmen­tarz Zapo­mnia­nych Ksią­żek. Zgod­nie ze zwy­cza­jem Daniel ma wybrać, kie­ru­jąc się wła­ści­wie jedy­nie intu­icją, książ­kę swe­go życia. Spo­śród setek tysię­cy tomów wybie­ra nie­zna­ną sobie powieść “Cień wia­tru” nie­ja­kie­go Julia­na Cara­xa.

Zauro­czo­ny powie­ścią i zafa­scy­no­wa­ny jej auto­rem Daniel usi­łu­je odna­leźć inne jego książ­ki i odkryć tajem­ni­cę pisa­rza, nie podej­rze­wa­jąc nawet, iż zaczy­na się naj­więk­sza i naj­bar­dziej nie­bez­piecz­na przy­go­da jego życia, któ­ra da rów­nież począ­tek nie­zwy­kłym opo­wie­ściom, wiel­kim namięt­no­ściom, prze­klę­tym i tra­gicz­nym miło­ściom roz­gry­wa­ją­cym się w cudow­nej sce­ne­rii Bar­ce­lo­ny gotyc­kiej i rene­san­so­wej, sece­syj­nej i powo­jen­nej.


opowiesc-o-dwoch-miastach-charles-dickens

Opo­wieść o dwóch mia­stach – Char­les Dic­kens

Była to naj­lep­sza i naj­gor­sza z epok, wiek rozu­mu i wiek sza­leń­stwa, czas wia­ry i czas zwąt­pie­nia, okres świa­tła i okres mro­ków, wio­sna pięk­nych nadziei i zima roz­pa­czy” – tak roz­po­czy­na swą nie­zwy­kłą Opo­wieść o dwóch mia­stach Char­les Dic­kens.

Paryż i Lon­dyn w przeded­niu Wiel­kiej Rewo­lu­cji Fran­cu­skiej. W tym burz­li­wym okre­sie spla­ta­ją się losy mło­de­go fran­cu­skie­go ary­sto­kra­ty, sta­re­go leka­rza wię­zio­ne­go nie­spra­wie­dli­wie przez osiem­na­ście lat w Basty­lii, jego cór­ki i angiel­skie­go praw­ni­ka. Dra­ma­tycz­na, przej­mu­ją­ca histo­ria.

Zna­ko­mi­ta powieść Char­le­sa Dic­ken­sa, naj­wy­bit­niej­sze­go przed­sta­wi­cie­la angiel­skiej powie­ści spo­łecz­no-oby­cza­jo­wej dru­giej poło­wy XIX wie­ku.


nowy-wspanialy-swiat-aldous-huxley

Nowy wspa­nia­ły świat – Aldo­us Hux­ley

Nowy wspa­nia­ły świat to jed­na z naj­słyn­niej­szych anty­uto­pii w lite­ra­tu­rze XX wie­ku. Przed­sta­wio­na w powie­ści Hux­leya wizja przy­szłe­go spo­łe­czeń­stwa, któ­re osią­gnę­ło stan cał­ko­wi­te­go zor­ga­ni­zo­wa­nia i zre­ali­zo­wa­ło ide­ał powszech­nej szczę­śli­wo­ści, jest wizją prze­ra­ża­ją­cą.

W roku 2541 (czy­li w 632 roku nowej „ery For­da”) oby­wa­te­le Repu­bli­ki świa­ta powsta­ją w rezul­ta­cie sztucz­ne­go zapłod­nie­nia i klo­no­wa­nia. Od nie­mow­lę­cia pod­da­wa­ni są wszech­stron­ne­mu psy­cho­lo­gicz­ne­mu i bio­lo­gicz­ne­mu warun­ko­wa­niu – po to, by w wie­ku doj­rza­łym stać się cząst­ka­mi kasto­wej spo­łecz­no­ści, zło­żo­nej z pozba­wio­nych wyż­szych uczuć ludz­kich auto­ma­tów. Czy ten „wspa­nia­ły świat”, w któ­rym domi­nu­je seks, pry­mi­tyw­ne roz­ryw­ki, nar­ko­tyk soma, jest tyl­ko zro­dzo­ną w wyobraź­ni pisa­rza fan­ta­sma­go­rią?…


dziwny-przypadek-psa-nocna-pora-mark-haddon

Dziw­ny przy­pa­dek psa noc­ną porą – Mark Had­don

To bar­dzo spe­cy­ficz­na powieść kry­mi­nal­na. Detek­ty­wem i nar­ra­to­rem w jed­nej oso­bie jest Chri­sto­pher Boone. Ma 15 lat i cier­pi na cho­ro­bę Asper­ge­ra, odmia­nę auty­zmu. Zna się bar­dzo dobrze na mate­ma­ty­ce, ale bar­dzo sła­bo na ludziach. Nigdy nie wypu­ścił się sam poza uli­cę, przy któ­rej miesz­ka, lecz gdy odkry­wa, że zamor­do­wa­no psa sąsiad­ki, wyru­sza w prze­ra­ża­ją­cą podróż, któ­ra wywró­ci jego świat do góry noga­mi…


milosc-w-czasach-zarazy-gabriel-garcia-marquez

Miłość w cza­sach zara­zy – Gabriel Gar­cía Márqu­ez

Miłość w cza­sach zara­zy”, napi­sa­na przez Gabrie­la Gar­cię Marqu­eza z ogrom­ną czu­ło­ścią, humo­rem i wyro­zu­mia­ło­ścią, to nie­zwy­kła powieść o miło­ści, któ­ra oka­zu­je się sil­niej­sza od samot­no­ści, od fatum i od śmier­ci. Jest to histo­ria uczu­cia nie­wy­da­rzo­ne­go bękar­ta i poety Flo­ren­ti­no Ari­zy oraz trzeź­wej, roz­sąd­nej Fer­mi­ny Dazy, speł­nia­ją­ce­go się po pół­wie­czu ocze­ki­wa­nia. Obo­je prze­cho­dzą przez wszyst­kie krę­gi miło­ści – mło­dzień­cze zadu­rze­nie, mał­żeń­stwo z roz­sąd­ku, sza­lo­ne namięt­no­ści, miło­ści ide­ali­zo­wa­ne i ulot­ne pra­gnie­nia cie­le­sne. Ta nie­spo­ty­ka­na w dotych­cza­so­wej twór­czo­ści Gar­cii Marqu­eza tema­ty­ka i tona­cja przy­spo­rzy­ła pisa­rzo­wi milio­ny nowych czy­tel­ni­ków na całym świe­cie.


myszy-i-ludzie-john-steinbeck

Myszy i ludzie – John Ste­in­beck

Pięk­na opo­wieść o bez­wa­run­ko­wej przy­jaź­ni, ludz­kich tęsk­no­tach i marze­niach.

Geo­r­ge Mil­ton i Len­nie Small to nie­zwy­kły tan­dem przy­ja­ciół. Geo­r­ge jest sil­nym męż­czy­zną, a podą­ża­ją­cy w ślad za nim Len­nie – upo­śle­dzo­nym gigan­tem o umy­sło­wo­ści małe­go dziec­ka. Nie­zdar­ny i nie­świa­do­my wła­snej siły fizycz­nej nie potra­fi dosto­so­wać się do spo­łecz­nych norm i co chwi­la spro­wa­dza na sie­bie i George’a mniej­sze lub więk­sze nie­szczę­ścia. Nie mogąc zna­leźć dla sie­bie miej­sca, przy­ja­cie­le prze­mie­rza­ją pogrą­żo­ne w Wiel­kim Kry­zy­sie Sta­ny w poszu­ki­wa­niu zarob­ku i akcep­ta­cji. Ich marze­niem i celem, do któ­re­go dążą, jest wła­sna far­ma, na któ­rej mogli­by wspól­nie hodo­wać kró­li­ki.

Myszy i ludzie” to jed­no z naj­zna­ko­mit­szych dzieł lite­rac­kich Ste­in­bec­ka. To powieść tak zło­żo­na, że wymy­ka się wszel­kim jed­no­znacz­nym inter­pre­ta­cjom. Przede wszyst­kim jest pięk­ną histo­rią wspa­nia­łej przy­jaź­ni i poświę­ce­nia, opo­wie­ścią o skom­pli­ko­wa­nych rela­cjach, ludz­kich tęsk­no­tach i marze­niach. Ale tak­że para­bo­lą losu czło­wie­ka, rodza­jem współ­cze­snej baśni dla doro­słych.

