Ekranizacje

Ślepnąc od świateł Jakuba Żulczyka jako serial HBO!

HBO Pol­ska zapo­wie­działo mini­se­rial będący adap­ta­cją “Ślep­nąc od świa­teł” autor­stwa Jakuba Żul­czyka. Sce­na­riusz wraz z pisa­rzem przy­go­to­wał Krzysz­tof Sko­nieczny, który jest także reży­se­rem cało­ści (czyli sze­ściu odcin­ków), a zasły­nął wcze­śniej jako twórca “Hard­kor Disko”.

Sześć dni z życia dilera koka­iny w trak­cie świąt Bożego Naro­dze­nia to mate­riał na thril­ler, czarne kino, z akcją, sen­sa­cją i moc­nym, autor­skim gło­sem – mówi Iza­bela Łopuch, [Head of Ori­gi­nal Pro­duc­tion HBO Pol­ska]. Ale chcemy rów­nież, żeby “Ślep­nąc od świa­teł” było mocną, może nawet bru­talną w swo­jej szcze­ro­ści – ale wypeł­nioną także roman­ty­zmem i czar­nym humo­rem – ele­gią o War­sza­wie. Opo­wie­ścią o świe­cie, w któ­rym wszel­kie war­to­ści zostały odrzu­cone, a ludzie ze swo­imi uczu­ciami, marze­niami, bra­kiem kon­taktu z samym sobą, dry­fują w pustkę. Być może jedyną ucieczką z tej pustki jest przy­zna­nie się przed samym sobą, kim jest się naprawdę.”

90093295 slepnac od swiatel SU 12.2014 dodruk.indd

Może też zainteresują cię te tematy