Sprawdzasz tag

Harlequin

Aktualności

Harlequin powołał nowy odłam wydawnictwa

Wydaw­nic­two Har­le­qu­in zde­cy­do­wa­ło się na powo­ła­nie nowe­go zna­ku fir­mo­we­go – Gray­don House Books, któ­ry ma się sku­piać głów­nie na powie­ściach dla kobiet. Pierw­sze książ­ki mają uka­zać się już we wrze­śniu 2017, a pie­czę nad nimi będą spra­wo­wać Dian­ne Mog­gy i Susan Swin­wo­od. Czy­taj dalej

-->