Powieść “Myszy i ludzie” była trzy­krot­nie prze­no­szo­na na ekran. Naj­bar­dziej zna­ną kre­ację posta­ci Len­nie­go stwo­rzył John Mal­ko­vich.


lolita-vladimir-nabokov

Loli­ta – Vla­di­mir Nabo­kov

Loli­ta – naj­gło­śniej­sza powieść Nabo­ko­va, jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych pisa­rzy XX wie­ku, jest opi­sem sek­su­al­nej obse­sji czter­dzie­sto­let­nie­go męż­czy­zny na punk­cie dwu­na­sto­let­niej dziew­czyn­ki Dolo­res. Powieść prze­tłu­ma­czo­no na kil­ka­dzie­siąt języ­ków, wyda­wa­no ją w atmos­fe­rze kon­tro­wer­sji i pro­te­stów, a auto­ra poma­wia­no o por­no­gra­fię i pedo­fi­lię. Obec­nie uzna­wa­na jest za jed­no z arcy­dzieł lite­ra­tu­ry świa­to­wej. Sfil­mo­wał ją w 1962 roku Stan­ley Kubrick i ponow­nie w 1997 Adrian Lyne.


tajemna-historia-donna-tartt

Tajem­na histo­ria – Don­na Tartt

Richard Papen roz­po­czy­na stu­dia w eks­klu­zyw­nym college’u w Nowej Anglii. Dołą­cza do gru­py inte­li­gent­nych, eks­cen­trycz­nych stu­den­tów filo­lo­gii kla­sycz­nej, któ­rzy pod wodzą cha­ry­zma­tycz­ne­go wykła­dow­cy odkry­wa­ją spo­sób myśle­nia i życia nie­ma­ją­cy nic wspól­ne­go z mono­ton­ną egzy­sten­cją ich rówie­śni­ków. Kie­dy jed­nak eks­pe­ry­men­ty z nar­ko­ty­ka­mi, alko­ho­lem i sek­su­al­no­ścią nie przy­no­szą odpo­wie­dzi na pyta­nie: jak dale­ko moż­na się posu­nąć?, docho­dzi do mor­der­stwa.
Czy da się unik­nąć jego kon­se­kwen­cji? Czy moż­na zabić i nie zostać uka­ra­nym? I czy moż­li­we jest, by mor­der­stwo w żaden spo­sób nie zmie­ni­ło mor­der­cy?

Tajem­na histo­ria to peł­na napię­cia, inte­lek­tu­al­na opo­wieść o moral­no­ści, sztu­ce, karze i odku­pie­niu. Ale też o błę­dach mło­do­ści, ocze­ki­wa­niach wobec innych i same­go sie­bie. Mrocz­na i uza­leż­nia­ją­ca niczym grec­ka tra­ge­dia opo­wieść o mło­dych ludziach, któ­rzy odkry­wa­ją, jak łatwo jest zabić, a jak trud­no jest żyć.

Tajem­na histo­ria to kul­to­wy debiut nagro­dzo­nej Pulit­ze­rem autor­ki Szczy­gła. Powieść ta sprze­da­ła się w kil­ku­mi­lio­no­wym nakła­dzie, zosta­ła prze­tłu­ma­czo­na na trzy­dzie­ści języ­ków i jest dziś uzna­wa­na za jed­ną z naj­waż­niej­szych powie­ści koń­ca XX wie­ku.


nostalgia-aniola-alice-sebold

Nostal­gia anio­ła – Ali­ce Sebold

Debiut powie­ścio­wy mło­dej ame­ry­kań­skiej pisar­ki. Bły­sko­tli­wa, wzbu­dza­ją­ca ogrom­ne emo­cje powieść o życiu i śmier­ci, rado­ści i smut­ku, prze­ba­cze­niu i zemście, a tak­że o miło­ści, goje­niu duszy i zapo­mi­na­niu. Książ­ka, któ­ra wstrzą­snę­ła milio­na­mi ludzi na całym świe­cie. Nar­ra­tor­ką opo­wie­ści jest czter­na­sto­let­nia Susie Sal­mon, któ­ra prze­ma­wia do czy­tel­ni­ka z nie­ba. Zgwał­co­na i zamor­do­wa­na przez miłe­go sąsia­da, a zara­zem seryj­ne­go gwał­ci­cie­la, obser­wu­je życie na Zie­mi, któ­re toczy się już bez jej udzia­łu: przy­ja­ciół i rodzi­nę nie­tra­cą­cych nadziei, że zosta­nie kie­dyś odna­le­zio­na, młod­sze­go bra­cisz­ka sta­ra­ją­ce­go się zro­zu­mieć zna­cze­nie sło­wa „ode­szła”, zabój­cę zacie­ra­ją­ce­go śla­dy zbrod­ni i poli­cję pro­wa­dzą­cą poszu­ki­wa­nia. Zwie­dza nie­zwy­kłe miej­sce zwa­ne nie­bem bez­mier­nym, w któ­rym się znaj­du­je, gdzie każ­de jej życze­nie zosta­je natych­miast speł­nio­ne, z wyjąt­kiem jed­ne­go – moż­li­wo­ści powro­tu do ludzi, któ­rych kocha.


hrabia-monte-christo-alexandre-dumas

Hra­bia Mon­te Chri­sto – Ale­xan­dre Dumas

Histo­ria Edmun­da Dan­te­sa, mary­na­rza, któ­ry w dniu swo­ich zarę­czyn wsku­tek nie­praw­dzi­we­go dono­su zosta­je aresz­to­wa­ny, a następ­nie nie­słusz­nie ska­za­ny oraz osa­dzo­ny w zam­ku If. Po czter­na­stu latach spę­dzo­nych w lochach twier­dzy uda­je mu się odzy­skać wol­ność, a dzię­ki byłe­mu współ­więź­nio­wi – księ­dzu Farii – odna­leźć skarb ukry­ty na wyspie Mon­te Chri­sto. Edmund, pod zmie­nio­nym nazwi­skiem, roz­po­czy­na przy­go­to­wa­nia do zemsty, któ­rą jesz­cze będąc w wię­zie­niu poprzy­siągł swo­im wro­gom…


w-drodze-jack-kerouac

W dro­dze – Jack Kero­uac

Mło­dy pisarz Sal Para­di­se w towa­rzy­stwie przy­ja­cie­la i nie­obli­czal­ne­go włó­czę­gi, Deana Moriarty’ego, rusza w sza­leń­czą wypra­wę po Ame­ry­ce. Podró­żu­jąc auto­sto­pem i jeż­dżąc kra­dzio­ny­mi samo­cho­da­mi, szu­ka­ją przy­gód, nar­ko­ty­ków, alko­ho­lu i wol­nej miło­ści. Ich wędrów­ka jest speł­nie­niem marze­nia całej gene­ra­cji, wyzwa­niem rzu­co­nym obłud­nej oby­cza­jo­wo­ści powo­jen­nej Ame­ry­ki.

W dro­dze to legen­dar­ny mani­fest bit­ni­ków, naj­waż­niej­sze – obok Nagie­go lun­chu Bur­ro­ugh­sa i Sko­wy­tu Gins­ber­ga – dzie­ło w lite­rac­kim dorob­ku poko­le­nia, utwór, w któ­rym pod pseu­do­ni­ma­mi poja­wia­ją się wszy­scy naj­waż­niej­si przed­sta­wi­cie­le beat gene­ra­tion. Ta na poły auto­bio­gra­ficz­na książ­ka, któ­ra uczy­ni­ła Kero­uaca sław­nym, jest pory­wa­ją­cą, eks­ta­tycz­ną przy­go­dą – taką jak opi­sa­na w niej podróż.


juda-nieznany-thomas-hardy

Juda nie­zna­ny – Tho­mas Har­dy

Napi­sa­na po mistrzow­sku, z sze­ro­kim, epic­kim odde­chem, histo­ria czło­wie­ka, któ­ry nie umie zma­gać się z życiem i wal­czyć o swo­je. Juda, choć bystry, nie zosta­je naukow­cem, jak sobie wyma­rzył w dzie­ciń­stwie. Nie uda­je mu się też mał­żeń­stwo, zawar­te bez uczu­cia. Czy miłość do Sue, kobie­ty wykształ­co­nej, o nie­za­leż­nych poglą­dach, da mu siłę, by sta­wić czo­ło rze­czy­wi­sto­ści? A może nad losem Judy wisi jakieś fatum, któ­re­go nie da się poko­nać? Har­dy, wytraw­ny znaw­ca natu­ry ludz­kiej, nie daje pro­stych odpo­wie­dzi, ale przy­po­mi­na, że za wszyst­ko w życiu trze­ba zapła­cić…


dziennik-bridget-jones-helen-fielding

Dzien­nik Brid­get Jones – Helen Fiel­ding

Ta książ­ka spra­wi, że polu­bisz się dokład­nie za te cechy, któ­rych naj­bar­dziej się u sie­bie wsty­dzisz. A ponad­to w trak­cie lek­tu­ry będziesz co rusz wybu­chać śmie­chem i wykrzy­ki­wać: „Brid­get Jones to ja!”.

Poznaj­cie Brid­get Jones: sin­giel­kę tro­chę po trzy­dzie­st­ce, któ­ra jest pew­na, że wszyst­ko się uło­ży, jeśli tyl­ko:

•stra­ci na wadze trzy kilo­gra­my
•prze­sta­nie palić
•osią­gnie wewnętrz­ną rów­no­wa­gę.

Brid­get sta­ra się odnieść w życiu suk­ces albo przy­naj­mniej utrzy­mać się na powierzch­ni. Za każ­dym razem, gdy jej pla­ny bio­rą w łeb, Brid­get daje radę się pozbie­rać, szu­ka pocie­chy w życiu towa­rzy­skim i mówi sobie, że wszyst­ko będzie dobrze już ran­kiem, kie­dy to jej życie będzie inne, wol­ne od alko­ho­lu, zbęd­nych kalo­rii i emo­cjo­nal­nych popa­prań­ców.

Oto peł­na humo­ru kro­ni­ka zda­rzeń jed­ne­go roku z życia dru­zgo­cą­co samo­kry­tycz­nej Brid­get Jones, roku, w któ­rym Brid­ges posta­na­wia: zmniej­szyć obwód swo­ich ud o czte­ry cen­ty­me­try, cho­dzić na siłow­nię trzy razy w tygo­dniu nie tyko po to, by kupić kanap­kę, i stwo­rzyć sen­sow­ny zwią­zek z odpo­wie­dzial­nym męż­czy­zną.


dzieci-polnocy-salman-rushdie

Dzie­ci pół­no­cy – Sal­man Rush­die

Dzie­ci pół­no­cy to obszer­na epic­ka opo­wieść o powo­jen­nej histo­rii Indii. Jak zwy­kle u Rush­die­go praw­dzie histo­rycz­nej towa­rzy­szy tu fik­cja, a posta­cie auten­tycz­ne spo­ty­ka­ją się z wytwo­ra­mi ima­gi­na­cji pisa­rza. Jak zwy­kle też książ­ka wywo­ła­ła skan­dal oraz ostre pro­te­sty nie­po­chleb­nie spor­tre­to­wa­nej w niej Indi­ry Gan­dhi. W ramach zna­nych z histo­rii naj­now­szej wyda­rzeń Rush­die osa­dził opo­wie­dzia­ną przez Sali­ma Sina­ie­go sagę rodzin­ną o “dzie­ciach pół­no­cy” uro­dzo­nych w chwi­li uzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Indie.

Książ­ka zdo­by­ła wie­le nagród: Booker Pri­ze, James Tait Black Pri­ze, English Spe­aking Uni­non Lite­ra­ry Award, i natych­miast wynio­sła auto­ra na lite­rac­ki Par­nas. W 1993 roku uzna­no ją za naj­lep­szą powieść wyróż­nio­ną Booker Pri­ze w mija­ją­cym ćwierć­wie­czu i przy­zna­no tym samym Booker of Bookers – Booke­ra Booke­rów.


moby-dick-herman-melville

Moby Dick – Her­man Melvil­le

Boha­ter powie­ści, Izma­el, zacią­ga się wraz ze swym przy­ja­cie­lem na wie­lo­ryb­ni­czy sta­tek. Wkrót­ce oka­zu­je się, że dla dowo­dzą­ce­go nim kapi­ta­na celem wypra­wy jest zemsta na Moby Dic­ku, bia­łym wie­lo­ry­bie, w wal­ce z któ­rym stra­cił nogę. Opo­wieść o sza­leń­czym pości­gu za owia­nym legen­dą kasza­lo­tem sta­je się oka­zją do odma­lo­wa­nia obra­zu wie­lo­ryb­ni­cze­go rze­mio­sła. W tę przy­go­do­wą fabu­łę wple­cio­na jest boga­ta, przede wszyst­kim biblij­na, sym­bo­li­ka, za któ­rej spra­wą utwór stał się uni­wer­sal­ną przy­po­wie­ścią o losie czło­wie­ka.


oliver-twist

Oli­ver Twist – Char­les Dic­kens

Oli­ver Twist (1837–38) to kolej­na powieść, w któ­rej Dic­kens, kro­ni­karz życia ówcze­sne­go Lon­dy­nu, uka­zu­je życie spo­łe­czeń­stwa i pra­wa nim rzą­dzą­ce. Tytu­ło­wy boha­ter, sie­ro­ta, zosta­je umiesz­czo­ny wraz z inny­mi pozba­wio­ny­mi rodzi­ny dzieć­mi w sie­ro­ciń­cu, gdzie cier­pi głód, zim­no i nie­ludz­kie trak­to­wa­nie, co pro­wa­dzi do licz­nych zgo­nów dzie­ci. Oli­ver, któ­re­mu uda­ło się prze­żyć mimo wszyst­ko, w dniu swo­ich dzie­wią­tych uro­dzin zosta­je zabra­ny do kolej­ne­go przy­tuł­ku, gdzie, ma zdo­być wykształ­ce­nie i nauczyć cię poży­tecz­ne­go rze­mio­sła Gło­dzo­ny i ponie­wie­ra­ny, gdy pro­si o dokład­kę zosta­je wyrzu­co­ny i odtąd, pró­bu­je samo­dziel­nie dać sobie rade w życiu. Natu­ral­ną kole­ją rze­czy chło­piec tra­fia do śro­do­wi­ska prze­stęp­cze­go, gdzie uczy się jak prze­trwać i wal­czyć o swo­je…


dracula-bram-stoker

Dra­cu­la – Bram Sto­ker

Opu­bli­ko­wa­na w 1897 roku powieść “Dra­cu­la” irlandz­kie­go pisa­rza Bra­ma Sto­ke­ra wstrzą­snę­ła czy­tel­ni­ka­mi, natych­miast sta­jąc się sen­sa­cją, a dziś ucho­dzi za kla­sy­kę gatun­ku gro­zy, słusz­nie zali­cza­ną w poczet stu naj­wy­bit­niej­szych powie­ści wszech cza­sów. Uję­ta w for­mę listów, wycin­ków pra­so­wych i frag­men­tów dzien­ni­ków, poru­sza auten­ty­zmem oraz zło­żo­no­ścią i róż­no­rod­no­ścią zawar­tych w niej uczuć i emo­cji. Mimo upły­wu lat hra­bia Dra­cu­la wciąż prze­ra­ża…


tajemniczy-ogrod-frances-hodgson-burnett

Tajem­ni­czy ogród – Fran­ces Hodg­son Bur­nett

Uwiel­bia­na, wie­lo­krot­nie ekra­ni­zo­wa­na opo­wieść o przy­jaź­ni i uzdra­wia­ją­cej mocy natu­ry.

