Zapowiedzi

5 edycja Bruno Schulz. Festiwal nadchodzi

W dniach 10–16 paź­dzier­ni­ka we Wro­cła­wiu odbę­dzie się już pią­ta edy­cja “Bru­no Schulz. Festi­wal”, będą­cy czę­ścią pro­gra­mu Euro­pej­skiej Sto­li­cy Kul­tu­ry i Świa­to­wej Sto­li­cy Książ­ki UNESCO Wro­cław 2016. 15 paź­dzier­ni­ka w ramach Festi­wa­lu nastą­pi wrę­cze­nie Lite­rac­kiej Nagro­dy Euro­py Środ­ko­wej ANGELUS. Nomi­no­wa­ni do nagro­dy są: Maciej Hen, Anna Jan­ko, Uła­dzi­mir Nia­kla­jeu, Kri­sti­na Saba­liau­ska­ite, Alvy­das Sle­pi­kas, Cri­stian Teo­do­re­scu i Varu­jan Vos­ga­nian – wszyst­kich tych twór­ców będzie moż­na oczy­wi­ście spo­tkać w cza­sie festiwalu.

Gości będzie jed­nak wie­le wię­cej, a same­mu festi­wa­lo­wi towa­rzy­szyć będzie przy­go­to­wa­na przez Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski oraz Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza sesja nauko­wa poświę­co­na Sta­ni­sła­wo­wi Barań­cza­ko­wi w 70. rocz­ni­cę uro­dzin. Odbę­dzie się tak­że gra miej­ska oraz slam poetycki.

Pełen pro­gram znaj­dzie­cie tutaj.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy