Aktualności

Wiersz wolny na Wolnych Lekturach – czyli poezja na wolnej licencji!

Wiersz wolny na Wol­nych Lek­tu­rach” to nowy, inte­re­su­jący pro­jekt Fun­da­cji Nowo­cze­sna Pol­ska. W jego ramach pomy­sło­dawcy nawią­zali współ­pracę ze współ­cze­snymi pol­skimi twór­cami poezji, by na wol­nej licen­cji udo­stęp­nić ich tomiki i stwo­rzyć tym samym ory­gi­nalną kolek­cję.

Opie­ku­nami pro­jektu ze strony Fun­da­cji są Bar­bara Klicka oraz Jaro­sław Lip­szyc. “Wiersz wolny na Wol­nych Lek­tu­rach” reali­zo­wany jest w ramach Pro­gramu “Kul­tura cyfrowa” oraz został dofi­nan­so­wany ze środ­ków Mini­ster­stwa Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego.

Na pro­jekt składa się łącz­nie aż dwa­dzie­ścia tomi­ków autor­stwa osób o zna­czą­cym dorobku, a więc do sieci legal­nie trafi około tysiąca wier­szy. Nie są to tek­sty pre­mie­rowe, nato­miast z racji niskiego nakładu papie­ro­wych wydań dostępne są już wyłącz­nie w dru­gim obiegu.

Oto nazwi­ska uczest­ni­ków pro­jektu (ich bio­gramy znaj­dzie­cie tutaj): Justyna Bar­giel­ska, Miłosz Bie­drzycki, Maria Cyra­no­wicz, Julia Fie­dor­czuk, Daniel Foks, Mariusz Grze­bal­ski, Wio­letta Grze­go­rzew­ska, Bożena Keff, Szcze­pan Kopyt, Julian Korn­hau­ser, Joanna Muel­ler, Klara Nowa­kow­ska, Edward Pase­wicz, Jacek Pod­sia­dło, Bianka Rolando, Marta Pod­gór­nik, Piotr Som­mer, Andrzej Sosnow­ski, Adam Wie­de­mann, Agnieszka Wolny-Ham­kało.

Tomiki pobrać może­cie tutaj.

Może też zainteresują cię te tematy