Ekranizacje

Ekranizacja książki Azyl. Opowieść o Żydach ukrywanych w warszawskim zoo z pierwszym zwiastunem

The Zookeeper’s wife” to adap­ta­cja powie­ści opar­tej na praw­dzi­wej histo­rii, która roze­grała się w Pol­sce w cza­sie II wojny świa­to­wej. Boha­te­rami opo­wie­ści są Jan i Anto­nina Żabiń­scy, któ­rzy stwo­rzyli war­szaw­skie ZOO i na jego tere­nie, a także w klat­kach po zabi­tych zwie­rzę­tach i w piw­nicy wła­snej willi ukry­wali setki ucie­ki­nie­rów z getta. Aby utrud­nić odkry­cie ich, nada­wali pod­opiecz­nym zwie­rzęce przy­domki, zaś zwie­rzę­tom – ludz­kie. Autorką powie­ści “Azyl. Opo­wieść o Żydach ukry­wa­nych w war­szaw­skim zoo” jest Diane Acker­man, a na język pol­ski prze­ło­żyła ją Olga Zien­kie­wicz.

W roli mał­żeń­stwa Żabiń­skich w “The Zookeeper’s wife” wystą­pią Jes­sica Cha­stain oraz Johan Hel­den­bergh. Film trafi do kin w marcu 2017 roku, wtedy też możemy spo­dzie­wać się wzno­wie­nia powie­ści. Poni­żej pre­zen­tuję zwia­stun pro­duk­cji.

Tak o książce pisze wydawca:

Best­sel­ler na liście New York Times a. Praw­dziwa opo­wieść o Janie i Anto­ni­nie Żabiń­skich: twór­cach war­szaw­skiego ZOO, któ­rzy pod­czas wojny oca­lili przed śmier­cią setki prze­szmu­glo­wa­nych ucie­ki­nie­rów z getta. Ukry­wali ich na tere­nie ogrodu, w piw­nicy swo­jej willi i w klat­kach po zabi­tych lub zagi­nio­nych zwie­rzę­tach. Dla kamu­flażu gościom nada­wano zwie­rzęce prze­zwi­ska, a zwie­rzęta nosiły ludz­kie imiona. Nie­zwy­kła histo­ria o odwa­dze, ludziach i naszych bra­ciach mniej­szych zdu­mie­wa­jąca, mądra i zabawna.

 

Może też zainteresują cię te tematy