Mary Len­nox prze­no­si się do swo­je­go wuja. Sta­ry ponu­ry dom kry­je w sobie wie­le tajem­nic. Część pokoi pozo­sta­je sta­le zamknię­ta, a Mary co wie­czór sły­szy czyjś płacz. Pró­bu­jąc odkryć, kto pła­cze, odnaj­du­je dro­gę do ukry­tej furt­ki, za któ­rą rośnie przy­go­da.


zapiski-z-malej-wyspy-bill-bryson

Zapi­ski z małej wyspy – Bill Bry­son

Przed powro­tem do Sta­nów Zjed­no­czo­nych Bill Bry­son uda­je się w poże­gnal­ną podróż po Wiel­kiej Bry­ta­nii. Przez dłu­gi czas wyspa ta była jego domem.

Ana­li­zu­jąc i bada­jąc oso­bli­wość słyn­nych angiel­skich zwy­cza­jów i feno­men “bry­tyj­sko­ści”, opi­su­jąc miej­sca popu­lar­ne, ale i takie, któ­rych nikt nie wybie­ra, Bry­son daje nam jedy­ny w swo­im rodza­ju, pełen zja­dli­we­go humo­ru i cię­tej iro­nii prze­wod­nik po małej wyspie.

Co tak napraw­dę może podo­bać się w kra­ju o wiecz­nie desz­czo­wej pogo­dzie, któ­ry “wydał z sie­bie” kry­kie­ta, boha­te­ra wojen­ne­go, któ­re­go ostat­nim życze­niem było, żeby poca­ło­wał go nie­ja­ki Har­dy, nazwy miej­sco­we w rodza­ju Tit­sey czy Ple­asu­re Gar­dens, ludzi mówią­cych: “Mogło być gorzej”, festi­wal śmie­ci i tele­tur­niej dla ogrod­ni­ków?


ulisses

Ulis­ses – James Joy­ce

Nie­mo­ral­ne arcy­dzie­ło w pre­sti­żo­wej serii.

Gdy Ulis­ses mimo prze­szkód wresz­cie uka­zał się dru­kiem w 1922 roku, okrzyk­nię­to go dzie­łem nie­uda­nym, nie­przy­zwo­itym, nie­mo­ral­nym itd. Ucho­dził za powieść, któ­rej porząd­ny czło­wiek nie powi­nien nawet brać do ręki. Dziś, pra­wie sto lat póź­niej, jest powszech­nie uwa­ża­ny za arcy­dzie­ło, któ­re­go nie wypa­da nie znać.

O czym jest Ulis­ses? Moż­na odpo­wie­dzieć na dwa spo­so­by: o zwy­czaj­nym dniu Ste­fa­na Deda­lu­sa i Leopol­da Blo­oma w Dubli­nie na począt­ku XX wie­ku, albo: o wszyst­kim. Oka­zu­je się bowiem, że zwy­kły dzień zwy­kłe­go czło­wie­ka – któ­ry cho­dzi, je, roz­ma­wia czy zała­twia róż­ne spra­wy, ale tez myśli, czu­je, wspo­mi­na i marzy – to minia­tu­ra całe­go ludz­kie­go doświad­cze­nia.

Czym jest Ulis­ses? Jak napi­sał w posło­wiu tłu­macz, Maciej Słom­czyń­ski, jest to „zapo­cząt­ko­wa­nie nowe­go rodza­ju sztu­ki i dopro­wa­dze­nie go do dosko­na­ło­ści na prze­strze­ni jed­ne­go dzie­ła”.


szklany-kosz-sylvia-plath

Szkla­ny klosz – Sylvia Plath

Jed­na z kul­to­wych i naj­czę­ściej cen­zu­ro­wa­nych ksią­żek XX w., żela­zna pozy­cja lite­ra­tu­ry femi­ni­stycz­nej, nie­za­prze­czal­ny ever­gre­en dla kolej­nych gene­ra­cji wcho­dzą­cych doro­słość. Szkla­ny klosz jest uwa­ża­ny przez czy­tel­ni­ków na całym świe­cie za ostat­ni akord w tra­gicz­nej bio­gra­fii Sylvii Plath – mie­siąc po pre­mie­rze książ­ki autor­ka popeł­ni­ła samo­bój­stwo.

Głów­na boha­ter­ka, dzie­więt­na­sto­let­nia Esther Gre­en­wo­od z Bosto­nu, zosta­je nagro­dzo­na przez poczyt­ny maga­zyn mie­sięcz­nym poby­tem w Nowym Jor­ku. Jej zada­niem jest staż w redak­cji, poza tym ma pozna­wać mia­sto, brać udział w wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych i spę­dzać miło czas. Jed­nak neu­ro­tycz­ny tem­pe­ra­ment Esther spra­wia, że kon­fron­ta­cja jej aspi­ra­cji i marzeń z rze­czy­wi­sto­ścią pro­wa­dzi do dra­ma­tycz­ne­go fina­łu.


jaskolki-i-amazonki-arthur-ransome

Jaskół­ki i Ama­zon­ki – Arthur Ran­so­me

Nie­za­po­mnia­ne, peł­ne przy­gód lato w Kra­inie Jezior

Rodzeń­stwo Wal­ke­rów – John, Susan i Tit­ty i Roger – spę­dza waka­cje nad jezio­rem. Małą żaglów­ką nazwa­ną “Jaskół­ką” posta­na­wia­ją dotrzeć na Wyspę Dzi­kie­go Kota. Tam, za zgo­dą rodzi­ców, zamiesz­ku­ją. Pod gołym nie­bem roz­bi­ja­ją obóz, łowią ryby, pły­wa­ją po czy­stych wodach jezio­ra. Pew­ne­go dnia ich spo­kój zakłó­ca widok innej żaglów­ki. To “Ama­zon­ka”, na któ­rej pod pirac­ką ban­de­rą zbli­ża­ją się sio­stry Nan­cy i Peg­gy Blac­kett. Jaskół­ki i Ama­zon­ki posta­na­wia­ją wkro­czyć na wojen­ną ścież­kę, co sta­je się począt­kiem nie­sa­mo­wi­tych przy­gód i zadzi­wia­ją­cych odkryć.

Jaskół­ki i Ama­zon­ki to kla­sy­ka lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej i mło­dzie­żo­wej. Książ­ka osią­gnę­ła nie­zwy­kłą popu­lar­ność, docze­ka­ła się też kil­ku adap­ta­cji fil­mo­wych.


germinal-emile-zola

Ger­mi­nal – Emi­le Zola

Ger­mi­nal to stu­dium życia gór­ni­ków w małym mia­stecz­ku w pół­noc­nej Fran­cji, w cza­sach kry­zy­su eko­no­micz­ne­go. Przed­wcze­śnie doj­rza­łe ane­micz­ne dzie­ci, dziew­czyn­ki żyją­ce z pro­sty­tu­cji, umie­ra­ją­cy na pyli­cę gór­ni­cy, rodzi­ny oszu­ku­ją­ce głód goto­wa­ny­mi liść­mi mle­cza… to boha­te­ro­wie powie­ści Zoli. Życie na gra­ni­cy nędzy, roz­pacz­li­we szu­ka­nie przez ludzi zarob­ku, by zaspo­ko­ić głód, powo­du­je, że przyj­mu­ją oni każ­dą pra­cę, nawet nio­są­cą ze sobą cho­ro­by i zagro­że­nie życia oraz pro­wa­dzi do ich upad­ku moral­ne­go, do zezwie­rzę­ce­nia. Roz­pacz i głód popy­cha gór­ni­ków do wal­ki, któ­ra nie zmie­nia jed­nak ich życia, ale zapo­wia­da, że nadej­dzie jesz­cze czas zmian.


targowisko-proznosci-william-makepeace-thackeray

Tar­go­wi­sko próż­no­ści – Wil­liam Make­pe­ace Thac­ke­ray

Jed­no z naj­waż­niej­szych dzieł lite­ra­tu­ry angiel­skiej XIX wie­ku!

Nikt nie jest lepiej przy­go­to­wa­ny do wiel­kiej karie­ry i wal­ki o bogac­twa od powab­nej i bez­względ­nej Bec­ky Sharp. Na prze­kór swym mizer­nym korze­niom pnie się więc po szcze­blach dra­bi­ny spo­łecz­nej. Jed­nak jej ckli­wa przy­ja­ciół­ka Ame­lia tęsk­ni jedy­nie za gru­biań­skim woja­kiem, Geo­r­gem.

Obie panie muszą toro­wać sobie dro­gę przez życie pośród skrzą­ce­go się jar­marcz­nym blich­trem spo­łe­czeń­stwa Regen­cji, gdzie woj­ny ― te woj­sko­we, jak i rodzin­ne ― sta­no­wią codzien­ność, a for­tu­ny rodzą się i umie­ra­ją na pniu. Jedy­ną nie­złom­ną i szla­chet­ną posta­cią w tym zgni­łym świe­cie pozo­sta­je Dob­bin. Swym odda­niem dla Ame­lii wno­si on patos i głę­bię do tej cudow­nie gro­te­sko­wej opo­wie­ści o miło­ści i pery­pe­tiach spo­łecz­nych.


opetanie-a-s-byatt

Opę­ta­nie – A.S. Byatt

Praw­dzi­wa uczta inte­lek­tu­al­na!

Roland Mit­chell, nie­do­ce­nia­ny i led­wo wią­żą­cy koniec z koń­cem lite­ra­tu­ro­znaw­ca, zaj­mu­je się nauko­wo twór­czo­ścią XIX-wiecz­ne­go poety, Ran­dol­pha Asha. Mię­dzy stro­ni­ca­mi jed­ne­go z zaku­rzo­nych i pożół­kłych wolu­mi­nów, nale­żą­cych nie­gdyś do auto­ra, badacz znaj­du­je ręko­pi­sy listów miło­snych, któ­rych adre­sat­ką bynaj­mniej nie była żona poety…

Zagad­ko­wą kobie­tą rzu­ca­ją­cą zupeł­nie nowe świa­tło na bio­gra­fię Asha oka­zu­je się mło­da poet­ka, Chri­sta­bel La Mot­te, nie­zna­na szer­szym krę­gom odbior­ców. Jed­ną z bada­czek jej twór­czo­ści jest Maud Bailey, jak się wkrót­ce oka­zu­je, pra­pra­wnucz­ka sio­strze­ni­cy poet­ki. Obo­je – zarów­no Mit­chell, jak i Bailey – zmu­sze­ni nagle do współ­pra­cy, trak­tu­ją się wza­jem­nie z dużą dozą dystan­su, nie­uf­no­ści, a wręcz wro­go­ści, ale fascy­nu­ją­ca tajem­ni­ca mobi­li­zu­je ich do wspól­nych poszu­ki­wań…


opowiesc-wigilijna-charles-dickens

Opo­wieść wigi­lij­na – Char­les Dic­kens

W ogar­nię­tym bożo­na­ro­dze­nio­wym nastro­jem Lon­dy­nie jest tyl­ko jed­na oso­ba, któ­ra się ze świąt nie cie­szy. To Ebe­ne­zer Scro­od­ge – ską­piec jakich mało. Nie świę­tu­je, życie poświę­cił na oszczę­dza­nie, nie widzi powo­du, dla któ­re­go miał­by zmie­nić na czas świąt swo­je zwy­kłe oby­cza­je. Nawet się nie spo­dzie­wa, że te świę­ta odmie­nią jego los, a naj­bliż­sze noce zde­cy­du­ją o jego dal­szym życiu. Ebe­ne­zer, za spra­wą swo­je­go zmar­łe­go przy­ja­cie­la, spo­ty­ka trzy duchy…


atlas-chmur-david-mitchell

Atlas chmur – David Mit­chell

Nomi­no­wa­ny do Nagro­dy Booke­ra best­sel­ler Atlas Chmur Davi­da Mit­chel­la to rów­nież jed­na ze Stu Ksią­żek Deka­dy według wpły­wo­wych bry­tyj­skich kry­ty­ków lite­rac­kich Richar­da Made­leya i Judy Fin­ni­gan. Teraz na jego pod­sta­wie powstał gło­śny film, w któ­rym kre­acje stwo­rzy­ła ple­ja­da gwiazd: Tom Hanks, Hal­le Ber­ry, Susan Saran­don, Jim Stur­gess, Ben Whi­shaw, Jim Bro­ad­bent i Hugh Grant.

Pasa­żer stat­ku, z utę­sk­nie­niem wyglą­da­ją­cy koń­ca podró­ży przez Pacy­fik w 1850 roku; wydzie­dzi­czo­ny kom­po­zy­tor, usi­łu­ją­cy oszu­stwem zaro­bić na chleb w Bel­gii lat mię­dzy­wo­jen­nych; dzien­ni­kar­ka-ide­alist­ka w Kali­for­nii rzą­dzo­nej przez guber­na­to­ra Reaga­na; wydaw­ca ksią­żek, ucie­ka­ją­cy przed gang­ste­ra­mi, któ­rym jest winien pie­nią­dze; gene­tycz­nie mody­fi­ko­wa­na usłu­gu­ją­ca z restau­ra­cji, w ocze­ki­wa­niu na wyko­na­nie wyro­ku śmier­ci; i Zacha­riasz, chło­pak z wysp Pacy­fi­ku, któ­ry przy­glą­da się, jak doga­sa świa­tło nauki i cywi­li­za­cji – nar­ra­to­rzy Atla­su Chmur sły­szą nawza­jem swo­je echa poprzez mean­dry dzie­jów, co odmie­nia ich los zarów­no w bła­hym, jak i w donio­słym wymia­rze.

W tej nie­zwy­kłej powie­ści David Mit­chell zno­si gra­ni­ce języ­ka, gatun­ku lite­rac­kie­go i cza­su, pro­po­nu­jąc zadu­mę nad wła­ści­wą ludz­ko­ści żądzą wła­dzy i nie­bez­piecz­nym kie­run­kiem, w któ­rym w pogo­ni za wła­dzą zmie­rza­my.


kolor-purpury-alice-walker

Kolor pur­pu­ry – Ali­ce Wal­ker

Poru­sza­ją­ca histo­ria o miło­ści, nie­na­wi­ści, nadziei i wyzwo­le­niu.

Geo­r­gia, lata trzy­dzie­ste. Celia, ubo­ga Afro­ame­ry­kan­ka, poprzez serię listów skie­ro­wa­nych do Boga, opo­wia­da histo­rię swo­je­go życia. Będąc ofia­rą prze­mo­cy ojca, a następ­nie męża, Celia cier­pi w mil­cze­niu. Odnaj­du­je listy zagi­nio­nej sio­stry, z któ­rych dowia­du­je się, że Net­tie – po uciecz­ce z domu – wyje­cha­ła do Afry­ki, gdzie pra­cu­je, jako misjo­nar­ka. Pomi­mo roz­łą­ki, więź pomię­dzy sio­stra­mi jest wciąż bar­dzo sil­na. Celia posta­na­wia opu­ścić męża i roz­po­cząć nowe życie.


okruchy-dnia-kazuo-ishiguro

Okru­chy dnia – Kazuo Ishi­gu­ro

Uho­no­ro­wa­na Booke­rem trze­cia powieść Ishi­gu­ro. Ogrom­ny roz­głos przy­nio­sła jej ekra­ni­za­cja z Antho­nym Hop­kin­sem, wyróż­nio­na 8 nomi­na­cja­mi do Osca­ra. Nar­ra­to­rem książ­ki jest Ste­vens, angiel­ski kamer­dy­ner, któ­ry wier­ność wobec pra­co­daw­cy i wypeł­nia­nie obo­wiąz­ków sta­wia ponad wszyst­ko. Swo­je dotych­cza­so­we życie w cało­ści pod­po­rząd­ko­wał służ­bie u lor­da Dar­ling­to­na. Po śmier­ci chle­bo­daw­cy nadal pro­wa­dzi jego dom. Pod­czas krót­kie­go urlo­pu wyru­sza samo­cho­dem do Korn­wa­lii, by namó­wić do powro­tu daw­ną gospo­dy­nię – pan­nę Ken­ton. Roz­pa­mię­tu­je minio­ne lata. Pro­ces ana­li­zy jest bole­sny i przy­po­mi­na budze­nie się z dłu­gie­go snu. Dro­bia­zgo­wy Ste­vens odkry­wa, że cała jego egzy­sten­cja była w isto­cie jedy­nie namiast­ką praw­dzi­we­go życia, że bez­pow­rot­nie utra­cił szan­sę na oso­bi­ste szczę­ście.


