Aktualności

Jedna z najstarszych bibliotek w Polsce została zamknięta

Biblio­teka im. Zie­liń­skich w Płocku to jedna z naj­star­szych pol­skich pla­có­wek tego typu (ist­nieje zale­d­wie sześć star­szych od niej) – funk­cjo­nuje nie­prze­rwa­nie od 1820 roku. W jej zbio­rach znaj­duje się ponad 400 tysięcy pozy­cji, w tym wyjąt­kowo cenne egzem­pla­rze z XVXVI wieku.

Dla­czego o niej piszę? Ponie­waż, nie­stety, ten nie­zwy­kły księ­go­zbiór od 1 stycz­nia znaj­duje się… za zamknię­tymi drzwiami. Wpraw­dzie Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­szego doszło do wnio­sku, iż pla­cówka zasłu­guje na uzna­nie, to wyra­ziło je za pomocą pre­sti­żo­wego tytułu “biblio­teki nauko­wej” zamiast… fun­du­szy. Biblio­teka wnio­sko­wała o 741 tysięcy potrzeb­nych na utrzy­ma­nie księ­go­zbioru. Otrzyma jedy­nie 57 tysięcy, co pokrywa zale­d­wie nie­wielką część potrzeb.

Choć opie­ku­no­wie biblio­teki, czyli zarząd Towa­rzy­stwa Nauko­wego Płoc­kiego wysto­so­wał list do pre­mier Beaty Szy­dło, nie udało się zna­leźć dodat­ko­wych środ­ków. Wpraw­dzie Mini­ster­stwo wyja­śnia, iż środki zostały zale­d­wie “ogra­ni­czone”, ale prawda jest nie­ubła­gana – Bibio­teka będzie musiała zawie­sić swoją dzia­łal­ność. TNP zaape­lo­wało do czy­tel­ni­ków o zwrot wypo­ży­czo­nych ksią­żek do 15 stycz­nia 2017. Nie­stety nie będą mogli wypo­ży­czyć już kolej­nych – zbiory dostępne będą jedy­nie dla naukow­ców.

Chcia­łoby się powie­dzieć: wstyd. Na odku­pie­nie zbio­rów Adama Karola Czar­to­ry­skiego zna­la­zło się pół miliarda zło­tych.

Może też zainteresują cię te tematy

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