Aktualności Ekranizacje

Remigiusz Mróz negocjuje z Hollywood

Remi­giusz Mróz przy­zwy­cza­ił nas już do tego, że wokół jego twór­czo­ści nie­ustan­nie coś się dzie­je: albo wyda­wa­ne są nowe powie­ści, albo trwa­ją nego­cja­cje z zagra­nicz­ny­mi ofi­cy­na­mi, albo też pro­du­ko­wa­ne są ekra­ni­za­cje napi­sa­nych prze­zeń serii. W spra­wie ostat­nie­go w wywia­dzie udzie­lo­nym „Rzecz­po­spo­li­tej” pisarz zdra­dził, że ist­nie­je real­na szan­sa na dużą ame­ry­kań­ską adaptację.

Przede wszyst­kim potwier­dził, że jesz­cze w tym roku TVN wypu­ści dru­gi sezon seria­lu o Joan­nie Chył­ce, doświad­czo­nej praw­nicz­ce, któ­ra mimo pro­ble­mów z nało­giem zde­ter­mi­no­wa­na jest docho­dzić do sed­na każ­dej spra­wy, w jaką się anga­żu­je. Wyja­wił rów­nież, jak wyglą­da spra­wa z ekra­ni­za­cja­mi pozo­sta­łych jego serii.

Jesie­nią zoba­czy­my nowy sezon Chył­ki – przy­pusz­czam, że po niej przyj­dzie czas na For­sta, a następ­nie na serię W krę­gach wła­dzy. Roz­mo­wy co do innych ksią­żek i serii trwa­ją – nie­któ­re wyma­ga­ją już tyl­ko sfor­ma­li­zo­wa­nia, inne dal­szych nego­cja­cji. I jak­kol­wiek abs­trak­cyj­nie to brzmi, o jed­nej serii roz­ma­wia­my z Hol­ly­wo­od. Wyda­ją się napraw­dę zain­te­re­so­wa­ni, więc pro­szę trzy­mać kciu­ki!, powie­dział w wywia­dzie dla „Rzecz­po­spo­li­tej”.

Brak w tym wszyst­kich co praw­da kon­kre­tów, ale wyobraź­nię donie­sie­nia jak naj­bar­dziej roz­bu­dza­ją – zwłasz­cza te o Hollywood.

W lip­cu do sprze­da­ży tra­fi reedy­cja serii Para­bel­lum. Książ­ki dosta­ną zupeł­nie nową opra­wę gra­ficz­ną, ale Remi­giusz Mróz przy­znał, że w przy­pad­ku pierw­sze­go i dru­gie­go tomu doko­nał warsz­ta­to­wych popra­wek. Wyja­wił przy oka­zji, że Para­bel­lum w jego pier­wot­nym zało­że­niu mia­ło nie zamy­kać się w trzech tomach i pokryć wyda­rze­nia od wybu­chu II woj­ny świa­to­wej aż do jej zakoń­cze­nia. Co jakiś czas wra­ca­ją do nie­go myśli o napi­sa­niu kon­ty­nu­acji tej historii.

Może­my też spo­dzie­wać się jakiejś nowej powie­ści we wrze­śniu. Autor przy oka­zji roz­mo­wy o dacie pre­mie­ry reedy­cji Para­bel­lum powie­dział mimochodem:

(…) mogli­śmy oczy­wi­ście cze­kać do wrze­śnia, ale przy moim kalen­da­rzu wydaw­ni­czym ist­nie­je ryzy­ko, że poja­wi się wte­dy nowa powieść…

Raczej niko­go kolej­na książ­ka Mro­za by nie zdzi­wi­ła, na pew­no zaś wie­lu na tę wieść by się ucie­szy­ło. Całą roz­mo­wę znaj­dzie­cie TUTAJ.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źródło:rp.pl


Naj­faj­niej­sze zakład­ki do ksią­żek! Molom.pl!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy