Sprawdzasz tag

Philip K. Dick

Ekranizacje

Jest już pierwszy teaser sequela Blade Runnera!

Przy­po­mnijmy: film został już okrzyk­nięty kul­to­wym. Był on inspi­ro­wany powie­ścią Phi­lipa K. Dicka “Czy andro­idy śnią o elek­trycz­nych owcach?” i pre­zen­to­wał futu­ry­styczną wizję Los Ange­les w 2019 roku, w któ­rym łowca andro­idów, Rick Dec­kard (w tej roli Har­ri­son Ford) tro­pił zbie­głych repli­kan­tów (okre­śle­nie sztucz­nych ludzi), by “ode­słać ich na eme­ry­turę”, czyli uni­ce­stwić. Do histo­rii prze­szła postać Roya Batty’ego, w któ­rego wcie­lił się Rut­ger Hauer i jego czę­ściowo impro­wi­zo­wana roz­mowa z Dec­kar­dem.

Czy­taj dalej

Aktualności

Co nowego w księgarniach #2

Dni stają się coraz krót­sze, ale to oka­zja ku temu, by chwile spę­dzone z książką w wygod­nym fotelu sta­wały się coraz dłuż­sze. Na tar­gach kró­lują dynie, za oknami wie­lo­barwne liście, kasz­tany i żołę­dzie, a w księ­gar­niach – oczy­wi­ście pre­mie­rowe tytuły. Poni­żej zapre­zen­tuję kilka spo­śród nowo­ści wydaw­ni­czych, czyli książki, które dopiero co tra­fiły do sprze­daży lub poja­wią się w niej lada moment. Czy­taj dalej

Aktualności

Grafik płakał kiedy rysował – część pierwsza

Jak wszy­scy wiemy, dla nie­sta­ty­stycz­nego czy­tel­nika liczy się wnę­trze książki, jed­nak okładki też mają zna­cze­nie. Jedno lubią mieć całe serie z podob­nymi grzbie­tami, a inni cenią okładki este­tyczne oraz dopa­so­wane do zawar­to­ści. W tej serii będziemy Wam pre­zen­to­wać okładki, przy któ­rych gra­fik musiał pła­kać, kiedy je ryso­wał, nie miał poję­cia o tre­ści książki albo też… talentu.

Czy­taj dalej