pani-bovary-gustave-flaubert

Pani Bova­ry – Gusta­ve Flau­bert

Pani Bova­ry w prze­kła­dzie i z komen­ta­rza­mi Ryszar­da Engel­kin­ga, po raz pierw­szy tak bli­ska ory­gi­na­łu. Zmie­nio­ny prze­kład Ryszar­da Engel­kin­ga (w sto­sun­ku do wyda­nia z 2005 roku zawie­ra kil­ka­set ulep­szeń), z przed­mo­wą, w któ­rej tłu­macz wyja­śnia, jak powin­no się czy­tać powieść Flau­ber­ta w zgo­dzie z inten­cja­mi auto­ra (poprzed­nie prze­kła­dy utrwa­li­ły w wie­lu czy­tel­ni­kach lek­tu­rę nie­co naiw­ną), oraz komen­ta­rza­mi, wśród któ­rych znaj­dzie­my m.in. zarzu­co­ne przez Flau­ber­ta warian­ty i roz­wi­nię­cia tej kla­sycz­nej powie­ści.


delikatna-rownowaga

Deli­kat­na rów­no­wa­ga – Rohin­ton Mistry

Indie, 1975 rok. Pre­mier Indi­ra Gan­dhi wpro­wa­dza stan wyjąt­ko­wy. Tego same­go dnia w wiel­kim mie­ście prze­ci­na­ją się ścież­ki czter­dzie­sto­let­niej wdo­wy, dwóch kraw­ców i zagu­bio­ne­go stu­den­ta z pro­win­cji. Wkrót­ce czwór­kę życio­wych roz­bit­ków połą­czy wal­ka o to, by na prze­kór uprze­dze­niom spo­łecz­nym, bez­dusz­no­ści władz i okru­cień­stwu losu zacho­wać deli­kat­ną rów­no­wa­gę mię­dzy nadzie­ją i roz­pa­czą. Rohin­ton Mistry z talen­tem por­tre­tu­je indyj­skie realia, od sma­że­nia ćapa­ti i oglę­dzin pan­ny mło­dej po tech­ni­ki żebra­nia i mord kasto­wy. Książ­ka dla tych, któ­rzy lubią zanu­rzyć się w dobrej opo­wie­ści i nie wycho­dzić z niej godzi­na­mi. A dla miło­śni­ków Indii – lek­tu­ra obo­wiąz­ko­wa.


pajeczyna-szarloty-eb-white

Paję­czy­na Char­lot­ty – Elwyn Bro­oks Whi­te

Pra­wie 50 milio­nów sprze­da­nych egzem­pla­rzy!

Co łączy tak róż­ne stwo­rze­nia jak paję­czy­ca Char­lot­ta i mały pro­sia­czek Wiluś? Czy przy­jaźń pomię­dzy nimi jest moż­li­wa? Oka­zu­je się że tak!

Wiluś przy­szedł na świat jako ostat­nia i naj­słab­sza świn­ka z mio­tu i gdy­by nie ratu­nek małej Fra­ni, nie zaba­wił by na nim zbyt dłu­go. Kar­mio­ny butel­ką przez dziew­czyn­kę rośnie jak na droż­dżach i wkrót­ce zosta­je sprze­da­ny. Na szczę­ście tra­fia do jej wuja, więc Fra­nia może codzien­nie go odwie­dzać. Nie­ste­ty to nie koniec kło­po­tów Wilu­sia- gospo­darz chce zro­bić z nie­go szyn­kę. I tu wkra­cza do akcji Char­lot­ta.

Ta wzru­sza­ją­ca opo­wieść to jed­na z naj­pięk­niej­szych ksią­żek o przy­jaź­ni, jakie kie­dy­kol­wiek napi­sa­no. Od lat zachwy­ca i wzru­sza dzie­ci, ich rodzi­ców i dziad­ków, pozo­sta­je nie­do­ści­gnio­nym wzo­rem dla pisa­rzy lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej.

W 2000 roku „Publi­shers Weekly” ogło­sił ją naj­lep­szą powie­ścią dla dzie­ci wszech cza­sów! W ple­bi­scy­cie BBC na naj­lep­sze książ­ki dla dzie­ci zaję­ła pierw­sze miej­sce!


piec-osob-ktore-spotykamy-w-niebie-mitch-albom

Pięć osób, któ­re spo­ty­ka­my w nie­bie – Mitch Albom

Opty­mi­stycz­na, cie­pła i mądra powieść oby­cza­jo­wa auto­ra best­sel­le­ro­wych “Wtor­ków z Mor­rie”. Poru­sza­ją­ca histo­ria o prze­ba­cze­niu, zgo­dzie i miło­ści się­ga­ją­cej poza grób. Sędzi­wy Eddie ginie, ratu­jąc małą dziew­czyn­kę i dosta­je się do nie­ba. Spo­ty­ka tam pięć osób, któ­re wpły­nę­ły na jego życie. Każ­da nauczy go jed­nej rze­czy, dzię­ki któ­rej będzie mógł pojed­nać się z tymi, któ­rym na zie­mi wyrzą­dził krzyw­dę.


przygody-sherlocka-holmesa-sir-arthur-conan-doyle

Przy­go­dy Sher­loc­ka Hol­me­sa – Sir Arthur Conan Doy­le

Jedy­ne w Pol­sce wyda­nie zawie­ra­ją­ce wszyst­kie opo­wia­da­nia i nowe­le Arthu­ra Conan Doy­le o detek­ty­wie wszech cza­sów.

Sher­lock Hol­mes, naj­bar­dziej zna­ny boha­ter ksią­żek sir Arthu­ra Conan Doyle’a, został opi­sa­ny tak wni­kli­wie, iż przez dłu­gie lata wie­lu czy­tel­ni­ków uwa­ża­ło, że żył on napraw­dę, lub pra­gnę­ło, aby tak było. Sam autor przy­zna­wał, że Hol­mes był czę­ścio­wo wzo­ro­wa­ny na fak­tycz­nie ist­nie­ją­cej oso­bie, dok­to­rze medy­cy­ny sądo­wej Jose­phie Bel­lu, men­to­rze pisa­rza i jego opie­ku­nie pod­czas stu­diów w Edyn­bur­gu. Bell był postę­po­wym chi­rur­giem i sły­nął z deduk­cyj­ne­go rozu­mo­wa­nia.

Sher­lock Hol­mes po raz pierw­szy poja­wił się w nowe­li “Stu­dium w szkar­ła­cie”, ale dopie­ro po tym, jak opo­wia­da­nie “Skan­dal w Cze­chach” uka­za­ło się w odcin­kach w “The Strand Maga­zi­ne”, przy­cią­gnął czy­tel­ni­ków i stał się lite­rac­kim feno­me­nem. Żad­ne inne dzie­ło Doyle’a nie spo­tka­ło się z takim przy­ję­ciem jak opo­wie­ści o bły­sko­tli­wym, eks­cen­trycz­nym i trud­nym detek­ty­wie oraz jego sym­pa­tycz­nym cier­pli­wym asy­sten­cie i kro­ni­ka­rzu, dok­to­rze Joh­nie Wat­so­nie. Choć Anglik napi­sał tak­że kil­ka roman­sów histo­rycz­nych oraz mono­gra­fie “Wiel­ka woj­na” i “Woj­na w Afry­ce Połu­dnio­wej: przy­czy­ny i prze­bieg”, za któ­re otrzy­mał tytuł szla­chec­ki, pozo­sta­ły one w cie­niu przy­gód enig­ma­tycz­ne­go boha­te­ra.

Mimo uzna­nia, jakim cie­szył się detek­tyw, Conan Doy­le w pew­nym momen­cie stwier­dził, że nad­szedł czas, aby z nim skoń­czyć, i w opo­wia­da­niu “Ostat­nia zagad­ka” opi­sał śmierć Hol­me­sa pod­czas pory­wa­ją­cej wal­ki z jego odwiecz­nym wro­giem pro­fe­so­rem Moriar­tym. Czy­tel­ni­cy dłu­go i dobit­nie wyra­ża­li swe nie­za­do­wo­le­nie. Sher­lock Hol­mes po pro­stu musiał powró­cić. Pisarz w koń­cu ugiął się pod pre­sją, cudow­nie przy­wró­co­ny do życia detek­tyw wystą­pił w kolej­nych trzy­dzie­stu trzech opo­wia­da­niach i dwóch nowe­lach, “Doli­nie stra­chu” i “Psie Baskerville’ów”. Niniej­szy zbiór zawie­ra wszyst­kie pięć­dzie­siąt sie­dem opo­wia­dań i czte­ry nowe­le, w któ­rych poja­wia się Hol­mes, w tym “Kar­to­no­we pudło”, któ­re­go Doy­le nie opu­bli­ko­wał, oba­wiał się, że wystę­pu­ją­ce tam wzmian­ki o sek­sie przed­mał­żeń­skim mogą zostać uzna­ne za zbyt śmia­łe. Opo­wie­ści Arthu­ra Conan Doyle’a przy­czy­ni­ły się do popu­la­ry­za­cji gatun­ku opo­wia­dań detek­ty­wi­stycz­nych i na zawsze zmie­ni­ły podej­ście pisa­rzy do lite­ra­tu­ry kry­mi­nal­nej, a że wciąż są wzna­wia­ne na całym świe­cie i regu­lar­nie prze­no­szo­ne na sce­ny oraz ekra­ny kino­we i tele­wi­zyj­ne, Sher­lock Hol­mes zapew­ne pozo­sta­nie, rów­nież w XXI wie­ku, naj­słyn­niej­szym i naj­bar­dziej lubia­nym detek­ty­wem wszech cza­sów.


the-faraway-tree-collection

The Fara­way Tree Col­lec­tion – Enid Bly­ton (brak wyda­nia w języ­ku pol­skim)

The Magic Fara­way Tree Col­lec­tion con­ta­ins all three much-loved books in the Fara­way Tree series by the world’s best-loved children’s author, Enid Bly­ton.

When Joe, Beth and Fran­nie move to a new home, an Enchan­ted Wood is on the­ir door­step. And when they disco­ver the Fara­way Tree, it pro­ves to be the begin­ning of many magi­cal adven­tu­res! Join them and the­ir friends Moon­fa­ce, Sau­ce­pan Man and Sil­ky the fairy as they disco­ver which new land is at the top of the Fara­way Tree. Will it be the Land of Spells, the Land of Tre­ats, or the Land of Do-As-You-Ple­ase? Come on an ama­zing adven­tu­re – there’ll be adven­tu­res waiting wha­te­ver hap­pens.

Also look out for the Bly­ton Colo­ur Reads series. Chock full of vibrant colo­ur illu­stra­tions from Alex Pater­son, the­se are the per­fect way to intro­du­ce the Fara­way Tree adven­tu­res to chil­dren aged five and up.

Enid Blyton’s fun­ny, magi­cal adven­tu­re sto­ries have beco­me true clas­sics, loved by mil­lions and still sel­ling tho­usands of copies eve­ry year. She is argu­ably the most famo­us children’s author of all time, thanks to series such as The Wishing-Cha­ir, The Fara­way Tree, The Myste­ries, The Famo­us Five and The Secret Seven.


jadro-ciemnosci-joseph-conrad

Jądro ciem­no­ści – Joseph Con­rad

Arcy­dzie­ło lite­ra­tu­ry świa­to­wej.

Jądro ciem­no­ści” to opo­wieść o podró­ży do kre­su cywi­li­zo­wa­ne­go świa­ta i wytrzy­ma­ło­ści wła­snej wyobraź­ni. Mar­low, głów­ny boha­ter powie­ści, tak jak sam Con­rad przed laty, podró­żu­je rze­ką, nie­wiel­kim paro­stat­kiem, przez nie­ogar­nio­ną, peł­ną nie­bez­pie­czeństw afry­kań­ską dżun­glę, by dotrzeć do legen­dar­ne­go agen­ta kolo­nii, nie­ja­kie­go Kurt­za. Im bli­żej celu, tym świat sta­je się mrocz­niej­szy, wyda­rze­nia coraz mnie zro­zu­mia­łe, a zło bliż­sze i nie­po­ko­ją­co wytłu­ma­czal­ne. Podróż do ser­ca dżun­gli, peł­na okrut­nych epi­zo­dów nie­odwo­łal­nie zmie­nia boha­te­ra, sta­jąc się w isto­cie wypra­wą do naj­mrocz­niej­szych zakąt­ków wła­snej duszy. A spo­tka­nie z umie­ra­ją­cym Kurt­zem wień­czy dotyk obłę­du, zbli­ża­jąc boha­te­ra do tytu­ło­we­go jądra ciem­no­ści.


maly-ksiaze

Mały Ksią­żę – Anto­ine De Saint-Exu­pe­ry

A oto mój sekret. Jest bar­dzo pro­sty: dobrze widzi się tyl­ko ser­cem. Naj­waż­niej­sze jest nie­wi­docz­ne dla oczu.

Mały Ksią­żę”, naj­pięk­niej­sza opo­wieść o poszu­ki­wa­niu przy­jaź­ni, bli­ski jest ser­cu każ­de­go czy­tel­ni­ka dzię­ki swo­jej nie­prze­mi­ja­ją­cej mądro­ści. Od 1943 roku jest wyda­wa­ny w milio­nach egzem­pla­rzy na całym świe­cie.


fabryka-os-iain-banks

Fabry­ka os – Iain Banks

Bły­sko­tli­wa, poru­sza­ją­ca, ory­gi­nal­na, zna­ko­mi­ta – to tyl­ko kil­ka spo­śród licz­nych kom­ple­men­tów, jaki­mi przy­ję­to debiu­tanc­ką Fabry­kę os Iaina Bank­sa.

Nie zabra­kło wszak­że opi­nii zgo­ła odmien­nych: odra­ża­ją­ca, maka­brycz­na, bar­ba­rzyń­ska, bru­tal­na, obsce­nicz­na, dur­na – pisa­no. “Arcy­dzie­ło” – ogło­sił “PUNCH”. “Zwy­kła szmi­ra” – repli­ko­wał “THE TIMES”. W rze­czy samej: powieść czy­ta się jak arcy­dzie­ło, wra­że­nia jed­nak i odczu­cia ma się – deli­kat­nie mówiąc – mie­sza­ne. Ale też opo­wie­dzia­na przez Bank­sa histo­ria nie jest z tych, któ­re mogą się podo­bać – obse­sje, wszech­obec­ne zło i zbrod­nia nie czy­nią lek­tu­ry przy­jem­ną. Tyle że i praw­da o czło­wie­ku nie zawsze jest przy­jem­na, a Banks aku­rat ma coś waż­kie­go do powie­dze­nia w tej kwe­stii.


wodnikowe-wzgorze-richard-adams

Wod­ni­ko­we Wzgó­rze – Richard Adams

Uni­wer­sal­na opo­wieść o odwa­dze i woli prze­trwa­nia.

Kla­sy­ka porów­ny­wa­na i sta­wia­na na pół­kach obok Hob­bi­ta Tol­kie­na i cyklu o Narnii Lewi­sa.

Bez dzie­ła Adam­sa nie było­by Harry’ego Pot­te­ra.

Źle się dzie­je w kró­li­kar­ni San­dle­ford. W miej­scu, w któ­rym kró­li­ki wio­dą spo­koj­ny żywot, ma powstać nowe osie­dle. Wygod­ne nory i zie­lo­ne łąki zosta­ną uni­ce­stwio­ne.

Nie jest łatwo opu­ścić swój dom. Sta­do kła­po­uchów pod wodzą dwóch nie­złom­nych bra­ci – Piąt­ka i Lesz­czyn­ka – musi jed­nak wyru­szyć w podróż w poszu­ki­wa­niu nowe­go miej­sca na zie­mi. Tak roz­po­czy­na się kró­li­cza epo­pe­ja. Nie trze­ba doda­wać, że po dro­dze naszych boha­te­rów cze­ka mnó­stwo przy­gód i jesz­cze wię­cej nie­bez­pie­czeństw.

