Ekranizacje

Vincent V. Severski z serialem w Canal +

Vin­cent V. Sever­ski to puł­kow­nik pol­skiego wywiadu (oczy­wi­ście skryty pod pseu­do­ni­mem), który przez wiele lat żył pod przy­braną toż­sa­mo­ścią poza Pol­ską. Dzie­więć lat temu posta­no­wił odejść ze służby i poświę­cić się lite­ra­tu­rze. Jego nie­zwy­kłe doświad­cze­nia zapro­cen­to­wały tym, że książki oka­zały się hitem.

9 listo­pada miała miej­sce pre­miera jego powie­ści “Nie­po­korni”, nie­zwy­kle mroczny tekst uka­zu­jący psy­cho­lo­giczny wymiar szpie­gow­skiego życia pomię­dzy wart­kimi wyda­rze­niami. Zaś Canal+ wyku­pił wła­śnie prawa do ekra­ni­za­cji trzech poprzed­nich ksią­żek zaty­tu­ło­wa­nych “Nie­le­galni”, “Nie­śmier­telni” i “Nie­wierni”. Trwają prace nad zaadap­to­wa­niem ich na sce­na­riusz do serialu.

Pol­scy widzo­wie mogą ocze­ki­wać więc peł­no­krwi­stej, szpie­gow­skiej pro­duk­cji. Wydawcą Sever­skiego jest Czarna Owca.

Może też zainteresują cię te tematy