Aktualności

Drastyczny spadek sprzedaży ebooków

Wydawcy posia­da­jący kon­trolę nad cenami ebo­oków spo­tkali się w Sta­nach Zjed­no­czo­nych z ogrom­nym nie­po­wo­dze­niem – od kilku lat ciąży na nich jakaś klą­twa, ale nie jest to jedyny rynek, na któ­rym widzi się spa­dek przy­cho­dów. W Wiel­kiej Bry­ta­nii czy­tel­nicy rów­nież kupują mniej.

Zgod­nie z UK Publi­shers Asso­cia­tion sprze­daż ebo­oków spa­dła o 7% w skali roku, co wiąże się też ze spad­kiem przy­cho­dów wydaw­ców han­dlo­wych (spa­dek o 19%). Dla kon­tra­stu przy­chody cyfrowe dla edu­ka­cji i wydaw­ców English Lan­gu­age Teaching wzro­sły i to aż o 32 %, podob­nie jak przy­chody aka­de­mic­kie (o 9 %).

Teo­re­tycz­nie spa­dek w sprze­daży ebo­oków jest dobro­dziej­stwem dla prze­my­słu dru­kar­skiego. Sprze­daż nor­mal­nych ksią­żek wzro­sła w pierw­szych 6 mie­sią­cach tego roku o 1%. Pro­blemy ze sprze­dażą ebo­oków roz­po­częły się 2 lata temu, gdy główni wydawcy zaczęli kon­tro­lo­wać ceny, które wzro­sły o ponad 30%.

źródło: goodereader.com

Może też zainteresują cię te tematy