Ekranizacje

Powstanie filmowa wersja Stowarzyszenia Miłośników Literatury i Placka z Kartoflanych Obierek

Mike Newell zaj­muje się reży­se­rią filmu “Sto­wa­rzy­sze­nie Miło­śni­ków Lite­ra­tury i Placka z Kar­to­fla­nych Obie­rek” na pod­sta­wie sce­na­riu­sza, który napi­sali Don Roos i Tom Bez­u­cha. W głów­nej roli zoba­czymy Lily James znaną z “Kop­ciuszka”. Pro­duk­cja to ekra­ni­za­cja powie­ści pod tym samym tytu­łem autor­stwa Marry Ann Shaf­fer oraz Annie Bar­rows.

Poni­żej pre­zen­tu­jemy opis tej książki.

Jest rok 1946. Juliet Ash­ton szuka tematu o nowej książki. Nie­spo­dzie­wa­nie znaj­duje go w liście od miesz­kańca małej angiel­skiej wyspy Guern­sey, Daw­seya Adamsa, który przy­pad­kiem kupił w anty­kwa­ria­cie książkę nale­żącą kie­dyś do Juliet. Nawią­zują ze sobą kore­spon­den­cję. Pisarkę coraz bar­dziej wciąga świat Daw­seya i jego przy­ja­ciół, człon­ków nie­zwy­kłego klubu lite­rac­kiego, który powstał po to, by uchro­nić uczest­ni­ków pew­nej koali­cji przed aresz­to­wa­niem przez Niem­ców. Zafa­scy­no­wana losami tych ludzi Juliet przy­jeż­dża na wyspę i ta wyprawa na zawsze odmieni jej życie. Wspa­niała powieść w for­mie listów, napi­sana cie­pło i z humo­rem, żywym, zabaw­nym języ­kiem.
Książka uka­zała się w Pol­sce nakła­dem wydaw­nic­twa Świat Książki.

stowarzyszenia-milosnikow-literatury-i-placka-z-kartoflanych-obierek

 

Może też zainteresują cię te tematy