Sprawdzasz tag

nagroda literacka gdynia

Aktualności

Nominowani do Nagrody Literackiej Gdynia

Nagro­da Lite­rac­ka Gdy­nia nale­ży do tych bar­dziej pre­sti­żo­wych pol­skich wyróż­nień lite­rac­kich. Kapi­tu­ła nagro­dy otwar­cie przy­zna­je, że nie jest ich zada­niem nagra­dza­nie komer­cyj­nych utwo­rów, a wyła­wia­nie swo­istych pereł, nie­rzad­ko pozo­sta­ją­cych nie­zau­wa­żo­ny­mi, pomi­nię­tych przez czy­tel­ni­ków z róż­nych wzglę­dów. Celem nad­rzęd­nym jest wzbu­dze­nie zain­te­re­so­wa­nia nimi. W tym roku nagro­dy zosta­ną przy­zna­ne 31 sierp­nia. Tym­cza­sem orga­ni­za­to­rzy ujaw­ni­li nazwi­ska dwu­dzie­stu nomi­no­wa­nych. Czy­taj dalej

-->