Wod­ni­ko­we Wzgó­rze to książ­ka, któ­rą poko­cha­ły milio­ny czy­tel­ni­ków na całym świe­cie. Richard Adams stwo­rzył dzie­ło uni­wer­sal­ne, tra­fia­ją­ce do serc wszyst­kich czy­tel­ni­ków, bez wzglę­du na wiek. W świe­cie Adam­sa kró­li­ki mają imio­na, zor­ga­ni­zo­wa­ną spo­łecz­ność, oby­cza­je, wła­sną mito­lo­gię, język, a nawet poezję. Mają też coś abso­lut­nie wyjąt­ko­we­go – dar prze­wi­dy­wa­nia przy­szło­ści.

Andrzej Sap­kow­ski wymie­nia Wod­ni­ko­we Wzgó­rze jako jed­ną ze 100 naj­waż­niej­szych powie­ści fan­ta­stycz­nych wszech cza­sów. Do miło­śni­ków tej książ­ki nale­żą rów­nież Ste­phen King i J. K. Row­ling. Dzie­ło Adam­sa zosta­ło zekra­ni­zo­wa­ne, prze­nie­sio­ne na deski teatral­ne, prze­ro­bio­ne na grę kom­pu­te­ro­wą i słu­cho­wi­ska radio­we. Ponad­to pra­ce nad nowym seria­lem opar­tym na Wod­ni­ko­wym Wzgó­rzu roz­po­czę­ły Net­flix i BBC.


sprzysiezenie-glupcow-john-kennedy-toole

Sprzy­się­że­nie głup­ców – John Ken­ne­dy Toole

Uoso­bie­nie śla­ma­zar­no­ści, krzy­kli­wo­ści i pogar­dy, góra tłusz­czu i dzi­kiej podejrz­li­wo­ści wobec wszyst­kie­go, co nowo­cze­sne: oto Igna­tius J. Reil­ly z Nowe­go Jor­ku, god­ny prze­ciw­nik sto­wa­rzy­sze­nia głup­ców. W akcie wspa­nia­łe­go bun­tu prze­ciw­ko dwu­dzie­ste­mu stu­le­ciu, gigan­tycz­ny kor­pus Igna­tiu­sa prze­ci­ska się obok przy­byt­ków roz­ko­szy wyuz­da­ne­go mia­sta, aż wresz­cie mat­ka uzna, iż czas już naj­wyż­szy, aby jej syn poszedł do pra­cy.

Arcy­dzie­ło kome­dii… Bez­par­do­no­wa i cię­ta saty­ra na świat pełen inte­lek­tu­al­nych skraj­no­ści.


miasteczko-jak-alece-springs-nevil-shute

Mia­stecz­ko jak Ali­ce Springs – Nevil Shu­te

Powieść sta­ła się sen­sa­cją – jesz­cze jeden pozo­sta­ją­cy w cie­niu histo­rii dra­mat, dra­mat grup­ki kobiet – jeń­ców japoń­skich dru­giej woj­ny, pędzo­nych dzie­siąt­ki, set­ki mil w upa­le Mala­jów, marsz zna­czo­ny tru­pa­mi…

Po woj­nie para boha­te­rów odnaj­du­je się w Austra­lii, gdzie, po licz­nych pery­pe­tiach, roz­po­czy­na pio­nier­skie życie w inte­rio­rze.

Według tej powie­ści zre­ali­zo­wa­no serial tele­wi­zyj­ny.


trzej-muszkieterowie-alexandre-dumas

Trzej musz­kie­te­ro­wie – Ale­xan­dre Dumas

Jeden za wszyst­kich, wszy­scy za jed­ne­go!

Athos, Por­thos i Ara­mis. I mło­dy d’Artagnan. Trzech musz­kie­te­rów, czte­rech naj­więk­szych awan­tur­ni­ków kon­tra Riche­lieu, geniusz zbrod­ni. Do tego labi­rynt dwor­skich spi­sków, złud­na natu­ra kobiet i siła męskiej przy­jaź­ni.

Trzej musz­kie­te­ro­wie to pierw­sza i zara­zem naj­słyn­niej­sza powieść z gatun­ku „płasz­cza i szpa­dy”. Arcy­dzie­ło lite­ra­tu­ry fran­cu­skiej prze­ło­żo­ne na wie­le języ­ków, wie­lo­krot­nie ekra­ni­zo­wa­ne i adap­to­wa­ne.

W nowym rewe­la­cyj­nym prze­kła­dzie Jani­ny i Krzysz­to­fa Błoń­skich.


hamlet-william-shakespeare

Ham­let – Wil­liam Sha­ke­spe­are

W duń­skim zam­ku Elsy­nor popeł­nio­no strasz­ną zbrod­nię. Zamor­do­wa­ny został ojciec księ­cia Ham­le­ta. Mło­dy ksią­żę otrzy­mu­je z zaświa­tów trud­ne zada­nie – musi doko­nać zemsty. Tym­cza­sem król Klau­diusz knu­je następ­ną zbrod­nię. Czy Ham­let wyj­dzie zwy­cię­sko z wal­ki o praw­dę i spra­wie­dli­wość? Co będzie musiał poświę­cić w tej wal­ce? Co będzie czuł sto­jąc nad gro­bem uko­cha­nej Ofe­lii?


charlie-i-fabryka-czekolady-roald-dahl

Char­lie i fabry­ka cze­ko­la­dy – Roald Dahl

Char­lie znaj­du­je Zło­ty Kupon do fabry­ki cze­ko­la­dy sza­lo­ne­go pana Won­ki. Pra­cu­ją w niej małe tajem­ni­cze stwo­rze­nia, któ­re uwiel­bia­ją kakao. Rze­ką pły­nie cze­ko­la­da, a wszyst­kie rośli­ny zro­bio­ne są ze sło­dy­czy. Czy ty też masz ocho­tę popły­nąć lan­dryn­ko­wą łodzią i spró­bo­wać gumy o sma­ku trzy­da­nio­we­go obia­du? Albo dostać tele­wi­zor, z któ­re­go moż­na wycią­gać praw­dzi­we cze­ko­la­do­we bato­ni­ki?

Łakom­czu­chy, przed wami ide­al­na książ­ka na deser!


nedznicy-victor-hugo

Nędz­ni­cy – Vic­tor Hugo

Temat to zaiste roman­tycz­ny: zbie­gły galer­nik i zło­czyń­ca, zmu­szo­ny do opie­ki nad osie­ro­co­ną dziew­czyn­ką, doświad­cza ducho­we­go prze­isto­cze­nia. A dodaj­my, że ta malow­ni­cza histo­ria roz­gry­wa się na tle burz i zamę­tu rewo­lu­cji fran­cu­skiej i wojen napo­le­oń­skich, sta­no­wiąc jedy­nie pre­tekst do przed­sta­wie­nia barw­nej pano­ra­my ludz­kich losów.

W listę wdarł się pewien błąd, ponie­waż na pozy­cji trzy­dzie­stej trze­ciej BBC wymie­nia cały cykl „Kro­nik Narnii” C.S. Lewi­sa, zaś na trzy­dzie­stym szó­stym poja­wia się „Lew, cza­row­ni­ca i sta­ra sza­fa”, czy­li pierw­szy tom sztan­da­ro­we­go dzie­ła angiel­skie­go pisa­rza.


Jak widać powyż­sze zesta­wie­nie obfi­tu­je w ogrom wspa­nia­łych, barw­nych i zróż­ni­co­wa­nych tytu­łów, któ­re urze­ka­ją walo­ra­mi oraz prze­my­co­ny­mi przez auto­rów war­to­ścia­mi i puen­ta­mi. Mamy nadzie­ję, że jesien­na chan­dra nie zmo­gła niko­go tak bar­dzo, że nie był­by w sta­nie się­gnąć po ani jed­no z wyżej wymie­nio­nych. BBC wyko­na­ło kawał dobrej robo­ty, więc nam – czy­tel­ni­kom – wypa­da w tym momen­cie roz­ko­szo­wać się arcy­dzie­ła­mi ze spo­rzą­dzo­nej prze­zeń listy, bowiem na pew­no któ­raś pozy­cja spro­sta nawet naj­bar­dziej wybred­nym ocze­ki­wa­niom oraz gustom.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy