Aktualności

Harlequin powołał nowy odłam wydawnictwa

Wydaw­nic­two Har­le­quin zde­cy­do­wało się na powo­ła­nie nowego znaku fir­mo­wego – Gray­don House Books, który ma się sku­piać głów­nie na powie­ściach dla kobiet. Pierw­sze książki mają uka­zać się już we wrze­śniu 2017, a pie­czę nad nimi będą spra­wo­wać Dianne Moggy i Susan Swin­wood.

Książki spod nowego znaku mają sku­piać się na “wpla­ta­nym wątku roman­tycz­nym”, i pre­zen­to­wać gamę lek­kiego humoru, emo­cjo­nal­nych wyci­ska­czy łez i poważ­nych dra­ma­tów.

Liczymy na wielki krok w więk­szą, zło­żoną bele­try­stykę z posta­ciami, które muszą radzić sobie z wie­loma rodza­jami związ­ków – rodzeń­stwem, przy­ja­ciółmi, narze­czo­nymi i kochan­kami” – mówi Swin­wood.

Pierw­szą książką będzie “How to be happy” autor­stwa Evy Woods, którą Har­le­quin opi­sał jako kom­bi­na­cję “Zanim się poja­wi­łeś” i “Waria­tek”. Powie­ści mają uka­zy­wać się się zarówno w twar­dych, jak i mięk­kich opra­wach.

Loriana Saci­lotto, wice­pre­zes wyko­naw­cza Har­le­qu­ina, stwier­dziła, że Gray­don House ma za zada­nie “wpro­wa­dzić nową fazę planu pozwa­la­ją­cego na zna­czące posze­rze­nie ich pro­gramu bele­try­stycz­nego”. Pod nowym zna­kiem ma uka­zy­wać się od 12 do 14 tytu­łów rocz­nie.

Pozo­staje cze­kać na poja­wie­nie się firmy na naszym rynku wydaw­ni­czym.

Może też zainteresują cię te tematy