Ekranizacje

Przebudzenie Stephena Kinga doczeka się ekranizacji?

Powieść “Prze­bu­dze­nie” Ste­phena Kinga trafi na wielki ekran! Co wię­cej, wiemy już, kto zagra jedną z głów­nych ról. Reży­ser pro­jektu Josh Boone poin­for­mo­wał, że w pro­duk­cji zoba­czymy Rus­sela Crowe’a. Naj­praw­do­po­dob­niej wcieli się on w rolę pastora Jacobsa. 
Poni­żej pre­zen­tuję opis wydaw­ni­czy książki, któ­rej pol­skim wydawcą jest Pró­szyń­ski i S-ka.

Mroczna, elek­try­zu­jąca powieść o tym, co może ist­nieć po dru­giej stro­nie życia…

W nie­du­żej miej­sco­wo­ści w Nowej Anglii, ponad pół wieku temu, na małego chłopca bawią­cego się żoł­nie­rzy­kami pada cień. Jamie Mor­ton pod­nosi głowę i widzi intry­gu­ją­cego męż­czy­znę, jak się oka­zuje, nowego pastora. Char­les Jacobs wraz ze swoją piękną żoną odmieni miej­scowy kościół. Męż­czyźni i chłopcy skry­cie pod­ko­chują się w pani Jacobs; kobiety i dziew­częta – w tym także matka Jamie’go i jego uko­chana sio­stra Cla­ire – tym samym uczu­ciem darzą wie­leb­nego Jacobsa. Jed­nak kiedy rodzinę Jacob­sów spo­tyka tra­ge­dia, a cha­ry­zma­tyczny kazno­dzieja wyklina Boga i szy­dzi z wiary, zostaje wygnany przez zszo­ko­wa­nych para­fian.

Jamie ma wła­sne demony. Od wielu lat gra na gita­rze w zespo­łach na tere­nie całego kraju i wie­dzie tuła­czy żywot rock-and-rol­lo­wego muzyka, ucie­ka­jąc od rodzin­nej tra­ge­dii. Po trzy­dzie­stce – uza­leż­niony od hero­iny, pozo­sta­wiony na pastwę losu, zde­spe­ro­wany – Jamie ponow­nie spo­tyka Char­lesa Jacobsa, co ma głę­bo­kie kon­se­kwen­cje dla nich obu. Ich więź prze­ra­dza się w pakt, o jakim nawet dia­błu się nie śniło, a Jamie odkrywa, że słowo „prze­bu­dze­nie” ma wiele zna­czeń.

Ta bogata, nie­po­ko­jąca powieść pro­wa­dzi czy­tel­nika przez pięć dekad do naj­bar­dziej prze­ra­ża­ją­cego zakoń­cze­nia, jakie kie­dy­kol­wiek wyszło spod pióra Ste­phena Kinga. To arcy­dzieło Kinga, nawią­zu­jące do twór­czo­ści takich wybit­nych ame­ry­kań­skich pisa­rzy jak Frank Nor­ris, Natha­niel Haw­thorne i Edgar Allan Poe.

przebudzenieokladka

Może też zainteresują cię te tematy

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